The Sarcophagidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark

AutorIn: Thomas Pape