Browse results

You are looking at 1 - 10 of 46 items for :

  • Access: Open Access x
  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: Titles x
Clear All
Een reis door de wereld van voedseltaboes en eetculturen
"In Wat is eetbaar? laat Adel den Hartog zien hoe complex de voedselkeuzes van mensen al millennia lang zijn. Wie zich afvraagt waarom wij eten wat wij eten, komt uit bij praktische zaken als de beschikbaarheid van producten, transport en kosten, maar ziet ook fysiologische, culturele, geografische, en psychologische factoren. Den Hartog wijst op het belang van de toegang die individuen en groepen hebben tot voedsel, en van hun sociaaleconomische positie. Kan iemand worden overtuigd om iets te eten dat deze persoon als oneetbaar ziet? In het boek staan vele voorbeelden van onze geringe flexibiliteit, of die nu wordt ingegeven door een intolerantie met een genetische oorsprong, of doordat wat onbekend was, ook onbemind bleef. Voedingsgewoonten reageren traag op interventies, maar gebruiken kunnen veranderen. Zo is een vleesloze maaltijd tegenwoordig geen teken van armoede meer. Het boek zal de algemeen cultureel geïnteresseerde lezer aanspreken. Het is geschikt als handboek voor wie de achtergrond van onze eetgewoonten wil begrijpen. De kennis uit het boek is uitstekend te gebruiken bij een scala aan interventies op het gebied van voeding en leefstijl. [ENGLISH] In 'Wat is eetbaar?' ('What is edible?'), author Adel den Hartog shows how complex the food choices of humans have been formillenia. Those who wonder why we eat what we eat, will find out practicalities, such as availability of products, transportation and costs, but also physiological, cultural, geological, and psychological factors matter. Den Hartog points out the importance of access to food for individuals and groups, and the influence of their socio-economical position. Can someone be convinced to eat something that they perceive as inedible? This book gives many examples of our limited flexibility, whether caused by an intolerance for genetical reasons, or because we simply did not know the food and want to keep it that way. Food habits are slow to respond to interventions, but these days, a meatless meal is no longer a sign of poverty. The book will attract the culturally interested reader. It can be used as handbook for those who want to understand the background of our eating habits. The knowledge in this book can be used for a large range of interventions when it comes to food and life style."
Energie van, voor en door de Noordoostpolder
Energietransities gaan niet alleen over het vervangen en innoveren van technologie, maar ook over politieke participatie, toekomstdromen en lokale autonomie; over het zoeken naar manieren waarop een transitie van onderaf plaats kan vinden, gedragen en vormgegeven door bewoners. Dit boek laat zien hoe ideeën over 'energie van en voor de toekomst' in de Noordoostpolder geworteld zijn in de lokale geschiedenis en het dagelijks leven van de polderbewoners. Persoonlijke verhalen over het wonen in de polder, protesten tegen kerncentrales en voorgenomen schaliegasboringen, het opwekken van hernieuwbare energie en het creëren van een duurzaam (t)huis laten zien dat de lokale energietransitie een sociaal en politiek proces is, ingebed in verlangens, dromen en behoeften van bewoners. Hierbij komen een aantal strategieën om de energietransitie van onderaf vorm te geven steeds terug: ondernemerschap, het streven naar autonomie, het willen bieden van een alternatief, en het afdwingen van democratische processen. Dit boek wil je echt lezen als je interesse hebt in de Noordoostpolder en haar energie. Het vertelt het verhaal van het lokale verzet tegen schaliegas en kernenergie, bekeken door de ogen van twee zeer betrokken onderzoekers die overal bij wilden zijn en ieder verhaal wilden horen. Het boek bevat mooie analyses over hoe onze poldercultuur, ontstaan vanaf de inpoldering, heeft bijgedragen aan een goed georganiseerd verzet, die tot op de dag van vandaag bijdraagt aan de transitie naar duurzame energie. (Hylke Hekkenberg, één van de hoofdpersonen in dit boek)
In deze bundel zijn opbrengsttabellen van 15 boomsoorten opgenomen. In vergelijking met de tot nu toe geldende opbrengsttabellen uit 1996, bevat deze bundel meer soorten, meer dunningregimes, en zijn alle tabellen gebaseerd op Nederlandse meetgegevens. Voor 10 soorten zijn tabellen met zowel een matige als sterke dunning opgenomen. Voor de Japanse Lariks zijn twee regionale tabellen opgenomen. De populier heeft in deze bundel een tabel voor bomen in lijnbeplanting, naast de tabellen voor bos met diverse plantverbanden. Per soort is het rapport van de onderliggende studie weergegeven. Al deze studies volgden in grote lijnen de studie Groei en productie van douglas in Nederland. Becking's dunningproeven ontsloten. In vergelijking met de studies uit 1996, blijkt enerzijds de hoogtegroei per boniteit te verschillen (slechte boniteiten starten lager dan goede boniteiten, maar halen de groei later deels in). Anderzijds blijk de range tussen de beste en slechtste boniteit vaak ruimer dan in de eerdere studies.
