Browse results

You are looking at 1 - 10 of 648 items for

  • Upcoming Publications x
  • Just Published x
  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: Titles x
Clear All
Hoewel met organische chemie oorspronkelijk werd bedoeld de chemie die zich bezig hield met verbindingen afkomstig van levende materie (organismen) is het gebied geleidelijk verbreed tot de chemie van de koolstofverbindingen. Hieronder vallen dus ook de verbindingen die op synthetische wijze in het laboratorium zijn bereid. Veel dingen waarmee we dagelijks in aanraking komen, zoals voedingsmiddelen, kleding, kunststoffen, papier, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, geur-, kleur- en smaakstoffen, bestaan geheel of gedeeltelijk uit organische verbindingen. Het gebied dat de chemie van levende processen beschrijft wordt tegenwoordig vooral tot de biochemie gerekend. In de bio-organische chemie wordt de oorspronkelijke betekenis van de organische chemie weer teruggehaald: het is de organische chemie die een relatie legt met levende processen in de natuur. Dit gebied heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij de sterk toegenomen kennis binnen zowel de organische chemie als de biochemie, wordt het steeds beter mogelijk eigenschappen van verbindingen en processen in de natuur te verklaren met behulp van algemeen geldende organisch chemische basisprincipes. Dit boek laat op beknopte wijze zien dat de chemische basisprincipes die ten grondslag liggen aan eenvoudige reacties in het laboratorium ook van toepassing zijn op ogenschijnlijk ingewikkelde processen in de natuur. Dit boek is een beknopte versie van het veel gebruikte studieboek "Inleiding in de Bio-organische Chemie".
Een reis door de wereld van voedseltaboes en eetculturen
"In Wat is eetbaar? laat Adel den Hartog zien hoe complex de voedselkeuzes van mensen al millennia lang zijn. Wie zich afvraagt waarom wij eten wat wij eten, komt uit bij praktische zaken als de beschikbaarheid van producten, transport en kosten, maar ziet ook fysiologische, culturele, geografische, en psychologische factoren. Den Hartog wijst op het belang van de toegang die individuen en groepen hebben tot voedsel, en van hun sociaaleconomische positie. Kan iemand worden overtuigd om iets te eten dat deze persoon als oneetbaar ziet? In het boek staan vele voorbeelden van onze geringe flexibiliteit, of die nu wordt ingegeven door een intolerantie met een genetische oorsprong, of doordat wat onbekend was, ook onbemind bleef. Voedingsgewoonten reageren traag op interventies, maar gebruiken kunnen veranderen. Zo is een vleesloze maaltijd tegenwoordig geen teken van armoede meer. Het boek zal de algemeen cultureel geïnteresseerde lezer aanspreken. Het is geschikt als handboek voor wie de achtergrond van onze eetgewoonten wil begrijpen. De kennis uit het boek is uitstekend te gebruiken bij een scala aan interventies op het gebied van voeding en leefstijl. [ENGLISH] In 'Wat is eetbaar?' ('What is edible?'), author Adel den Hartog shows how complex the food choices of humans have been formillenia. Those who wonder why we eat what we eat, will find out practicalities, such as availability of products, transportation and costs, but also physiological, cultural, geological, and psychological factors matter. Den Hartog points out the importance of access to food for individuals and groups, and the influence of their socio-economical position. Can someone be convinced to eat something that they perceive as inedible? This book gives many examples of our limited flexibility, whether caused by an intolerance for genetical reasons, or because we simply did not know the food and want to keep it that way. Food habits are slow to respond to interventions, but these days, a meatless meal is no longer a sign of poverty. The book will attract the culturally interested reader. It can be used as handbook for those who want to understand the background of our eating habits. The knowledge in this book can be used for a large range of interventions when it comes to food and life style."
Author:
This study challenges the common classification of 1/4QInstruction and the Treatise of the Two Spirits (1QS III,13–IV,26) as “pre-sectarian”. The analysis refrains from the distinction between “sectarian-” and “non-sectarian-texts” and supplies detailed comparisons as well as a redaction-critical investigation without any presuppositions about the historical setting of 1/4QInstruction and the Treatise. This way it re-evaluates the formation of the two compositions and brings to light connections and developments that have been concealed so far.

Die vorliegende Studie stellt die verbreitete Klassifizierung von 1/4QInstruction und der Zwei-Geister-Lehre als „pre-sectarian-texts“ in Frage. Anstatt von übergeordneten Kategorien auszugehen, vermeidet diese Untersuchung historische Vorannahmen und richtet den Blick aufs Detail, indem sie anhand von Textvergleichen sowie einer redaktionskritischen Analyse eine Neueinordnung der beiden Werke vornimmt. Auf diese Weise werden bisher verborgende gedankliche Entwicklungen und literarische Abhängigkeitsverhältnisse aufgedeckt, sodass die beiden Werke in einem neuen Licht erscheinen.
Energie van, voor en door de Noordoostpolder
Energietransities gaan niet alleen over het vervangen en innoveren van technologie, maar ook over politieke participatie, toekomstdromen en lokale autonomie; over het zoeken naar manieren waarop een transitie van onderaf plaats kan vinden, gedragen en vormgegeven door bewoners. Dit boek laat zien hoe ideeën over 'energie van en voor de toekomst' in de Noordoostpolder geworteld zijn in de lokale geschiedenis en het dagelijks leven van de polderbewoners. Persoonlijke verhalen over het wonen in de polder, protesten tegen kerncentrales en voorgenomen schaliegasboringen, het opwekken van hernieuwbare energie en het creëren van een duurzaam (t)huis laten zien dat de lokale energietransitie een sociaal en politiek proces is, ingebed in verlangens, dromen en behoeften van bewoners. Hierbij komen een aantal strategieën om de energietransitie van onderaf vorm te geven steeds terug: ondernemerschap, het streven naar autonomie, het willen bieden van een alternatief, en het afdwingen van democratische processen. Dit boek wil je echt lezen als je interesse hebt in de Noordoostpolder en haar energie. Het vertelt het verhaal van het lokale verzet tegen schaliegas en kernenergie, bekeken door de ogen van twee zeer betrokken onderzoekers die overal bij wilden zijn en ieder verhaal wilden horen. Het boek bevat mooie analyses over hoe onze poldercultuur, ontstaan vanaf de inpoldering, heeft bijgedragen aan een goed georganiseerd verzet, die tot op de dag van vandaag bijdraagt aan de transitie naar duurzame energie. (Hylke Hekkenberg, één van de hoofdpersonen in dit boek)
Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Gelderland tot 1860
Deze cartobibliografie met bijna 180 kaartbeschrijvingen en meer dan 600 afbeeldingen in kleur bevat een uitgebreid onderzoek naar alle gedrukte kaarten tot 1860 van het hertogdom Gelderland en de kwartieren Nijmegen, Roermond, Veluwe en Zutphen. Er wordt gedetailleerd ingegaan op de geografische, waterstaatkundige en politieke veranderingen die dit deel van de Zeventien Provinciën in de loop van enkele eeuwen heeft ondergaan. Voorafgaand aan de cartobibliografie wordt in een aantal inleidende hoofdstukken, geschreven door verschillende experts, aandacht besteed aan de geschiedenis van dit hertogdom in het algemeen en de karteringen door de verschillende kartografen in het bijzonder. Tevens is een Engelse en een Duitse samenvatting opgenomen.

With approx. 180 map descriptions and over 600 full colour illustrations, this cartobibliography offers a full description of the maps of the Duchy of Gelre and today's province of Gelderland, printed between 1543 and 1860. The introductory chapters give an overview of the history of the duchy and the maps by the various cartographers in particular.
In Dutch, with an English and German summary.

Dieser Kartenbibliographie mit etwa 180 Kartenbeschreibungen und über 600 Abbildungen bietet eine vollständige Beschreibung der LandKarten der heutigen Provinz Gelderland, gedruckt zwischen 1543 und 1860. Die einleitenden Kapitel geben einen Überblick über die Geschichte des Herzogtums und die Karten, insbesondere der verschiedenen Kartographen.
Auf Niederländisch, mit einer englischen und deutschen Zusammenfassung.
De 'bio'-organische chemie, het gebied van de organische chemie dat de relatie legt met de chemische processen in de natuur, heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij de sterk toegenomen kennis binnen zowel de organische chemie als de biochemie, wordt het steeds beter mogelijk eigenschappen van diverse materialen en processen in de natuur te verklaren met behulp van algemeen geldende organisch, chemische basisprincipes. Dit studieboek is een uitstekende leidraad om inzicht te krijgen in de diverse reactiepatronen, die een rol spelen bij ogenschijnlijk ingewikkelde processen in de natuur.
No further editions of the Etymological Calendar are planned.

Wat hebben vampiers en liefhebbers van sangria met elkaar gemeen? Zijn de meeste dromen inderdaad bedrog? En waarom zijn Russische vriendschappen verwant aan Roemeense kettingzagen?

Op deze en nog 363 andere vragen geeft de Etymologiekalender van 2020 antwoord. Deze populairwetenschappelijke scheurkalender maakt de fascinerende wereld van de historische taalwetenschap inzichtelijk voor iedereen met een interesse voor taal. Je leert niet alleen over de verrassende geschiedenis die achter veel Nederlandse woorden schuilgaat, maar ook over grappige en onverwachte ontwikkelingen in een dozijn andere talen. Een onmisbare collectie taalweetjes voor iedere liefhebber!

De Etymologiekalender is geschikt voor iedereen zonder kennis van vreemde talen of taalwetenschappelijke achtergrond. Ook doorgewinterde taalkundigen zullen er echter heel wat nieuws bij leren.
Verleden, heden en toekomst van natuur- en milieueducatie
"Natuur- en milieueducatie kent een lange traditie. In dit boek brengen vier auteurs die traditie in beeld. Ze verhalen over verleden, heden en toekomst, en reflecteren op bestuur en beleid, inhoud en organisatie. Natuur- en milieueducatie veranderde maar is deels hetzelfde gebleven. Vroeger leerde je op school buiten spelen, rollen door het gras, kleine beestjes vangen, schooltuintjes harken, honing proeven, slootje springen, les krijgen van de schoolbioloog. Natuur hoorde erbij, natuur- en milieueducatie hoorde erbij. Toen en nu. Vandaag de dag is de schoolbioloog een duurzame duizendpoot. Een professional die op allerlei manieren jong en oud naar buiten brengt. Een betrokken persoon die je meer bijbrengt over natuur en milieu en helpt om een duurzame levensstijl te ontwikkelen. Iemand van wie je buiten veel leert én met wie je buiten veel plezier beleeft. Veertien ervaringsdeskundigen vertellen in dit boek over hun eigen werk. Hun verhalen schetsen een sterk verbrede beroepspraktijk. Ze dagen uit om kritisch naar het eigen werk en de eigen organisatie te kijken. De auteurs hopen met dit boek de tongen los te maken. Ze willen inspireren en intrigeren, waarbij betrokkenheid de basis vormt. 'Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot' draagt bouwstenen aan voor een vitale organisatie van natuur- en milieueducatie. Het boek is bedoeld voor professionals, adviseurs, bestuurders en betrokken burgers. Er wordt regelmatig geschreven over NME-projecten, of over didaktiek van de NME, maar een boek over de ontwikkeling van het gehele werkveld en de wijze waarop het werkveld zich verhoudt tot het in opkomst zijnde 'leren voor duurzaamheid' was er nog niet. Dit boek geeft een diep inzicht in de grondslagen van NME en duurzaamheidseducatie zoals die de laatste decennia zijn ontwikkeld en nog steeds evolueren. Iedereen die beroepsmatig of vrijwillig met natuur-, milieu- en duurzaamheids-educatie bezig is kan baat hebben bij het lezen van dit belangrijke boek. Maar ook opdrachtgevers en bestuurders zouden het boek kunnen gebruiken om vanuit een heldere visie sturing te geven aan NME en leren voor duurzaamheid. Prof. Dr Ir Arjen Wals, Hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-ecologische Duurzaamheid/Unesco Chair, Wageningen Universiteit"
Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Brabant tot 1795
Deze inventarisatie van de gedrukte kaarten van het hertogdom Brabant omvat alle kaarten die gepubliceerd zijn tussen 1536, wanneer voor het eerst een kaart van Brabant wordt vermeld, en 1795, toen het feodale hertogdom werd opgeheven. De cartobibliografie betreft uitsluitend gedrukte kaarten, zowel houtsneden als koperdiepdrukken. In vier introductiehoofdstukken worden achtereenvolgens de geschiedenis van het hertogdom, de cartografie van het hertogdom, de wijzingen in het kaartbeeld in de loop van de tijd en de ontwikkeling van de nauwkeurigheid van kaarten met behulp van het programma MapAnalyst beschreven.
De cartobibliografie bevat kaarten van het hele hertogdom, de vier kwartieren, het noorden en het zuiden en een viertal historische kaarten. Alle kaarttitels zijn volledig, aangevuld met een toelichting, de publicatiewijze en een lijst van vindplaatsen, met nadruk op Nederland en België.

This catalogue of printed maps of the Duchy of Brabant includes all the maps published between 1536, the date of the earliest mention of a map of Brabant, and 1795, when the feudal duchy was abolished. It includes woodcuts and intaglio prints. Four introductory chapters discribe the history of the duchy, the catrography of the duchy, the changes in the cartographic image over time and the evolution of the accuracy of the maps over time.
The cartobibliography contains maps of the entire duchy, maps of the four quarters, and maps of the north and south. All map titles are complete and supplemented with explanatory remarks, the manner of publication, and a list of locations where copies can be found, emphasizing the Netherlands and Belgium.
In Dutch, with an English summary.