Browse results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • Dictionaries, Encyclopedias & Bibliographies x
  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: All x
Clear All
Authors:
Dit uitgebreide, door een team van deskundigen samengestelde Nederlands-Indonesisch woordenboek is het eerste woordenboek gebaseerd op modern Nederlands, met Bahasa Indonesia, de officiële taal van de Republiek Indonesië, als doeltaal.
Het woordenboek is het resultaat van een gezamenlijk Nederlands-Indonesisch initiatief dat in 1997 werd gestart met financiële ondersteuning van de Commissie voor Lexicografische Vertaalvoorzieningen van de Nederlandse Taalunie, het Indonesische Centrum voor Taalontwikkeling en Taalcultivering (Pusat Bahasa), de Universitas Indonesia, de Universiteit Leiden, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en het International Institute for Asian Studies te Leiden.
Het woordenboek heeft een omvang van 1.152 bladzijden en bevat meer dan 46.000 ingangen met grammaticale informatie, collocaties, voorbeeldzinnen en idiomen. De in Nederland uitgebrachte versie is met name gericht op de behoeften van Nederlandstalige gebruikers, voor wie het Indonesisch een vreemde taal is. Dat wil zeggen dat, wanneer een Nederlands woord of uitdrukking meer dan één Indonesisch equivalent heeft, contextuele of andere aanvullende informatie gepresenteerd wordt, waardoor de gebruiker tot de juiste vertaling kan komen.
rijst (op het veld of ongedorst) padi, (gedorst, onbereid) beras, (bereid) nasi in plaats van rijst beras, nasi, padi
Samen met het Indonesisch-Nederlands woordenboek van A. Teeuw (KITLV Uitgeverij, zesde editie, 2009), is dit Nederlands-Indonesisch woordenboek onmisbaar voor ieder die zich iets meer dan oppervlakkig met de studie van het moderne standaard-Indonesisch wil bezighouden.
Author:
The first comprehensive Indonesian-Dutch dictionary to appear in decades, this book is the result of a team project initiated by the Department of Indonesian Studies of the University of Leiden in 1981. Now in its sixth edition—containing 34,000 entries and 871 pages—this dictionary remains the most comprehensive Indonesian dictionary in a Western language to date.
Authors:
Wat ooit begon als een Surinaams taalproject in Paramaribo in 1980 en later in Nederland werd voortgezet met steun van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen (WOTRO), kreeg na twintig jaar zijn beslag in dit woordenboek van het Surinaams-Javaans. Het legt voor de sprekers van deze variant van het Javaans voor het eerst hun taal vast; een taal die een geheel eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het woordenboek is verder een onontbeerlijk hulpmiddel voor iedereen die op de een of andere manier met het Surinaams-Javaans in aanraking komt, hetzij in Suriname hetzij in Nederland.
Zowel mondelinge als schriftelijke bronnen, maar ook inlichtingen van informanten vormen de basis voor dit woordenboek. De woordenschat is die van het Surinaams-Javaans zoals dat in de jaren tachtig en begin jaren negentig in Suriname werd gesproken. Het accent ligt op de spreektaal.

English:
Over the course of 20 years, what started out as a Surinamese language project in Paramaribo in 1977, and which was later continued in the Netherlands, with the support of the foundation Scientific Research of the Tropics (WOTRO), resulted in this dictionary of Surinamese Javanese. It records, for the first time, the language of the speakers of this variant of Javanese, a language with its own unique development. The dictionary is an indispensable tool for anyone coming into contact with Surinamese Javanese, either in Suriname or in the Netherlands. The basis for this dictionary is formed by mainly oral and few written sources, complemented by relevance added through the use of informants. The vocabulary is that of Surinamese Javanese as spoken in Suriname in the eighties and early nineties, with an emphasis on vernacular language.
In: Surinaams-Javaans-Nederlands woordenboek
This dictionary has mainly been compiled for Dutch translators, lawyers and others working with Indonesian law. In the colonial era large parts of Dutch law were 'exported' to Indonesia. Apart from being a dictionary of Dutch judicial terms, the book aims to give the reader a clear understanding of Indonesian law and tries to make it accessible by way of comparative law. Attention is given not only to modern law, but also to historical aspects. Of the most important legal expressions the history is described. In the model sentences Dutch legal notions are explained in Indonesian and subsequently linked with Indonesian law. Of all Indonesian expressions the more important sources of legislation and literature are given.
This dictionary will also be a useful tool for Indonesian lawyers who still stumble across so many Dutch legal expressions in their daily practices.
Author:
Contributor:
Author:
Woordenboek van het Kamberaas, een taal die voornamelijk wordt gesproken in het district Kambera, rondom Waingapoe, de hoofdplaats van Oost-Soemba.
Zoveel mogelijk zijn aan het begin van een artikel de etymologische verwante woorden in zes andere Soembase dialecten opgenomen, te weten Mangili (Oost-Soemba), Lewa (Midden-Soemba), Anakalang en Mamboroe in het oostelijk deel van West-Soemba en Wewewa en Kodi, uit het westelijk deel van West-Soemba.
In de inleiding geeft de samensteller nadere informatie over schrift en uitspraak; trefwoord, woordafleiding door affigering; grammaticale vormen; modale elementen; samenstellingen met ningu en wàngu; voegwoorden; leenwoorden; en Nederlands-Kamberaas register.
Author:
Woordenboek van het standaard Soendaas, zoals het wordt gesproken in en om Bandung, en zoals deze in geschreven vorm wordt aangetroffen in Volkslectuur-uitgaven en in de diverse media.
De oorsprong van deze publicatie ligt in the woordenboek samengesteld door R.A. Kern, die zijn materiaal putte uit de Soendase uitgaven van Bale Pustaka en uit het woordenboek van Satjadibrata (1948). Na het overlijden van Kern in 1958 werd het manuscript aangevuld en bewerkt door F.S. Eringa, die zijn eigen gegevens in het woordenboek incorporeerde. Deze publicatie is de opvolger van het Soendaneesch-Hollandsch woordenboek van S. Coolsma (1913).
De samensteller heeft woorden opgenomen die tot Soendase dialecten behoren (aangeduid met dial) en woorden die tot het literaire taalgebruik behoren (lit).
Author: