Browse results

You are looking at 1 - 10 of 385 items for :

  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: All x
Clear All
Hoewel met organische chemie oorspronkelijk werd bedoeld de chemie die zich bezig hield met verbindingen afkomstig van levende materie (organismen) is het gebied geleidelijk verbreed tot de chemie van de koolstofverbindingen. Hieronder vallen dus ook de verbindingen die op synthetische wijze in het laboratorium zijn bereid. Veel dingen waarmee we dagelijks in aanraking komen, zoals voedingsmiddelen, kleding, kunststoffen, papier, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, geur-, kleur- en smaakstoffen, bestaan geheel of gedeeltelijk uit organische verbindingen. Het gebied dat de chemie van levende processen beschrijft wordt tegenwoordig vooral tot de biochemie gerekend. In de bio-organische chemie wordt de oorspronkelijke betekenis van de organische chemie weer teruggehaald: het is de organische chemie die een relatie legt met levende processen in de natuur. Dit gebied heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij de sterk toegenomen kennis binnen zowel de organische chemie als de biochemie, wordt het steeds beter mogelijk eigenschappen van verbindingen en processen in de natuur te verklaren met behulp van algemeen geldende organisch chemische basisprincipes. Dit boek laat op beknopte wijze zien dat de chemische basisprincipes die ten grondslag liggen aan eenvoudige reacties in het laboratorium ook van toepassing zijn op ogenschijnlijk ingewikkelde processen in de natuur. Dit boek is een beknopte versie van het veel gebruikte studieboek "Inleiding in de Bio-organische Chemie".
Een reis door de wereld van voedseltaboes en eetculturen
"In Wat is eetbaar? laat Adel den Hartog zien hoe complex de voedselkeuzes van mensen al millennia lang zijn. Wie zich afvraagt waarom wij eten wat wij eten, komt uit bij praktische zaken als de beschikbaarheid van producten, transport en kosten, maar ziet ook fysiologische, culturele, geografische, en psychologische factoren. Den Hartog wijst op het belang van de toegang die individuen en groepen hebben tot voedsel, en van hun sociaaleconomische positie. Kan iemand worden overtuigd om iets te eten dat deze persoon als oneetbaar ziet? In het boek staan vele voorbeelden van onze geringe flexibiliteit, of die nu wordt ingegeven door een intolerantie met een genetische oorsprong, of doordat wat onbekend was, ook onbemind bleef. Voedingsgewoonten reageren traag op interventies, maar gebruiken kunnen veranderen. Zo is een vleesloze maaltijd tegenwoordig geen teken van armoede meer. Het boek zal de algemeen cultureel geïnteresseerde lezer aanspreken. Het is geschikt als handboek voor wie de achtergrond van onze eetgewoonten wil begrijpen. De kennis uit het boek is uitstekend te gebruiken bij een scala aan interventies op het gebied van voeding en leefstijl. [ENGLISH] In 'Wat is eetbaar?' ('What is edible?'), author Adel den Hartog shows how complex the food choices of humans have been formillenia. Those who wonder why we eat what we eat, will find out practicalities, such as availability of products, transportation and costs, but also physiological, cultural, geological, and psychological factors matter. Den Hartog points out the importance of access to food for individuals and groups, and the influence of their socio-economical position. Can someone be convinced to eat something that they perceive as inedible? This book gives many examples of our limited flexibility, whether caused by an intolerance for genetical reasons, or because we simply did not know the food and want to keep it that way. Food habits are slow to respond to interventions, but these days, a meatless meal is no longer a sign of poverty. The book will attract the culturally interested reader. It can be used as handbook for those who want to understand the background of our eating habits. The knowledge in this book can be used for a large range of interventions when it comes to food and life style."
Energie van, voor en door de Noordoostpolder
