Tussen autonomie en onafhankelijkheid

Nederlands-Surinaamse betrekkingen, 1954-1961

Series:

In 1954 trad het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking. Suriname en de Nederlandse Antillen verkregen de status van autonoom rijksdeel en regelden sindsdien hun binnenlandse aangelegenheden zelfstandig. De verantwoordelijkheid voor buitenlandse betrekkingen, defensie en het waarborgen van fundamentele menselijke rechten en vrijheden deelden Suriname en de Nederlandse Antillen met Nederland. Tussen 1958 en 1961 ondernam de Surinaamse regering pogingen de autonomie van Suriname uit te breiden en een stap te zetten richting onafhankelijkheid. De Rondetafelconferentie van 1961, georganiseerd op initiatief van Paramaribo, leverde door tegenwerking van Nederland, onverschilligheid van Antilliaanse zijde en onenigheid tussen de Surinaamse coalitiepartners niet het door Suriname beoogde resultaat op. In dit boek worden de Nederlands-Surinaamse betrekkingen gereconstrueerd tegen de achtergrond van het proces van dekolonisatie waarin Suriname was verwikkeld. De drie factoren die dit proces bepaalden—Nederland, Suriname en de internationale gemeenschap—worden apart en in hun onderlinge samenhang beschreven. Dekolonisatie wordt beschouwd als een proces met staatkundig-politieke, economische en culturele aspecten. Bijzondere aandacht is er voor de rol van het Surinaams nationalisme.

Paperback : List price

EUR  €37.00USD  $46.00
Biographical Note
Peter Meel (1959) is historicus. Hij publiceert over de politieke en culturele geschiedenis van Suriname. In 1997 bezorgde hij Op zoek naar Surinaamse normen: Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961). Meel is als senior beleidsmedewerker verbonden aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in Den Haag.
Table of contents
Lijst van afkortingen Woord vooraf Inleiding I. Nederlands-Surinaamse betrekkingen voor 1954 1. Suriname in de tijd van het octrooirecht 2. Suriname als kroonkolonie 3. Het Regeringsreglement van 1865 4. Op weg naar het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden II. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 1. Het overleg 2. Het resultaat 3. Commentaar III. Staatkundig-politieke ontwikkelingen in de periode 1954-1961 1. Aanvaarding, bevestiging en afkondiging van het Statuut 2. Het kabinet-Ferrier; de consolidatiefase 3. Het kabinet-Emanuels; de uitbouwfase 4. De Nederlandse houding 5. Suriname en de wereld IV. Het Surinaamse nationalisme 1. De nationalistische beweging 2. De nationalistische ideologie 3. Nederland, Suriname en het nationalisme V. Economische ontwikkelingen 1. Planpolitiek in Suriname 2. DE associatie van Suriname met de EEG VI. De Rondetafelconferentie van 1961 1. De aanloopfase 2. De confererende fase 3. De afsluitende fase Conclusie Bibliografie Register van personen
Index Card