Page 10 - 9783506786395
P. 10

ሢሣሞ  ҈ؘ؟؜ؚ؜آءئإؘؖ؛ا


         ƩƻƢƹƞƻƼƹ                   ơƩƣƽƹ ƽƣƾƿƶƺƾ ƨƶƣƫơƩƨƣƾƿƣƶƶƿ ƫƾƿᄙ ơƩƺƹ Ƣƫƣ ƾƻƽᄙ
         ƶƞƾƾƣƹᄕ ᄙ ᄙᄕ ƣƶƫƨƫƺƹƾƽƣơƩƿᄕ ˦Ɵƫƹƨƣƹ ሿᇴᇲᇳᇷᄖ ƹᅟ Ƣƣƾ  ƣƽǂ ƫᄙ ᄙ ᇳᇻᇹᇵ Ʃƞƿ ƢƣƸ ƺƹDžƣƻƿ ƣƫƹƣƽ
        ƽǀƩᄕ ᄙᄕ ƣƶƫƨƫƺƹƾǁƣƽƤƞƾƾǀƹƨƾƽƣơƩƿᄕ ƞƢƣƹᅟ ƞƢƣƹ ᅼᏉ ƞƿƣơƩƣƾƣ ƫƹ Ƣƣƽ ơƩǀƶƣᅸ ƣƫƹƣ Ɵƾƞƨƣ ƣƽƿƣƫƶƿ
        ቁᇴᇲᇳᇻᄙ                    ᄬǁƨƶᄙ ƣƽǂ ᇶᇴᄴᇳᇻᇹᇶᄵᄕᇵᇷᇲᄭᄙ ƣƽ ᄙƫƾƿƸᄙƣƫƹƣƽ
                     ƳƞƼƺ ƩƢƻƢƹ ƳƞƺƺƢƵ ƞƹƨƣƸƣƾƾƣƹƣƹ ƞƩƶ ƞƹ ƺơƩƣƹƾƿǀƹƢƣƹᄕ Ƣƫƣ
             ᇙ ሜሚሜሚᄕ Ѻ҅ѿᄘ ማሚᄙምሚሣሠሟᄧሣሡሢምሟሚሠሡሢሠምሣሟᇇሚሞምማ ƹƫơƩƿ ƨƣƹƣƽƣƶƶ ƫƹ ơƴᅟ ǀᄙ ƞƹƢƾƿǀƹƢƣƹ ƶƫƣƨƣƹ
                               Ƣ˦ƽƤƣƹᄕƫƹƿƣƨƽƞƶƣƽ ƣƾƿƞƹƢƿƣƫƶƢƣƽ ƿǀƹƢƣƹƿƞƤƣƶᄙ
                                ƣƽ Ʃƞƽƞƴƿƣƽ Ƣƣƾ ᄙ ƞƶƾ ƺƽƢƣƹƿƶƫơƩƣƾ ƣƩƽƤƞơƩ
         ƣƶƫƨƫƺƹƾǀƹƿƣƽƽƫơƩƿ ᅬ ƿƞƞƿƶƫơƩ        Džƣƫƨƿ ƾƫơƩ Ƥƣƽƹƣƽ ƫƹ ƾƣƫƹƣƽ ƣƹƺƿǀƹƨƾƤǐƩƫƨƴƣƫƿ
                               ǀᄙ ƸʢƨƶƫơƩƣƹ ƣƽƾƣƿDžǀƹƨƾƣƽƩƣƟƶƫơƩƴƣƫƿᄙ ƞ Ƣƣƽ
         ƣƽ ᄙ ƫƾƿ ƣƫƹƣ ᏉƨƣƸƣƫƹƾƞƸƣ ƹƨƣƶƣƨƣƹƩƣƫƿ   ƿƞƞƿ Ƥ˦ƽ Ƣƫƣ ƣƽƾƺƹƞƶᅟ ǀᄙ ƞơƩƴƺƾƿƣƹ Ƣƣƾ ᄙ ƞǀƤᅟ
        ǁƺƹ ƿƞƞƿ ǀᄙ Ꮙ ƣƶƫƨƫƺƹƾƨƣƸƣƫƹƾơƩƞƤƿᄕ Ƥ˦ƽ Ƣƫƣ ƴƺƸƸƣƹ Ƹǀƾƾᄕ Ʃƞƿ ƣƽ ƞǀơƩ ƣƹƿƾƻƽᄙ ƣƩƽƣƽƟƫƶᅟ
        ƟƣƫƢƣ ƫᄙ ᄙ Ƣƣƾ ƴƺƺƻƣƽƞƿƫǁƣƹ ƣƽƩǐƶƿƹƫƾƾƣƾ ǁƺƹ Ƣǀƹƨƾƾƿǐƿƿƣƹ ᄬᏉ ƣƩƽƣƽƟƫƶƢǀƹƨᄭ Džǀ ƨƣǂǐƩƽƶƣƫƾᅟ
         ƿƞƞƿ ǀᄙ ƣƶƫƨƫƺƹ ƫƹ Ƣƣƽ   Ɵƣƫ ƟƶƣƫƟƣƹƢƣƽ  ƿƣƹᄙ ǀƽơƩ Ƣƞƾ ĈƟƣƽƣƫƹƾƿƫƸƸǀƹƨƾƨƣƟƺƿ Ƣƣƾ
         ƹƿƣƽƾơƩƫƣƢƣƹƩƣƫƿ ƫƹ ƣDžƫƣƩǀƹƨ ƿƽƣƿƣƹᄙ ƽ ƣƽᅟ  ƽƿᄙ ᇹᄕ ᇵ  ǂƫƽƢ ƾƫơƩƣƽƨƣƾƿƣƶƶƿᄕ Ƣƞƾƾ Ƣƣƽ ƿƞƞƿ
        ƸʢƨƶƫơƩƿ Ƣƣƹ ơƩ˦ƶƣƽƹ Ƣƫƣ ƹƿƤƞƶƿǀƹƨ ƫƩƽƣƽ  ƾƣƫƹƣ Ꮙ ƣǀƿƽƞƶƫƿǐƿ ǂƞƩƽƿ ǀᄙ Ƣƫƣ ƹƩƞƶƿƣ Ƣƣƾ ᄙ
        ƫƹ ƽƿᄙ ᇶ  ǁƣƽƟ˦ƽƨƿƣƹ ƻƺƾƫƿƫǁƣƹ Ꮙ ƣƶƫƨƫᅟ  ǁƺƹ Ƣƣƽ ưƣǂƣƫƶƫƨƣƹ ƣƶƫƨƫƺƹƾƨƣƸƣƫƹƾơƩƞƤƿ ǁƣƽᅟ
        ƺƹƾƤƽƣƫƩƣƫƿᄕ Ƣƣƹ ƣƶƫƨƫƺƹƾƨƣƸƣƫƹƾơƩƞƤƿƣƹ Ƣƫƣ ƞƹƿǂƺƽƿƣƿ ǂƣƽƢƣƹᄙ ƫƣ ƣƩƽƻƶǐƹƣ ǀᄙ ƣƩƽƸƫƿƿƣƶ
         ǀƾ˦Ɵǀƹƨ Ƣƣƽ ƴƺƽƻƺƽƞƿƫǁƣƹ ƣƶƫƨƫƺƹƾƤƽƣƫƩƣƫƿ ǀᄙ ǂƣƽƢƣƹ ƫƸ ƨƣƨƣƹƾƣƫƿƫƨƣƹ ƫƹǁƣƽƹƣƩƸƣƹ ǁƺƹ
        Ƣƣƹ ƽƣƶƫƨƫʢƾƣƹ ƶƿƣƽƹ Ƣƫƣ ƞƩƽƹƣƩƸǀƹƨ ƫƩƽƣƾ  ƿƞƞƿ ǀᄙ ƣƶƫƨƫƺƹƾƨƣƸƣƫƹƾơƩƞƤƿ ƣƽƾƿƣƶƶƿᄕ ǂƺƟƣƫ
        ƫƹ ƽƿᄙ ᇸᄕ ᇴ  ƫᄙ ᄙ Ƹᄙ ƽƿᄙ ᇶ  ǁƣƽƟ˦ƽƨƿƣƹ Ꮙ ƶᅟ Ƣƣƽ ƿƞƞƿ ƢƞƽƞǀƤ ƞơƩƿƣƿᄕ Ƣƞƾƾ Ƣƣƽ ᄙ ƞƶƾ ƺƽƢƣƹƿƶƫᅟ
        ƿƣƽƹƽƣơƩƿƾ Džǀƽ ƽDžƫƣƩǀƹƨ Ƣƣƽ ƫƹƢƣƽᄕ Ƣƞƾ ƞǀơƩ ơƩƣƾ ƣƩƽƤƞơƩ Ƣƫƣ Ƹᄙ ƞƹƢƣƽƣƹ ǐơƩƣƽƹ ƨƶƣƫơƩᅟ
        ƣƫƹƣ ƽƣƶƫƨƫʢƾƣ ƫƸƣƹƾƫƺƹ ǀƸƤƞƾƾƿᄙ ƣƽ ƴƺƹƤƣƾᅟ ǂƣƽƿƫƨƣƹ ƢƫƢƞƴƿƫƾơƩƣƹ ǀᄙ ƸƣƿƩƺƢƫƾơƩƣƹ ƿƞƹᅟ
        ƾƫƺƹƣƶƶƣ ᄙ ƣƽƤ˦ƶƶƿ ƢƞƸƫƿ ƣƫƹƣ ǀƹǁƣƽDžƫơƩƿƟƞƽƣ ƢƞƽƢƾ ƣƽƤ˦ƶƶƿᄙ ǀƾ ƢƣƸ ĈƟƣƽƣƫƹƾƿƫƸƸǀƹƨƾƨƣᅟ
        ƴǀƶƿǀƽƾƿƞƞƿƶƫơƩƣ ǀƹƴƿƫƺƹᄙ          Ɵƺƿ Ƥƺƶƨƿ ƞǀơƩ Ƣƞƾ ƣơƩƿ Ƣƣƽ ưƣǂƣƫƶƫƨƣƹ ƣƶƫƨƫᅟ
          ƫƣ ƺƹƤƣƾƾƫƺƹƞƶƫƿǐƿ Ƣƣƾ ƾơƩǀƶƫƾơƩƣƹ ᄙ ƫƾƿ ƺƹƾƨƣƸƣƫƹƾơƩƞƤƿᄕ Ƣƫƣ ĈƟƣƽƣƫƹƾƿƫƸƸǀƹƨ ƣƫƹƣƾ
        ƹƫơƩƿ ƹǀƽ ƣƫƹ ƹƶƫƣƨƣƹ Ƣƣƽ ưƣǂƣƫƶƫƨƣƹ ƣƶƫƨƫᅟ Ꮙ ƣƶƫƨƫƺƹƾƶƣƩƽƣƽƾ Ƹᄙ ƫƩƽƣƹ ƣƫƨƣƹƣƹ ƽǀƹƢƾǐƿᅟ
        ƺƹƾƨƣƸƣƫƹƾơƩƞƤƿᄕ ƾƺƹƢƣƽƹ ǀƽƣƫƨƣƹƣƾ ƹƿƣƽƣƾᅟ  Džƣƹ ƢǀƽơƩ ƣƫƹƣ ƣƹƿƾƻƽᄙ ƣǁƺƶƶƸǐơƩƿƫƨǀƹƨ ƨƣᅟ
        ƾƣ Ƣƣƾ ƽƣƶƫƨƫƺƹƾƹƣǀƿƽƞƶƣƹ ƿƞƞƿƣƾᄙ ƣƽ ƽƣƶƫƨƫʢƾ ƨƣƹ˦Ɵƣƽ ƢƣƸ ƿƞƞƿ ƞǀƾDžǀƢƽ˦ơƴƣƹᄕ ƾƺǂƫƣ Ƣƞƾ
        ƹƣǀƿƽƞƶƣ ƿƞƞƿ ƾơƩƞƦƤƿ ƢƞƩƣƽ Ƹᄙ ƽƿᄙ ᇹᄕ ᇵ   ƣơƩƿ Ƣƣƽ ƣƶƫƨƫƺƹƾƨƣƸƣƫƹƾơƩƞƤƿƣƹ Džǀƽ ƫƹᅟ
        Ƣƫƣ ƞƩƸƣƹƟƣƢƫƹƨǀƹƨƣƹƤ˦ƽƣƫƹƣƹƢƣƸ ƣƽƤƞƾᅟ    ƾƫơƩƿƹƞƩƸƣ ƫƹ Ƣƣƹ ᄙᄕ ǀƸ Ƣƣƾƾƣƹ ĈƟƣƽƣƫƹƾƿƫƸᅟ
        ƾǀƹƨƾƽƣơƩƿƾƟƣƨƽƫƦƤ ᄙ ƣƹƿƾƻƽᄙ ƴƺƹƤƣƾƾƫƺƹƣƶƶƣƹ Ƹǀƹƨ Ƹᄙ Ƣƣƹ ƣƫƨƣƹƣƹ ƽǀƹƢƾǐƿDžƣƹ Džǀ ˦Ɵƣƽᅟ
         ᄙ ƞƶƾ ƺƽƢƣƹƿƶƫơƩƣƾ ƣƩƽƤƞơƩ ƞƹ ʢƦƤᄙ Ꮙ ơƩǀƶƣƹᄕ ƻƽ˦Ƥƣƹᄙ ƫƣƾƣƾ ƫƹƾƫơƩƿƾƽƣơƩƿ ǂƫƽƢ ƢǀƽơƩ ƣᅟ
        Ƣƣƾƾƣƹ ƹƿƣƽƹƣƩƸƣƽ ǀᄙ ƣƽƞƹƾƿƞƶƿƣƽ Ƣƣƽ ƿƞƞƿ ƞǀƤƿƽƞƨƿƣƢƣƽ ƣƶƫƨƫƺƹƾƨƣƸƣƫƹƾơƩƞƤƿƫƹ Ɵƾƻƽƞᅟ
        ƫƾƿᄙ ᄙ ƫƾƿ ƹƞơƩ ƽƿᄙ ᇹᄕ ᇵ  ƺƽƢƣƹƿƶƫơƩƣƾ ƣƩƽᅟ ơƩƣ Ƹᄙ ƢƣƸ ƿƞƞƿ ǂƞƩƽƨƣƹƺƸƸƣƹᄙ ƫƣ Ƣƞƾ ƨƣᅟ
        ƤƞơƩ ƞƹ Ƣƣƹ ʢƦƤᄙ ơƩǀƶƣƹᄕ ǂƺƸƫƿ Ƣƫƣ ơƩǀƶƣƹ ƨƣᅟ ƾƞƸƿƣ ơƩǀƶǂƣƾƣƹ ǀƹƿƣƽƶƫƣƨƿ ƨƣƸᄙ ƽƿᄙ ᇹᄕ ᇳ
        Ƹƣƫƹƿ ƾƫƹƢᄕ Ƣƣƽƣƹ ƽǐƨƣƽ Ƣƞƾ ƞƹƢᄕ ƴƺƸƸǀƹƞƶƣ  ƞǀơƩ Ƣƣƽ ᄙ Ƣƣƽ ƾƿƞƞƿƶᄙ ơƩǀƶƞǀƤƾƫơƩƿ ǀƹƟƣƾơƩƞᅟ
         ƣƟƫƣƿƾƴʢƽƻƣƽƾơƩƞƤƿƣƹ ƺƢᄙ ƞƸƸƣƽƹ ƾƫƹƢᄙ ƫƣ  Ƣƣƿ Ƣƣƽ ƣơƩƿƣ Ƣƣƽ ƣƶƫƨƫƺƹƾƨƣƸƣƫƹƾơƩƞƤƿƣƹᄕ
        ƫƹ ƽƿᄙ ᇹᄕ ᇵ  ǁƺƽƨƣƹƺƸƸƣƹƣ ǀƾƹƞƩƸƣ Ƣƣƽ   Ƣƫƣ ƞǀƾ ƢƣƸ ĈƟƣƽƣƫƹƾƿƫƸƸǀƹƨƾƨƣƟƺƿ Ƥƺƶƨƣƹᄙ
        ƟƣƴƣƹƹƿƹƫƾƤƽƣƫƣƹ ơƩǀƶƣƹ Ƹƣƫƹƿ ơƩǀƶƣƹᄕ Ƣƫƣ  ƣƽ ᄙ ƫƾƿ ƥƷƫơƩƿƤƞơƩ Ƹᄙ Ƣƣƽ ʢƨƶƫơƩƴƣƫƿ Ƣƣƽ
        ƞƹ ƴƣƫƹƣƽƶƣƫ ƣƴƣƹƹƿƹƫƾ ƨƣƟǀƹƢƣƹ ƾƫƹƢ ƺƢᄙ ƣƫᅟ  ƟƸƣƶƢǀƹƨ ƹƞơƩ ƽƿᄙ ᇹᄕ ᇴ  ᄙ ƫƣƾƣ ƟƸƣƶᅟ
        ƹƣƽ ƟƣƾƿƫƸƸƿƣƹ ƹƫơƩƿ ƽƣƶƫƨƫʢƾ ƨƣƻƽǐƨƿƣƹ ƣƶƿᅟ ƢǀƹƨƾƸʢƨƶƫơƩƴƣƫƿ ƸƞơƩƿ ƫƩƹ ƹƫơƩƿ Džǀ ƣƫƹƣƸ
        ƞƹƾơƩƞǀǀƹƨ Ƥƺƶƨƣƹ ǀᄙ ƫƹ ƣƫƹƫƨƣƹ ǐƹƢƣƽƹ ƞǀƤ  ƞƩƶƤƞơƩᄙ ƫƹƣ ǀƾƨƣƾƿƞƶƿǀƹƨ ƞƶƾ ƞƩƶƻƥƷƫơƩƿᅟ
         ƹƿƽƞƨ Ƣƣƽ ƽDžƫƣƩǀƹƨƾƟƣƽƣơƩƿƫƨƿƣƹ ƣƫƹƨƣƽƫơƩᅟ ƤƞơƩ ƿƞƹƨƫƣƽƿ ƾƣƫƹƣƹ Ʃƞƽƞƴƿƣƽ ƞƶƾ ƥƷƫơƩƿƤƞơƩ
        ƿƣƿ ǂƣƽƢƣƹ ƴʢƹƹƣƹᄙ ᄙ ƫƾƿ ƺƽƢƣƹƿƶƫơƩƣƾ ǀᄙ ǂƫƾƾᄙ ƹƫơƩƿ ǀᄙ ƫƾƿ ƢƞƩƣƽ Ƹᄙ ƽƿᄙ ᇹᄕ ᇵ  ǁƣƽƣƫƹᅟ
         ƣƩƽƤƞơƩᄕ Ƣƞƾ ƞƹƢƣƽƣƹ ƺƽƢƣƹƿƶƫơƩƣƹ ƣƩƽƤǐᅟ  Ɵƞƽᄙ


                   Urheberrechtlich geschütztes Material

                © 2020 Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn
   5   6   7   8   9   10   11   12   13