Browse results

You are looking at 1 - 10 of 38 items for :

  • Brill | Sense x
  • Status (Books): Published x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All Modify Search

R. van Albada and Theodore G.Th. Pigeaud

Ruim 90 miljoen mensen spreken Javaans. Het Javaans is de grootste streektaal van Indonesië. Dit woordenboek is een een uitbreiding van de uitgave van 2007, die ongeveer 6.000 nieuwe woorden en vertalingen bevatte. In deze druk zijn dat er circa 20.500. Het aantal artikelen is gegroeid tot meer dan 55.000. Daarmee overtreft dit woordenboek alle tot op heden verschenen Javaanse woordenboeken.
In de huidige uitgave zijn alle spreektaalopnames uit 1996 verwerkt, steekproeven van dialecten uit gebieden die reiken van Serang in het westen tot Malang in het oosten. Verder zijn er romanteksten in verwerkt en stukken poëzie, vooral uit het gedicht Centhini.Tenslotte zijn de inzendingen van een romanwedstrijd uit 2010 allemaal in het woordenboek verwerkt.
Een ander belangrijk verschil met de vorige druk is dat alle artikelen nu op grondwoord gesorteerd staan, zoals gebruikelijk in een wetenschappelijk woordenboek. Veel gebruikers vinden dit prettiger dan de methode-Pigeaud waar bij woorden met een voorvoegsel eenvoudig onder de beginletter van dat voorvoegsel stonden. Nu staat bijvoorbeeld panerus onder het grondwoord, terus. Waar dat voor de gebruiker onduidelijkheid zou kunnen geven, staat een verwijzing, zodat ook de beginnende javanicus gemakkelijk iets kan opzoeken.

Geweld in de West

Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800

Series:

Edited by Victor Enthoven, Henk den Heijer and Han R. Jordaan

In Geweld in de West bieden tien auteurs onder redactie van Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan een overzicht van het Nederlandse militaire optreden in het Atlantische gebied tussen 1600 en 1800. De verovering van Indiaanse gebieden, de strijd tussen rivaliserende Europese machten en de gewelddadige slavenhandel zijn diep verankerd in de Atlantische geschiedenis. Ook Nederland heeft daaraan zijn steentje bijgedragen, maar daar is weinig over bekend. In dit boek worden diverse aspecten van die militaire aanwezigheid belicht. Zo wordt de inzet van niet-Nederlandse strijdkrachten overzee beschreven en wordt ingegaan op gewelddadige excessen die zich hebben afgespeeld. De thema’s militaire organisaties, militaire expedities en militaire cultuur vormen het hart van deze Atlantische studie.

Verzamelaars en volksopvoeders

Musea in Suriname, 1863-2012

Pepijn Reeser

Sinds 150 jaar wordt Surinaams erfgoed bewaard en getoond in musea. Die werden opgericht en geleid door mensen waarvan de achtergrond uiteenliep van planter tot onderwijzer en van wetenschapper tot politieagent. Pepijn Reeser beschrijft hoe en op basis van welke ideeën deze musea tot stand kwamen en hoe ze zich verhielden tot ontwikkelingen in Suriname en Nederland. Steeds weer bleek de behoefte aan eenheid in zowel het koloniale als onafhankelijke Suriname de motor achter vrijwel alle museale initiatieven.
De nadruk ligt op de geschiedenis van het in 2012 vijfenzestigjarige Surinaams Museum, gevestigd in Fort Zeelandia. Het boek bevat een groot aantal afbeeldingen van opstellingen, tentoonstellingen en topstukken uit de museumcollectie. Verzamelaars en volksopvoeders werpt zo nieuw en helder licht op het Surinaamse museumwezen en mag met recht het eerste standaardwerk op dit gebied genoemd worden.

Edited by Geert Oostindie

Met de opheffing van het land de Nederlandse Antillen verdwijnt ook het ambt van gouverneur van de Nederlandse Antillen, een ambt dat in de afgelopen twee eeuwen van grote betekenis is geweest voor de zes eilanden en het Koninkrijk. Dit boek biedt een portrettengalerij van de dertig mannen die sinds 1815 het Koninkrijk als gouverneur dienden. Van iedere gouverneur—Nederlanders tot 1962, sindsdien Antillianen—wordt de levensloop geschetst, met nadruk op de ambtsperiode; het ambtsportret completeert de biografie. De levensschetsen geven een beeld van de (post)koloniale verhoudingen en de ontwikkelingen op de eilanden, maar bieden vooral informatie over achtergrond, macht en onmacht, visie en functioneren van de gouverneurs. In de inleiding worden de ontwikkelingen van het ambt en van het profiel van de gouverneur geschetst tegen de achtergrond van de staatkundige ontwikkeling van de Antillen: van kolonie via autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederland tot de eindfase, waarin het land uiteenviel in zes eilanden met elk een eigen staatkundige positie binnen het Koninkrijk. Een kunsthistorische toelichting op de geschilderde portrettengalerij besluit het boek.
De gouverneurs van de Nederlandse Antillen werd geschreven in opdracht van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Vier historici—Aart G. Broek, Ronald Donk, Wim Renkema en Dirk J. Tang—schreven de portretten, kunsthistorica Renske van der Zee belichtte de schilderijen. Gert Oostindie leidde het project en tekende voor de inleiding.
Dit boek kwam mede tot stand door financiële bijdragen van het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlanse Antillen en Aruba, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Maduro & Curiel’s Bank.

S. Moeimam and H. Steinhauer

Dit uitgebreide, door een team van deskundigen samengestelde Nederlands-Indonesisch woordenboek is het eerste woordenboek gebaseerd op modern Nederlands, met Bahasa Indonesia, de officiële taal van de Republiek Indonesië, als doeltaal.
Het woordenboek is het resultaat van een gezamenlijk Nederlands-Indonesisch initiatief dat in 1997 werd gestart met financiële ondersteuning van de Commissie voor Lexicografische Vertaalvoorzieningen van de Nederlandse Taalunie, het Indonesische Centrum voor Taalontwikkeling en Taalcultivering (Pusat Bahasa), de Universitas Indonesia, de Universiteit Leiden, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en het International Institute for Asian Studies te Leiden.
Het woordenboek heeft een omvang van 1.152 bladzijden en bevat meer dan 46.000 ingangen met grammaticale informatie, collocaties, voorbeeldzinnen en idiomen. De in Nederland uitgebrachte versie is met name gericht op de behoeften van Nederlandstalige gebruikers, voor wie het Indonesisch een vreemde taal is. Dat wil zeggen dat, wanneer een Nederlands woord of uitdrukking meer dan één Indonesisch equivalent heeft, contextuele of andere aanvullende informatie gepresenteerd wordt, waardoor de gebruiker tot de juiste vertaling kan komen.
rijst (op het veld of ongedorst) padi, (gedorst, onbereid) beras, (bereid) nasi in plaats van rijst beras, nasi, padi
Samen met het Indonesisch-Nederlands woordenboek van A. Teeuw (KITLV Uitgeverij, zesde editie, 2009), is dit Nederlands-Indonesisch woordenboek onmisbaar voor ieder die zich iets meer dan oppervlakkig met de studie van het moderne standaard-Indonesisch wil bezighouden.

Marieke Bloembergen

De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië: Uit zorg en angst beschrijft de geschiedenis van de koloniale politie in Nederlands-Indië tussen 1897 en 1942. Enkele kwesties staan daarbij centraal, zoals de betekenis van de politie voor de koloniale staat en de rol van het geweld dat zij gebruikte. Met als belangrijkste vraag: wat was er koloniaal aan koloniale politie?
De moderne koloniale politie in Nederlands-Indië was het product van angst en zorg. De angst van de Europeanen voor de inheemse wereld in beweging; de zorg voor het zedelijk welzijn van de plaatselijke bevolking. De politie was niet alleen bedoeld voor controle en repressie, maar ook voor een koloniaal beschavingsoffensief. In de besluitvorming over het politieapparaat hadden Indonesiërs intussen geen deel. In de uitvoering wel: aan het begin van de jaren dertig werd de koloniale politie voor 93 procent bemand door inheems personeel.
Co-publicatie met Uitgeverij Boom, Amsterdam.

A. Teeuw

The first comprehensive Indonesian-Dutch dictionary to appear in decades, this book is the result of a team project initiated by the Department of Indonesian Studies of the University of Leiden in 1981. Now in its sixth edition—containing 34,000 entries and 871 pages—this dictionary remains the most comprehensive Indonesian dictionary in a Western language to date.

De oostenwind waait naar het westen

Indische componisten, Indische composities, 1898-1945

Series:

Henk Mak van Dijk

De componist Constant van de Wall klaagde dat Indische componisten in de muziekgeschiedenis niet werden opgemerkt of domweg werden overgeslagen. De oostenwind waait naar het westen haalt Indische componisten en Indische composities eindelijk uit de vergetelheid.
Henk Mak van Dijk vertelt het fascinerende levensverhaal van componisten, die zich lieten inspireren door gamelan- en krontjongmuziek zoals Constant van de Wall, Paul Seelig, Linda Bandara, Benhard van den Sigtenhorst Meyer, Frans Wiemans, Theo Smit Sibinga en Fred Belloni. Frans Schreuder beschrijft in zijn bijdrage aan dit boek de ontwikkeling van het Europese muziekleven in Indië. De cd bij dit boek geeft unieke voorbeelden van muziek uit Indië in oude en nieuwe opnamen: gamelanmuziek, besproken door Jaap Kunst, historische opnamen van Constant van de Wall met zijn vrouw Maria, krontjong van Belloni en het orkest Eurasia, en opnamen van Renate Arends, zang en Henk Mak van Dijk, piano.
Archiefmateriaal vormt de belangrijkste bron van informatie over Indische componisten en hun muziek, aangevuld met gesprekken met nazaten, materiaal afkomstig uit privécollecties en berichten uit de Nederlandse en Indische pers. Met de talloze foto’s en afbeeldingen levert dit een uniek boek op over de verzonken wereld van de Indische componisten.

Netherlands Yearbook for History of Art / Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 56/57 (2005/2006)

Louis Napoleon and the Arts in the Kingdom of Holland / Lodewijk Napoleon en de kunsten in het Koninkrijk Holland

Series:

Edited by Eveline Koolhaas-Grosfeld, Dulcia Meijers, Herman Roodenburg and Frits Scholten

Up until now in histiography about the origins of the monarchy, little attention has been given to the Kingdom of Holland. Louis Napolean's kingship appears to represent little more than an opportunity for the Dutch people to already gain some experience of having a monarchy. Louis' implemented royal representation comes up against a similar disregard, yet it is an interesting example of invented tradition.

In 2006, it is exactly two centuries since the Dutch republic, under the leadership of Louis Napolean, was changed into a kingdom. This dramatic event, which undoubtedly made a real difference, also to Dutch cultural life, is the theme of this Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek.

The general underlying question of how Louis Napolean gave form to the 'national kingship' he advocated is answered on the basis of much new source material. Topics covered include national art and decorative arts exhibitions, order of knights, modernisation plans for Amsterdam, ditto for architecture and the study of architecture, rebuilding plans for Leiden, Catholic 'hofkapellen' (court orchestras), interior designs of the palaces and court etiquette.

The text is given in Dutch, and the summary in English.

De parels en de kroon

Het koningshuis en de koloniën

Geert Oostindie

De parels en de kroon is de eerste studie van de bijzondere verhouding tussen het huis van Oranje Nassau en de koloniën. In vogelvlucht beschrijft Gert Oostindie de macht en belangen van de Oranjes in de koloniën en laat zien hoe het koningshuis werd ingezet om loyaliteits-gevoel met het moederland te kweken. Oostindie verklaart waarom in Indië slechts kleine minderheden zoals de Indo's, Molukkers en lokale vorsten zich door de 'Hollandse' koning of koningin voelden aangesproken, terwijl onder de Surinaamse en Antilliaanse bevolking wél een band ontstond. In de West werd aan het koningshuis grote macht en liefde voor de koloniale onderdanen toegedacht. Nog altijd leeft daar de gedachte dat de koningin van haar overzeese onderdanen houdt en dat ze helpt waar ze kan. Ook vele postkoloniale migranten in Nederland koesteren zulke denkbeelden. Maar hoe diep gaat die Oranjeliefde eigenlijk, daar en hier, in verleden en heden? Om die vragen draait het in De parels en de kroon. Gert Oostindie laat koninklijke bezoeken de revue passeren, Oranjefeesten, de persoonlijke bemoeienis en voorkeuren van de vorsten en nog veel meer—rijk geïllustreerd met schitterende, niet eerder getoonde historische foto's.