Turkey’s Relations with Greece in the 1920s: The Pangalos Factor

in Turkish Historical Review
Restricted Access
Get Access to Full Text
Rent on DeepDyve

Have an Access Token?Enter your access token to activate and access content online.

Please login and go to your personal user account to enter your access token.Help

Have Institutional Access?Access content through your institution. Any other coaching guidance?Connect

Based mainly on Turkish archival material and newspapers, this article argues that the short dictatorship of General Pangalos (1925–1926) in Greece not only stalled the solution of problems remaining from the Lausanne negotiations, but also heightened Turkish concerns over Greek expansionist ambitions towards Turkey in a way unlike any other period in early Turkish-Greek relations. Despite the General’s popularity among the migrants from Anatolia, the Turkish press and authorities were aware of the lack of general popular support behind Pangalos. Pangalos’s attempts to create alliances particularly with Britain and Italy and the increasing possibility of such a coalition against Turkey led the Turkish authorities and the press to watch developments in Greece very closely.

Turkey’s Relations with Greece in the 1920s: The Pangalos Factor

in Turkish Historical Review

Sections

References

1

Rapp William Jourdan“General Pangalos, dictator of Greece”Current History23/5 (1926) p. 678.

4

Demirözü Damla“Megali Idea’dan Ankara Anlaşmasına (1930) Eleftherios Venizelos”Atatürk Yolu35/36 (2005) 291–312; Tulça Enis (ed.) Atatürk Venizelos ve Bir Diplomat Enis Bey (Istanbul: Simurg Yayınları 2003); Tosun Ramazan Türk-Yunan İlişkileri ve Nüfus Mübadelesi (18211930) (Ankara: Berikan 2002); Bilgin Mustafa Sıtkı “Atatürk Döneminde Türkiye’nin Balkan Diplomasisi (1923–1930)” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 60/20 (2004) (accessed from http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-60/ataturk-doneminde-turkiyenin-balkan-diplomasisi-1923–1930 on 3 February 2016).

5

Bayur Yusuf HikmetTürkiye Devletinin Dış Siyasası (Istanbul: Millî Mecmua Basımevi1938) p. 147: “Sulhun başka vasıtalarla devam eden bir harp olduğu hakkındaki iddia doğru ise bu tarif Lozan sulhunun akabinde bize karşı takip edilen siyasette oldukça geniş bir tatbikat sahası bulmuştur”.

8

Rapp“General Pangalos dictator of Greece” p. 680.

9

Veremis ThanosThe Military in Greek Politics: From Independence to Democracy (London: Hurst & Company1997) p. 88.

10

Rapp“General Pangalos dictator of Greece” p. 680.

11

Spinka Matthew“Post-war eastern Orthodox churches”American Society of Church History4/2 (1935) p. 107.

13

Villari L.“The Greek military revolution”Royal United Service Institution71 (1926) p. 829.

14

29 June 1925: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Ankara [hereafter bca] 030 10 253 708 55 p. 1: “Yunanistan’da zabıtanın Yunan mukadderatı siyasiyesine müdahalelerinden ve bu hususta oynadıkları rolden bahs Atina Ateşemiliterliğimizden mevrud 13 Haziran 341 tarihli rapor husul-ı malumat zımnında rapten takdim kılındı efendim. Baş Vekalet-i Celile ile Müdafaa-i Milliye ve Hariciye Vekalet-i Celilerine arz edilmiştir. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi namına Reis-i Sani”.

15

29 June 1925: bca 030 10 253 708 55 p. 2.

16

29 June 1925: bca 030 10 253 708 55 p. 2: “Henüz fiili bir sahaya iktiran etmeyen teşebbüsatı vakıanın önüne geçmek için bütün kuvvetiyle hükümet çalışmakta ise de tekrar kabinei teşkile memur edilen Mihalikopolisin gittikçe kesbi etba ehemmiyet eden böyle bir cereyan karşısında ne kadar payidar olacağının cayı sual bulunduğu ve yeni hadisat arifei tecellisinde bulunduğu maruzdur”.

18

12 December 1925: bca 030 10 253 709 5 p. 3: “Yunan milletinin bütün hukuk-u mükteseb ve siyasisi tamamiyle ayaklar altına alınmıştır”.

20

25 December 1925: bca 030 10 253 709 9 p. 2: “Pek samimi suretde tesisi münasebet eylediğim Mihalakopulos fırkasına mensub olub mezkur kabinede nazır (iktisad-ı milli nazırı) bulunan ve Mihalakopulosun son günlerinde hariciye nazırlığına namzed olan … bilzat aldığım malumata nazaran ayan intihabı 10 Şubat 926 tarihinde icra edildiği takdirde muhalif siyasi fırkalardan ve bilhassa Mihalakopulos fırkasından pek çoklarının intihab edileceği ve fakat hükümetin intihabı suretiyle buna mani olmağa çalışacağı …”.

22

2 May 1926: bca 030 10 253 709 25 p. 2: “Pangalos bugün öğleden evvel saat 11’de yapılan merasim-i diniyeden sonra bilfiil reis-i cumhur olmuştur. Şehrin gönderine bayraklar donatılacağı ve gece her tarafda tenvirat yapılacağı evvelce gazeteler yazdıkları halde bu müşeyyid yalnız mebani-i resmiyede münhasır kalmış ve halkda tam ve kati bir lakayıd müşahede edilmiştir”.

23

Seferiades“The coercive impulse: policing labour in inter-war Greece” p. 65.

24

Rapp“General Pangalos dictator of Greece” p. 678.

25

VeremisThe Military in Greek Politics: From Independence to Democracy p. 75.

26

Villari“The Greek military revolution” p. 830.

27

Psomiades Harry J.“The diplomacy of Theodoros Pangalos”Balkan Studies13/1 (1972) p. 13.

29

Villari“The Greek Military Revolution” p. 830.

32

Villari“The Greek military revolution” p. 830.

33

Rapp“General Pangalos dictator of Greece” p. 679.

34

23 August 1923: bca 030 10 253 706 10.

35

Psomiades“The diplomacy of Theodoros Pangalos” pp. 1–2; Yunanistan 19291930 (Hizmete Mahsus) (Istanbul: Askeri Matbaa 1930) pp. 278–80.

36

Rapp“General Pangalos dictator of Greece” p. 680.

37

Psomiades“The diplomacy of Theodoros Pangalos” p. 9.

39

29 June 1925: bca 030 10 253 708 55 p. 2: “Hükümet harb müzakeresinde adem-i muvaffakiyet ve ordu teşkil ve techiz ve teslihinde terahi ve muhacirin terfihine adem-i mufavvakiyet asayiş-i dahiliyeye tesise adem-i iktidarını esbab ile itam etmekte ve meclisin derhal lağvıyla Ceneral Kondilis Pangalos Çiroyanis ‘dördüncü kolordu kumandanı’ ve sabık bahriye nazırı Hacı Kiryako ve topçu miralay Papayuvana’dan mürekkeb beş kişilik bir diktatör hükümet teşkilini taleb etmektedir”.

40

19 July 1925: bca 030 10 253 708 60 pp. 1 2.

41

Miller Dr. William“Greece since the June “Revolution””Contemporary Review128 (1925 July/ December) pp. 306–7.

43

Macar ElçinCumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi (Istanbul: İletişim Yayınları2004) pp. 128–30.

44

Miller“Greece since the June “Revolution”” p. 306.

46

18 February 1925: The National Archives London [hereafter tna] air 23/402.

47

Miller Dr. William“The Greek “Oecumenical” government”Contemporary Review131 (1927) p. 717.

50

LadasThe Exchange of Minorities Bulgaria Greece and Turkey pp. 509–10.

51

Fırat Melek“Yunanistan’la İlişkiler” in Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular Belgeler Yorumlared. Baskın Oran vol i (Istanbul: İletişim yayınları 2001) p. 343.

53

26 June 1925: bca 030 10 253 708 56 p. 1.

54

LadasThe Exchange of Minorities Bulgaria Greece and Turkey pp. 509–10.

57

7 March 1926: bca 030 10 12 71 20 p. 2: “Yunan murahhası Papa ile Saraçoğlu Şükrü Beyefendinin arasında müzekarat devam ediyor”.

58

Yunus Nadi“Son Merhale”Cumhuriyet14 February 1926 p. 1; Yunus Nadi “Israr Ediyoruz” Cumhuriyet 15 February 1926 p. 1; Yunus Nadi “Açık Konuşalım!” Cumhuriyet 16 February 1926 p. 1.

59

27 March 1926: bca 030 10 12 71 55 pp. 1 2: “Türkiye ile dostluk tesisine çalışırken bu mütemadi ertelemenin manasını anlayamıyorum”.

60

Yunus Nadi“Balkanlarda”Cumhuriyet21 July 1925 p. 1: “Yunanistan ordusu ezilerek bütün Yunanistan hazin bir hercümerç içinde çalkalandığı zaman İngiltere’nin yaptığı iş (Loyd Corç) u değiştirub: -Artık bu oyun bitti demekten ibaret olmuşdur. Büyük devletlerin siyasetleri bundan ibarettir…küçük kavimler için ibret alınacak büyük dersler vardır”.

61

Yunus Nadi“Türkiye ve Yunanistan”Cumhuriyet8 August 1925 p. 1: “Mora isyanlarından beri Yunan nasyonalizminin tarihini tadkik edilecek olursa görülür ki Yunanistan’ı ve Yunanlılığı himaye eden devletler bu siyasetlerinde yalnız kendi menfaatlerinden ilham almışlardır…hakiki Yunan nasyonalistleri Yunan istiklalini temin etmek için Osmanlı İmparatorluğu’na karşı olduğu kadar Avrupa İmparatorları’na karşı da mücadele etmek lazım geldiğini anlamışlardır…Bilhassa tarihin verdiği ders o kadar sarih olunca artık bundan istifade etmemek de imkansızdır…Yunan politikacıları arasında da olduğu kadar Yunan halk kitleleri arasında yeni bir münasebet dersi başlamasına mani olacak en ehemmiyetli cail ortadan kalkmış değildir. Biz Türkler kimsenin toprağına hayatına göz dikmiş değiliz. Düne kadar üzerinde binbir gözün dolaştığı topraklarımızı ve bu topraklara bağlı olan milli hayatımızı kurtarmak için her şeyi yapmaya kadir olacağımızı göstermekten sonra artık yapacağımız şey yalnız beklemekten ibaret kalır: Kendi hudutlarımızı ve bu hudutlara gözdikmiş olan yabancılar arasında bir his ve fikir tebdili vukua gelmesini beklemek…Yunanistan yanlış görüş ve yanlış gösterişler tarzından mazide çok yanlış bir yoldan gitmiş olduğunu anlayacak mı? Anladığı takdirde Türkiye ile Yunanistan’ın dost komşular gibi yaşamalarına mani olacak bir sebep yoktur. Aksi takdirde Türkiye vazifesini medruktur”.

62

Miller“Greece since the June “Revolution”” p. 310.

66

Lloyd H. I.“The geography of the Mosul boundary”The Geographical Journal68/2 (1926) p. 104.

67

Boyar Ebru“Türk-İngiliz İlişkilerinde Prestij Faktörü (1923–1938)”Belleten787/283 (2014) p. 1161.

70

17 March 1926: bca 030 10 12 71 39.

73

25 February 1925: bca 030 10 253 707 13.

74

23 March 1925: bca 030 10 253 708 14; 29 March 1925: bca 030 10 253 708 19; 31 March 1925: bca 030 10 253 708 21; 04 April 1925: bca 030 10 253 708 24; 06 April 1925: bca 253 708 27; 07 April 1925: 030 10 253 708 29; 08 April 1925: bca 030 10 253 708 31.

75

16 April 1925: bca 030 10 253 708 35 p. 1: “Son zamanlarda Yunanlıların Midilliye üç vapur asker getirdikleri ve Altınova nahiyesinden mezkur adaya giden Türk bahriyesi kapudanlarının yalnız kordonda gezmelerine müsaade edilip taifenin karaya çıkmalarının müsaade edilmemekte olduğu Bergama kaymakamlığının işarına atfen 15 Nisan 341 tarihli 252 numerolu telgrafla İzmir vilayetine … malumat edilmiştir”.

76

26/27 February 1925: bca 030 10 253 708 17 pp. 1 2.

77

Alantar Özden Zeynep“Türk Dış Politikasında Milletler Cemiyeti Dönemi” in Türk Dış Politikası Analizied. Faruk Sönmezoğlu (Istanbul: Der Yayınları 2001) p. 83; Psomiades “The diplomacy of Theodoros Pangalos” pp. 9–10.

79

17 March 1926: bca 030 10 12 71 38 p. 1: “Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine Prag Elçiliğinden 15 Şubat 926 tarihli alınan bir telgrafname Rapollu’da İngiltere’nin Irak ve Musul’da İtalya’nın da Balkanlarda yapacakları siyasete mukabilen müzaheret etmeyi konuştukları İtalya’nın Prag sefiri tarafından ilan edilmek olduğunu bildirmekteydi”.

82

Klapsis Antonis“Attempting to revise the Treaty of Lausanne: Greek foreign policy and Italy during the Pangalos dictatorship, 1925–1926”Diplomacy&Statecraft25/2 (2014) pp. 249–52.

83

Barlas Dilek“Friends or foes? Diplomatic relations between Italy and Turkey, 1923–1936”International Journal of Middle East Studies36/2 (2004) pp. 232–3 236.

85

Klapsis“Attempting to revise the Treaty of Lausanne: Greek foreign policy and Italy during the Pangalos dictatorship 1925–1926” pp. 245–7.

86

Miller“From Pangalos towards parliamentarism” p. 578; Klapsis “Attempting to revise the Treaty of Lausanne: Greek foreign policy and Italy during the Pangalos dictatorship 1925–1926” pp. 245–7.

87

PsomiadesGreek-Turkish Relations pp. 114–17; Villari “The Greek military revolution” p. 829; Barros James The Corfu Incident of 1923: Mussolini and the League of Nations reviewed by Norman Kogan The American Historical Review 72/1 (1966) pp. 232–3; Bosworth R. J. B. “The British press the Conservatives and Mussolini 1920–1934” Journal of Contemporary History 5/2 (1970) p. 169.

88

Barlas“Friends or foes? Diplomatic relations between Italy and Turkey 1923–1936” pp. 232–6.

90

17 May 1925: bca 030 10 236 594 38 p. 1.

91

1 April 1925: bca 030 10 253 708 22 p. 1: “Bir hafta mukaddem Rodos valisinin İstanköy adasına azimet ve avdet eylediği ve birkaç günden beri mezkur ada savahilinde piyade siperleri hafr ve İspayna(?) namındaki mertefi tepede de istihkam eylemekte … olduğu Bodrum kaymakamlığının tahkikatıyla 30 Mart 341 tarihli 3/1973 numaralı telgrafname ile Menteşe vilayetinden bildirilmiş…”.

92

16 April 1925: bca 030 10 253 708 35 p. 1: “İtalya hükumeti tarafından altı ay evvel Rodos’da inşasına başlanan kışla ile hastanenin ikmaline büyük bir … ahiren kışlanın inşası itmam edildiği ‘İleryoz’ adasına … suretle asker ve mühimmat sevkinde bulundukları ‘İleryoz’ inşaatı askeriyeyi tevsi etmekde olduğu 14–15 Nisan tarihli 2295 ve 1319 numaralı telgrafnamelerle Menteşe vilayetine işar edilmekle arz-ı keyfiyet olunur efendim”.

93

Miller“Greece since the June “Revolution”” p. 310.

95

Klapsis“Attempting to revise the Treaty of Lausanne: Greek foreign policy and Italy during the Pangalos dictatorship 1925–1926” pp. 249–252.

96

18 May 1926: bca 030 10 64 427 31 p. 1: “Mondros’ta bekleyen dört Yunan torpidosuyla iki zırhlının geçen pazartesi Selanik’e hareket ettiği ve Mondros Rumlarının rivayetine göre bu gemiler ahiren İngiltere’den alınıp isim ve boyalarının değiştirildiği ve bunlara bu günlerde vürudlarına intizar olunan Amerikan zırhlılarının bir rivayette Türklerin boğazdaki faaliyetleriyle diğer rivayette de İtalya harb ve Yunan münasebatı hazırasıyla alakadar eylediği İtalya’nın güya Kuşadası ve havalisiyle İzmir’i işgal etmek fikrinde bulunduğu ve Yunanistan’ın ahvali dahiliyesi hasabiyle harbe girişeceği Rumlar tarafından söylenmekte…”.

97

17 August 1926: bca 030 10 219 480 6 p. 1. “..7.8.1926 tarihli şifreli tahrir mevzubahis muahede metninin Yunan sefareti memurlarından biri tarafından alınmak üzere harice çıkartıldığı ve ....elde edilmesinde yardım edenlere ayrıca mukafat takdim vaad olunduğu…”.

98

21 July 1926bca 030 10 236 595 37 p. 1: “…Bundan dört ay makdem Roma’da bulunub bir kere Londra’ya avdet etmiş olan şayan-ı dikkat bir İngiliz’in mezkur tarihlerde İtalyanlar’ın İzmir sahillerine asker ihracına katiyen karar vermişler ise de Türkiye’deki İtalyan seferatına ateşe militer olarak gönderdikleri bu miralaydan aldıkları rapor... binaen bu sergüzeşden arz-ı nazar eylediklerini ve mezkür miralayın makam kaidına verdiği raporda Türk ordusunun bin bir çeşid silahla müselliç olması .....”.

99

Psomiades“The diplomacy of Theodoros Pangalos” p. 11.

101

26 April 1926: bca 030 10 101 654 21 p. 2: “Türkiye ile İtalya arasında harb zuhuruna ihtimal verilmez”.

102

26 April 1926: bca 030 10 101 654 21 p. 2: “İtalyanların şarkda kuvvetlenmesi İngilizlerin şarkdaki siyasetine tamamen tehdiddir”.

103

21 February 1927: bca 030 10 254 710 12 p. 1.

104

Ogg“Kondylis ministry averts overthrow in Greece” p. 267.

105

VeremisThe Military in Greek Politics: From Independence to Democracy p. 97.

106

Yunus Nadi“Yunanistan Taklibi”Cumhuriyet29 August 1926 p. 1: “Diktatörlük umumi harpten sonra bazı ülkelerde…tatbik ve takib edildi ise de Ceneral Pangalos’a gelinceye kadar hiçbir diktatör açıktan açığa ben diktatörüm dememiş idi”.

107

Miller“From Pangalos towards parliamentarism” p. 573.

108

Psomiades“The diplomacy of Theodoros Pangalos” p. 10.

109

CloggA Concise History of Greece p. 108.

111

Psomiades“The diplomacy of Theodoros Pangalos” pp. 1–2.

113

Spencer Henry R.“European dictatorships”The American Political Science Review21/3 (1927) p. 547; Miller “From Pangalos towards parliamentarism” p. 574.

114

Boyar“Türk-İngiliz İlişkilerinde Prestij Faktörü (1923–1938)” p. 1171.

Information

Content Metrics

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 53 53 9
Full Text Views 80 80 64
PDF Downloads 5 5 1
EPUB Downloads 0 0 0