Energietransities gaan niet alleen over het vervangen en innoveren van technologie, maar ook over politieke participatie, toekomstdromen en lokale autonomie; over het zoeken naar manieren waarop een transitie van onderaf plaats kan vinden, gedragen en vormgegeven door bewoners. Dit boek laat zien hoe ideeën over 'energie van en voor de toekomst' in de Noordoostpolder geworteld zijn in de lokale geschiedenis en het dagelijks leven van de polderbewoners. Persoonlijke verhalen over het wonen in de polder, protesten tegen kerncentrales en voorgenomen schaliegasboringen, het opwekken van hernieuwbare energie en het creëren van een duurzaam (t)huis laten zien dat de lokale energietransitie een sociaal en politiek proces is, ingebed in verlangens, dromen en behoeften van bewoners. Hierbij komen een aantal strategieën om de energietransitie van onderaf vorm te geven steeds terug: ondernemerschap, het streven naar autonomie, het willen bieden van een alternatief, en het afdwingen van democratische processen. Dit boek wil je echt lezen als je interesse hebt in de Noordoostpolder en haar energie. Het vertelt het verhaal van het lokale verzet tegen schaliegas en kernenergie, bekeken door de ogen van twee zeer betrokken onderzoekers die overal bij wilden zijn en ieder verhaal wilden horen. Het boek bevat mooie analyses over hoe onze poldercultuur, ontstaan vanaf de inpoldering, heeft bijgedragen aan een goed georganiseerd verzet, die tot op de dag van vandaag bijdraagt aan de transitie naar duurzame energie. (Hylke Hekkenberg, één van de hoofdpersonen in dit boek)
Een introductie tot de moleculaire celbiologie
Also available as E-book see de-bouwstenen-van-het-leven For more information about the e-book, please contact Sales.
De bouwstenen van het leven is een Nederlandstalige tegenhanger van in het hoger onderwijs veelgebruikte Engelstalige leerboeken over biochemie en celbiologie, ook wel Life Sciences genoemd. Overzichtelijke illustraties en heldere tekst geven inzicht in de wereld van DNA, RNA, eiwitten en andere voor het leven onmisbare moleculen. De biologische processen waarin deze moleculen een rol spelen worden stap voor stap uitgelegd. Tegelijk leert de lezer daarbij op speelse wijze enig jargon (vaktaal) te hanteren, in zowel het Nederlands als het Engels. Ingewikkelde begrippen worden duidelijk uitgelegd, waardoor wetenschappelijke kennis over processen in ons lichaam en over de natuur om ons heen voor een breed publiek inzichtelijk wordt gemaakt. Dit boek is een introductie tot de moleculaire celbiologie. De informatie wordt in lagen aangereikt zodat de lezer zelf de mate van diepgang en detail kan bepalen. Jan Prinsen en Feike van der Leij hebben voor deze derde druk het boek grondig tegen het licht gehouden en waar nodig herzien. Zij gebruikten hierbij reacties van lezers, onder anderen van studenten en docenten in het mbo, hbo en wo. Nieuw in deze druk zijn een hoofdstuk over transgene planten en dieren en een hoofdstuk over CRISPR-Cas technologie. dr. Nelleke Kreike, lector Groene Biotechnologie aan Hogeschool Inholland, heeft hiervoor waardevolle input geleverd. Drs. Jan A.M.M. Prinsen richt zich na een actieve loopbaan als tandarts op het toegankelijk maken van kennis over de moleculaire celbiologie. Hij verzorgde het merendeel van de verhelderende illustraties en een groot deel van de tekst. Hij werkte nauw samen met dr. Feike R. van der Leij, die een brede achtergrond in moleculair biologische en medische wetenschappen heeft, en als hogeschooldocent en lector Health & Food bij diverse hogescholen actief is geweest; op dit moment bij Hogeschool Inholland."
De meeste Nederlandse ondernemingen zijn gemotiveerd om hun bedrijfsdoelen te verduurzamen. Daarmee verzekeren ze hun continuïteit, risicoanalyse en integriteit, voor zichzelf, de klanten en de overheid. Dit boek legt duidelijk uit hoe ondernemingen kunnen verduurzamen zonder inzet van veel extra geld, kennis, menskracht en concurrentiegevoelige informatie. ""Bedrijfsdoelen verduurzamen"" geeft een samenhangend, geïntegreerd beeld, in plaats van een onoverzichtelijke lijst van regelgeving, normalisatie, subsidies en belastingen. Het taalgebruik in het vakgebied wordt uitgelegd, en Nederlandse termen vervangen zoveel mogelijk het Engels jargon (impact, social responsibility, due diligence, etc.). Daarnaast wordt helderheid gegeven over de termijn waarbinnen je je doelen kunt bereiken, en onterechte veronderstellingen worden weggenomen. Hugo von Meijenfeldt was topjurist en topmanager bij het Milieuministerie. Daarna was hij voor Nederland de eerste Klimaatgezant, Consul-Generaal in San Francisco en de eerste Nationale SDG Coördinator. Bij UN Global Compact gebruikt hij zijn opgedane alomvattende en doelgerichte visie om bedrijven ambitieuze duurzame doelen te helpen stellen en realiseren. Deze publicatie is hier het resultaat van.
No further editions of the Etymological Calendar are planned.

Wat hebben vampiers en liefhebbers van sangria met elkaar gemeen? Zijn de meeste dromen inderdaad bedrog? En waarom zijn Russische vriendschappen verwant aan Roemeense kettingzagen?

Op deze en nog 363 andere vragen geeft de Etymologiekalender van 2020 antwoord. Deze populairwetenschappelijke scheurkalender maakt de fascinerende wereld van de historische taalwetenschap inzichtelijk voor iedereen met een interesse voor taal. Je leert niet alleen over de verrassende geschiedenis die achter veel Nederlandse woorden schuilgaat, maar ook over grappige en onverwachte ontwikkelingen in een dozijn andere talen. Een onmisbare collectie taalweetjes voor iedere liefhebber!

De Etymologiekalender is geschikt voor iedereen zonder kennis van vreemde talen of taalwetenschappelijke achtergrond. Ook doorgewinterde taalkundigen zullen er echter heel wat nieuws bij leren.
In dit vraagstukkenboek staat veel materiaal om te oefenen met de theorie uit de studieboeken "Inleiding in de bio-organische chemie" en "Bio-organische chemie voor levenswetenschappen". Dit kan met traditionele open opgaven maar daarnaast zijn er ook meerkeuzevragen beschikbaar. De opgaven volgen de hoofdstukken van het boek op de voet. Ook reactiemechanismen en stereochemie worden uitgebreid in de oefenopgaven gevraagd. De student wordt geattendeerd op de juiste aanpak van een vraagstuk, voor de hand liggende fouten krijgen een uitleg die aangeeft waar de denkfout is gemaakt. Er zijn veel opgaven beschikbaar over de eerste twee inleidende hoofdstukken van het studieboek zodat ook studenten met minder voorkennis van scheikunde voldoende oefenmateriaal krijgen.
Wat is voedselallergie, waar komt het van en is het te verslaan
Author:
Wie kent niet het verhaal van Achilles, de onkwetsbare held uit de Griekse mythologie die tóch een zwak puntje had dat hem uiteindelijk velde. Dat lijkt een analogie met voedselallergieën, waar ook geen kruid tegen gewassen leek. Vermijden is vaak de belangrijkste ‘therapeutische’ optie. Helaas blijkt 'vermijden' van allergenen regelmatig te mislukken. In het ergste geval heeft dat dramatische gevolgen. Maar net als bij Achilles, lijkt het erop dat allergieën tóch zwakke punten hebben, en écht aangepakt kunnen worden! In dit boek wordt op een toegankelijke en voor niet-specialisten begrijpelijke manier uiteengezet wat allergieën zijn, maar ook wat we er niet toe rekenen (allergieën en toch-niet-allergieën lijken soms bedrieglijk veel op elkaar!). Het is geen naslagwerk of zelfhulpgids. Het gaat in op waar de oorzaken van (vooral voedsel-)allergieën lijken te liggen en wat de veroorzakers zijn. Daarnaast komen de benaderingen aan bod om het leven van allergische mensen aangenamer en veiliger te maken. Er lijkt licht te gloren aan het einde van de zo lang zo duistere tunnel. Harry Wichers is een biochemicus met een bijzondere interesse in immunologie. Hij is geen arts of ervaringsdeskundige. Via zijn werk probeert hij een bijdrage te leveren aan het terugdringen en beheersbaar maken van de schijnbaar toenemende allergieproblematiek, door de voedingskundige en voedseltechnologische dimensie te onderzoeken.
Deze derde druk van 'Recht voor de groene ruimte' geeft een beknopte inleiding tot het groene omgevingsrecht en is geschreven voor niet-juristen. Eerst worden relevante hoofdpunten uit het staats- en bestuursrecht aangegeven. Vervolgens worden het ruimtelijk bestuursrecht, natuurbeschermingsrecht, bosrecht, landschapsrecht en de Stelselwijziging Omgevingswet inzichtelijk behandeld. Daarbij komen actuele onderwerpen als de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de relevantie van (het concept van ecosysteemdiensten voor) duurzame gebiedsontwikkeling, het meervoudig ruimtegebruik op de Noordzee en de transitie van het omgevingsrecht aan de orde. Het boek is geschreven ten behoeve van het onderwijs, maar is zeker ook geschikt voor de rechts- en bestuurspraktijk. Het bevat de belangrijkste wetsteksten en enkele overzichtelijke schema's. De drie auteurs zijn bestuursjurist en werkzaam in de juridische adviespraktijk en geven regelmatig (post)academisch onderwijs en cursussen. Eerder verschenen over dit rechtsgebied bij Wageningen Academic Publishers: *'Recht voor de groene ruimte', F.H. Kistenkas, ISBN 978-90-8686-080-7 (1e druk 2008; 2e druk 2010). *'Recht voor de groenblauwe ruimte', F.H. Kistenkas, ISBN 978-90-8686-201-6 (2012).