Verleden, heden en toekomst van natuur- en milieueducatie
"Natuur- en milieueducatie kent een lange traditie. In dit boek brengen vier auteurs die traditie in beeld. Ze verhalen over verleden, heden en toekomst, en reflecteren op bestuur en beleid, inhoud en organisatie. Natuur- en milieueducatie veranderde maar is deels hetzelfde gebleven. Vroeger leerde je op school buiten spelen, rollen door het gras, kleine beestjes vangen, schooltuintjes harken, honing proeven, slootje springen, les krijgen van de schoolbioloog. Natuur hoorde erbij, natuur- en milieueducatie hoorde erbij. Toen en nu. Vandaag de dag is de schoolbioloog een duurzame duizendpoot. Een professional die op allerlei manieren jong en oud naar buiten brengt. Een betrokken persoon die je meer bijbrengt over natuur en milieu en helpt om een duurzame levensstijl te ontwikkelen. Iemand van wie je buiten veel leert én met wie je buiten veel plezier beleeft. Veertien ervaringsdeskundigen vertellen in dit boek over hun eigen werk. Hun verhalen schetsen een sterk verbrede beroepspraktijk. Ze dagen uit om kritisch naar het eigen werk en de eigen organisatie te kijken. De auteurs hopen met dit boek de tongen los te maken. Ze willen inspireren en intrigeren, waarbij betrokkenheid de basis vormt. 'Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot' draagt bouwstenen aan voor een vitale organisatie van natuur- en milieueducatie. Het boek is bedoeld voor professionals, adviseurs, bestuurders en betrokken burgers. Er wordt regelmatig geschreven over NME-projecten, of over didaktiek van de NME, maar een boek over de ontwikkeling van het gehele werkveld en de wijze waarop het werkveld zich verhoudt tot het in opkomst zijnde 'leren voor duurzaamheid' was er nog niet. Dit boek geeft een diep inzicht in de grondslagen van NME en duurzaamheidseducatie zoals die de laatste decennia zijn ontwikkeld en nog steeds evolueren. Iedereen die beroepsmatig of vrijwillig met natuur-, milieu- en duurzaamheids-educatie bezig is kan baat hebben bij het lezen van dit belangrijke boek. Maar ook opdrachtgevers en bestuurders zouden het boek kunnen gebruiken om vanuit een heldere visie sturing te geven aan NME en leren voor duurzaamheid. Prof. Dr Ir Arjen Wals, Hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-ecologische Duurzaamheid/Unesco Chair, Wageningen Universiteit"
Beckings dunningsproeven ontsloten
Dit boek beschrijft de groei en productie van de douglas (Pseudotsuga menziesii) in Nederland. In deze publicatie wordt onderzocht hoe de ontwikkeling van de hoogte, diameter en het grondvlak in de tijd is geweest en hoe deze beïnvloed wordt door dunning. Met de gevonden relaties en andere allometrische relaties is een set opbrengsttabellen opgesteld voor diverse dunninggraden. Een vergelijking wordt gemaakt met de opbrengsttabellen voor douglas in nabije landen met dezelfde klimaatregio. Het boek is van praktische waarde voor de nationale en internationale bosbouw. This book describes the growth and production of douglas fir (Pseudotsuga menziesii) in the Netherlands. In this publication the development of the height, diameter and basal area in time are examined, and how these parameters are influenced by thinning. The detected relationships and additional allometric relationships were used to construct a set of yield tables for various thinning grades. A comparison has been made with yield tables in use by neighbouring countries of the same climate region. As this book is also of practical relevance for international production forestry, an English summary of the results as well as an English translation of all figures and tables is provided.
Deze Geochemische bodematlas geeft een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland. Bodemmonsters van meer dan 350 locaties zijn geanalyseerd op meer dan 40 chemische elementen. De atlas geeft niet alleen informatie over de door de mens beïnvloede toplaag van de bodem, maar ook over de dieper gelegen C-horizont die nog niet of nauwelijks door de mens is beïnvloed. De lijst van elementen omvat uiteraard bekende metalen als cadmium, koper en lood en relevante meststoffen als fosfor en kalium. Daarnaast geeft de atlas ook inzicht in gehalten van elementen waarvan minder bekend is, zoals thallium, uranium en lithium. Totaalgehalten alleen geven onvoldoende inzicht in de beschikbaarheid of het risico van chemische elementen voor planten, dieren, en mensen. Daarom presenteert deze atlas ook meetresultaten van aanvullende bepalingen die de 'reactieve' en de 'beschikbare' fracties van de elementen in de bodemmonsters benaderen. Daarmee is de Geochemische bodematlas van Nederland de eerste in zijn soort en een uiterst waardevol hulpmiddel bij o.a. de evaluatie van andere gegevensbronnen, normstelling voor de bodem, en bij milieukundige en ecologische risicobeoordelingen.
I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950
Editors: and
Komodo
Open Access
Het eiland, het volk en de taal
Author: