Index of Personal Names

In: Buddhism in Central Asia I
Open Access

Index of Personal Names

Amoghaśrī (d.u.)  191
Amoghavajra (705–774, Chin. Bukong 不空)  26 29
Ānanda (Chin. A’nan 阿難)  237 238
An Lushan (703–757, 安祿山)  62 69
Aśoka (r. ca.  268–232 BCE)  22 33 246 259
Barompa (Tib. ’ba’ rom pa)  267
Bhagavaddharma (Chin. Qiefandamo 伽梵達摩)  98
Bilgä Kagan (r. 716–734)  64 67
Brahmāvatī  202
Buddhabhadra  238
Buyan Temür (d.u.)  210
Cao clan (曹氏)  6 10 101 110
Cao Yangong (r. 974–976, 曹延恭)  110
Cao Yanlu (r. 976–1002, 曹延祿)  98
Cao Yanqing (fl. second half of 10th c., 曹延清)  108
Cao Yijin (r. 914–935, 曹議金)  101 107 110 116
Cao Yuande (r. 935–939,曹元德)  108 109
Cao Yuanshen (r. 939–944, 曹元深)  108
Cao Zongshou (late 10th to early 11th c., 曹宗壽)  101 102
Cao Yuanzhong (r. 944–974, 曹元忠)  108 110
Chongzong (r. 1084–1139, 崇宗, Tangut ruler)  125 130 134 140 143 145 147
Činggiz Khan (1162?–1227)  61 81 86 270
Cixi (1835–1905, 慈禧)  21
Daizong (r. 762–779, 代宗)  26
Daoming (d.u., 道明)  114
Deng Xingquan (d.u., 鄧幸全)  111
Dezong (r. 779–805, 徳宗)  26
Dharmakṣema (385–433, Chin. Tanwuchen 曇無讖)  53
Dharmaśrī (d.u.)  201
Faxian (ca. 340–before 423, 法顯)  52 54 204
Fazang (643–712, 法藏)  24 30
First Karmapa Düsum khenpa (1110–1193, Tib. Dus gsum mkhyen pa)  267 268
Gao (高) and Wo (斡) clans  126
Gao Zhiyao (1206?–1271?, 高智耀)  145 146
Godan Khan (1206–1251)  145
Gö Tsangpa (ca. 1189–1258, Tib. rGod tshang pa)  10 11 151 152 162 182 185
Guṇavarman (367–431, 求那跋摩)  28
Huanzong (r. 1194–1206, 桓宗, Tangut ruler)  254 262 267
Huizong (r. 1067–1086, 惠宗, Tangut ruler)  125 132 135 140
Hyŏnjong (r. 1009–1031)  8 33 35 38 39
Ibn an-Nadīm (fl. around the 10th century)  71
Jade Empress (OU kaš hatun)  197 198
Jigten Gönpo (1143–1217, Tib. Jig rten mgon po)  270
Jingzong (r. 1038–1048, 景宗, Tangut ruler)  130 138 143 147
Khaidu (+1301)  88
Khubilai Khan (r. 1260–1294)  86
King Siṃha  202
Liang Wudi (r. 502–549, 梁武帝)  27
Luo Shichang (fl. mid. 12th c., 羅世昌)  144
Maḥmūd al-Kāšġarī (ca. 1020–1070)  85 194
Milarépa (1040–1123, Tib. Mi la ras pa)  162
Mokchong (r. 997–1009)  33 35
Nāgārjuna (fl. ca. 150–250)  158
Ngwemi (Tang. ŋwe² mji¹ 𗼨𗆟, Chin. Weiming 嵬名) clan  125 140
Orgyen Lingpa (1329–1367 or 1360?, Tib. O rgyan gling pa)  160
Pang (龐) Tegin  70
Pei Xiu (791–864, 裴休)  127
Phakpa (1235–1280, Tib. ’Gro mgon Chos rgyal ’Phags pa)  86
Prasenajit  192
Pugu Jun (僕固俊)  70 71
Puṇyaśrī (d.u.)  203
Ren Dejing (fl. 12th c., 任德敬)  135 143 144
Renzong (r. 1139–1193, 仁宗, Tangut ruler)  12 100 126 130 133 135 140 142 144 147 245 249 254 259 262 267 271
Rinchen Zangpo (ca. 985–1055, Tib. Rin chen bzang po)  10 152 160 163 172 181 184 187
Śāntarakṣita (725–788)  159
Śāriputra  56 239 241
Shenzong (1048–1085, 神宗, Song ­emperor)  133
Shōmu Tennō (701–756, 聖武天皇)  24
Šiŋko Šäli Tutuŋ (fl. second half of 11th c./beginning of 12th c.)  206
Sŏngjong (r. 981–997, 成宗)  35
Song Taizu (r. 960–976, 宋太祖)  31
Song Wendi (r. 424–452, 宋文帝)  28
Sudhana  231 236 238 242
Sudhana kumāra (Chin. Shancai tongzi 善財童子)  238
Sui Wendi (r. 581–605, 隨文帝)  21 32
Sun Wukong (孫悟空)  232 234 236
T’aejo (r. 918–943, 太祖, first Koryŏ ruler)  28 36 37
Taktsang Répa (1574–?, Tib. sTag tshang ras pa)  168 185
Tang Daizong (r. 762–779, 唐代宗)  26
Tang Dezong (r. 779–805, 唐德宗)  26
Tang Seng (唐僧)  236
Tang Taizong (r. 626–649, 唐太宗)  31
Taypodu (d.u.)  201
Tianshen reign (1149–1169/1170, 天盛, reign period of Tangut Emperor Renzong)  248
Tri Songdétsen (r. 742–ca. 800, Tib. Khri Srong lde bstan), with the necronym Jangchup chenpo (Tib. Byang chub chen po, Great Awakening)  159
Tsangpopa (+1218, Tib. gTsang po pa dKon mchog seng ge)  266 271
Tonyukuk (second half of the 7th c.–first half of the 8th c.)  63
Vijaya Jaya  45
Vijaya Vīrya  49 51 53
Vimalakīrti  242
Viśa’ Saṃbhava (r. 912–962/967, Chin. Li Shengtian 李聖天)  116
Wang Yun (1227–1304, 王惲)  146
Wo Daochong (d. 1185, 斡道冲)  144 145
Wŏnch’ŭk (613–696, 圓測)  30
Wo Zhaze (fl. mid. 12th c., 斡札簀)  144
Wu Cheng’en (ca. 1500–1582, 吳承恩)  232
Wu Zetian (625–705, 武則天)  24 29 32 38
Xiangzong (r. 1206–1211, 襄宗, Tangut ruler)  262
Xuanzang (600/602–664, 玄奘)  31 45 48 60 191 196 204 206 231 238 242
Yaglakar clan  69 71 89
Yéshe Ö (947–1019/1024?, Tib. Ye shes ’od)  160 161 163 172 178 187
Yizong (r. 1048–1067, 毅宗, Tangut ruler)  125 132 135 138 140
Yuanman (fl. second half of 10th c., 圓滿)  99 102 103
Yu Ji (1278–1342, 虞集)  144 145
Zanning (919–1001, 贊寧)  31
Zhang (張) clan  99
Zhang Shi (fl. mid. 11th c., 張陟), one-time advisor to Tangut Emperor Jingzong (1038–1048, 景宗)  130
Zhiyi (538–597, 智顗)  24
  • Collapse
  • Expand