Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for

  • Author or Editor: Gert J. Oostindie x
  • Search level: All x
Clear All

- Dennis Tedlock, Dennis Tedlock, The Spoken Word - Reaction to R. de Ridder’s review of The Spoken Word and Popul Vuh (BKI 142-I, 1986, pp. 179-182). - J.G. de Casparis, Kenneth R. Hall, Maritime trade and state development in early Southeast Asia, Honolulu: University of Hawaii Press, 1985, 368 pp. - M. Hekker, J.E. Ellemers, Indische Nederlanders en gerepatrieerden, Muiderberg: Coutinho, 1985. 159 pp., foto’s., R.E.F. Vaillant (eds.) - Tineke Hellwig, Els Postel-Coster, Het omheinde kweekbed; Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman, Delft: Eburon, 233 pp., 1985. - H.A.J. Klooster, Sartono Kartodirdjo, Modern Indonesia, tradition and transformation. A socio-historical perspective, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984, xii + 299 pp. - Gert J. Oostindie, W.S.M. Hoogbergen, De Boni-oorlogen 1757-1860. Marronage en guerilla [sic] in Oost-Suriname. Utrecht: Rijksuniversiteit 1985. [Bronnen voor de studie van Afro-amerikaanse samenlevingen in de Guyana’s, 528 pp. - P. Pink, V. M. Clara van Groenendael, The Dalang behind the Wayang. The role of the Surakarta and the Yogyakarta dalang in Indonesian-Javanese society, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 114, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-U.S.A.: Foris publications, 1985, VIII + 242 pp., 3 maps. - P. Pink, J. Kats, De Wajang Poerwa, een vorm van Javaans Toneel, ingeleid door J.J. Ras en H.A. Poeze, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Indonesische Herdrukken, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-U.S.A.: Foris publications, 1984, XL VIII + VIII + 446 pp. - S. Pompe, Hisako Nakamura, Divorce in Java, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1983, xxiii + 145 pp. - J.M.C. Pragt, Wim Bakker, Bali verbeeld, Volkenkundig Museum Nusantara, Delft, 1985, 96 p., 120 afb.

Open Access

- Henri J.M. Claessen, Ross H. Cordy, A study of prehistoric social change: The development of complex societies in the Hawaiian Islands, New York: Academic Press, 1981, 274 pp., Maps, ills., index, Appendices. - Th. van den End, C. Guillot, L’affaire Sadrach. Un essai de christianisation à Java au XIXe siècle. Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris 1981.374 pp. Etudes insulindiennes/Archipel 4. - Renée Hagesteijn, A. Milner, Kerajaan: Malay political culture on the eve of colonial rule. The Association for Asian Studies, Monograph no. XL, University of Arizona Press, Tucson, 1982. - P. van Hees, Emile Henssen, Gerretson en Indië. Bouma’s Boekhuis/Wolters Noordhoff, Groningen 1983. 231 blz. + los register. - M. Hekker, H.D. Kubitschek, Geschichte Indonesiens. Vom Altertum bis zur Gegenwart, Akademie Verlag, Berlin, 1981. xiii + 266 pp., I. Wessel (eds.) - Huynh Kim Khánh, W.R. Smyses, The independent Vietnamese: Vietnamese communism between Russia and China, Athens, Ohio: Ohio University Center for International Studies, Southeast Asia Program, 1980, 143 pages, bibliography. - Saskia Keller, Sandra Hira, Van Priary tot en met De Kom. De geschiedenis van het verzet in Suriname, 1630-1940, Rotterdam: Uitgeverij Futile, 1982. - Gerrit J. Knaap, R.Z. Leirissa, Maluku Tengah di masa lampau. Gambaran sekilas lewat arsip abad sembilan belas, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah no. 13, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta 1982. XIV + 218 pp., Z.J. Manusama, A.B. Lapian (eds.) - S. Kooijman, Tibor Bodrogi, Stammeskunst, Vol I, Australien, Ozeanien, Afrika, ed. by Tibor Bodrogi, 306 pp., 396 photographs (16 coloured), 13 sketch maps. Vol. II. Amerika, Asien, ed. by Tibor Bodrogi and Lajos Boglár, 274 pp., 238 photographs (16 coloured), 8 sketch maps. German translation of Tözsi Müvészet, Budapest, Corvina Kiadó, 1982., Lajos Boglár (eds.) - H.M.J. Maier, R.G. Tol, Raja Ali Haji Ibn Ahmad, The Precious Gift (Tuhfat al-Nafis). An annotated translation by Virginia Matheson & Barbara Watson Andaya. Kuala Lumpur: Oxford University Press 1982, XIV + 476 pp., maps, ills. - Gerard A. Nagelkerke, J.A. de Moor, Indisch Militair Tijdschrift (1870-1942): A selective and annotated bibliography. The Hague: Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf; Leiden: Centre for the History of European Expansion. 1983. XIV + 237 pp. - Gert J. Oostindie, Albert Helman, De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana’s. ‘s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1983. 495 pp. - Gerard Persoon, G. Adrian Horridge, 1) The Prahu, traditional sailing boat of Indonesia, Oxford, O.U.P.,1981. xv + 106 pp.'2) The lashed-lug boat of the Eastern Archipelagoes, Maritime Monographs and reports no. 54, National Maritime Museum, London, 1982, 75 pp. - Harry A. Poeze, H. Coerts, De A.R.P. en Nieuw-Guinea, Historische analyse van een partijcrisis. Franeker: Wever, 1983, 104 blz. - S.O. Robson, John U. Wolff, Communicative codes in central Java, Data Paper Number 116, Southeast Asia program, Department of Asian studies, Cornell University, Ithaca N.Y., June 1982. X + 188 pp., Soepomo Poedjosoedarmo (eds.) - Jerome Rousseau, Harmut K. Hildebrand, Die Wildbeutergruppen Borneos. Müncher Ethnologische Abhandlungen, no. 2. München: Minerva Publikation, 1982. xxvii + 374 pp., 11 maps, 2 tables, bibliography, English summary - T.B. Simatupang, Jan Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, Baarn: Ambo, 1983, 576 pp. - H. Steinhauer, Richard McGinn, Outline of Rejang syntax, NUSA Linguistic studies of Indonesian and other languages in Indonesia 14, Jakarta 1982, xvi + 76 pp. - Heather Sutherland, Yeo Kim Wah, The politics of decentralization. Colonial controversy in Malaya 1920-1929; Oxford University Press/Institute of Southeast Asian studies, Kuala Lumpur, 1982, xiv, 395 pp., map and photographs. - Rudolf van Zantwijk, Jerome A. Offner, Law and politics in Aztec Texcoco, Cambridge Latin American studies nr. 44, Cambridge Univesity Press, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1983.

Open Access

- J. van Baal, Gert Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou: Twee Surinaamse plantages, 1720-1870. Caribbean series II, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; Dordrecht: Foris, 1989. xii + 548 pp.- C. Baks, Marine Carrin-Bouez, La fleur et l’os; Symbolisme et rituel chez les Santal, Cahier de l’Homme, Nouvelle Serie XXVI, Paris: Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1986. 193 pp., figures et tableaux, photos, carte.- C. Baks, Serge Bouez, Réciprocité et hiérarchie; l’Alliance chez les Ho et les Santal de l’Inde, Recherches sur la Haute Asie 7, Paris: Société d’Ethnographie, 1985. 232 pp., annexes, figures et tableaux, photos, carte.- René van den Berg, Bambang Kaswanti Purwo, Towards a description of contemporary Indonesian: Preliminary studies, Part III. Jakarta: Badan Penyelenggara Seri NUSA/Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya [=Nusa, Linguistic studies of Indonesian and other languages in Indonesia. Volume 30]. 1988. ix + 94 pp.- Martin van Bruinessen, Elly Touwen-Bouwsma, Staat, Islam en lokale leiders in West Madura, Indonesië. Een historisch-antropologische studie. Kampen: Uitgeverij Mondiss, 1988 [dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam, 1988]. xx, 276 pp.- J.G. de Casparis, John Miksic, Small finds: Ancient Javanese gold, Singapore: National Museum, 1988. VIII + 88 pp. 20 Plates, 56 Figures.- B.F. Drewes, Asian women doing theology, vol. XVI-47 of Exchange, Bulletin of Third World Christian Literature and Ecumenical Research, September 1987, ii + 78 pp.- Ch. van Fraassen, Femme Gaastra, Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702, De Walburg Pers, 1989. 343 pp., ill.- B.F. Galjart, James C. Scott, Weapons of the weak. Everyday forms of peasant resistance. New Haven and London: Yale University Press, 1985.- R. Giel, R. van Lier, Tropische Tribaden: Een verhandeling over homoseksualiteit en homoseksuele vrouwen in Suriname, Dordrecht: Foris, 1986. 84 pp.- Paul van der Grijp, Bernard Juillerat, Les enfants du sang: Société, reproduction et imaginaire en Nouvelle-Guinée, Paris: Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1986, 569 pp.- M.A. Kagenaar, Aart G. Broek, Het Zilt van de Passaten; Caribische Letteren van Verzet; Essays. Haarlem: In de Knipscheer, 1988; 186 pp.- Peter Meel, Ben Scholtens, Louis Doedel, Surinaams vakbondsleider van het eerste uur; Een bronnenpublikatie. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname. 1987. 141 p.- Peter Meel, Nico Wijnen et al., A. de Kom, zijn strijd en ideeën, Amsterdam: Sranan Buku, 1989. 130 pp.- D.C. Mulder, A.A. Yewangoe, Theologia Crucis in Asia, Amsterdam, 1987. 352 pp.- Rien Ploeg, H.J.M. Claessen, Bronnen van macht; Over het gebruik van bronnen in het onderzoek naar de vroege staat, Leiden: ICA, 1987. 159 pp., J.G. Oosten (eds.)- Rien Ploeg, H.J.M. Claessen, Over de politiek denkende en handelende mens; Een inleiding in de politieke antropologie, Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1988. 168 pp.- Harry A. Poeze, L.F. Jansen, In deze halve gevangenis; Dagboek van mr dr L.F. Jansen, Batavia/Djakarta 1942-1945; Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap. Franeker: Van Wijnen, 1988, liv + 447 p.- Franois Raillon, William H. Frederick, Visions and heat; The making of the Indonesian revolution, Athens: Ohio University Press, 1989. 339 pp.- Reimar Schefold, Barbara Lüem, Wir sind wie der Berg, lächelnd aber stark: Eine studie zur ethnischen indentität der Tenggeresen in Ostjava, Basel: Ethnologisches Seminar der Universität und Museum für Völkerkunde. Distributed by Wepf & Co. AG Verlag, 1988, 243 pp.; ill.- J.W. Schoorl, J. van Baal, Ontglipt verleden; Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging, deel I, Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog; deel II, Leven in verandering: 1947-1958, Franeker: Wever. 1986, 510 pp., resp. 1989, 616 pp.- I. Serpenti, Miriam Kahn, Always hungry - Never greedy; Food and the expression of gender in a Melanesian society. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 187 pp.,- A. Teeuw, M.M. Jocelyne Fernandez-Vest, Kalevala et traditions orales du monde. Édité par M.M. Jocelyne Fernandez-Vest. Colloques internationaux du CNRS. Paris 18-22 mars 1985. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris 1987. 593 pp.- A. Teeuw, Le conte, pourquoi? comment? Folktales, why and how? Actes des journées d’études en littérature orale. Analyse des contes - Problèmes de méthodes. Colloques internationaux du CNRS. Paris 23-26 mars 1982. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris 1984. 628 pp.

Open Access

- Joan D. van Andel, H.E. Coomans, Building up the the future from the past; Studies on the architecture and historic monuments in the Dutch Caribbean, Zutphen: De Walburg Pers, 1990, 268 pp., M.A. Newton, M. Coomans-Eustatia (eds.) - Rene van den Berg, James N. Sneddon, Studies in Sulawesi linguistics, Part I, 1989. NUSA, Linguistic studies of Indonesian and other languages in Indonesia, volume 31. Jakarta: Badan Penyelenggara Seri Nusa, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. - Thomas Crump, H. Beukers, Red-hair medicine: Dutch-Japanese medical relations. Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi, Publications for the Netherlands Association of Japanese studies No. 5, 1991., A.M. Luyendijk-Elshout, M.E. van Opstall (eds.) - M. Heins, Kees P. Epskamp, Theatre in search of social change; The relative significance of different theatrical approaches. Den Haag: CESO Paperback no. 7, 1989. - Rudy De Iongh, Rainer Carle, Opera Batak; Das Wandertheater der Toba-Batak in Nord Sumatra. Schauspiele zur Währung kultureller Identität im nationalen Indonesischen Kontext. Veröffentlichungen des Seminars fur Indonesische und Südseesprachen der Universität Hamburg, Band 15/1 & 15/2 (2 Volumes), Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1990. - P.E. de Josselin de Jong, Birgit Rottger-Rossler, Rang und Ansehen bei den Makassar von Gowa (Süd-Sulawesi, Indonesien), Kölner Ethnologische Studien, Band 15. Dietrich Reimar Verlag, Berlin, 1989. 332 pp. text, notes, glossary, literature. - John Kleinen, Vo Nhan Tri, Vietnam’s economic policy since 1975. Singapore: ASEAN Economic research unit, Institute of Southeast Asian studies, 1990. xii + 295 pp. - H.M.J. Maier, David Banks, From class to culture; Social conscience in Malay novels since independence, Yale, 1987. - Th. C. van der Meij, Robyn Maxwell, Textiles of Southeast Asia; Tradition, trade and transformation. Melbourne/Oxford/Auckland/New York: Australian National Gallery/Oxford University Press. - A.E. Mills, Elinor Ochs, Culture and language development, Studies in the social and cultural foundations of language No. 6, Cambridge University Press, 227 + 10 pp. - Denis Monnerie, Frederick H. Damon, Death rituals and life in the societies of the Kula Ring, Dekalb: Northern Illinois University Press, 1989. 280 pp., maps, figs., bibliogr., Roy Wagner (eds.) - Denis Monnerie, Frederick H. Damon, From Muyuw to the Trobriands; Transformations along the northern side of the Kula ring, Tucson: The University of Arizona Press, 1990. xvi + 285 pp., maps, figs., illus., apps., bibliogr., index. - David S. Moyer, Jeremy Boissevain, Dutch dilemmas; Anthropologists look at the Netherlands, Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1989, v + 186 pp., Jojada Verrips (eds.) - Gert Oostindie, B.H. Slicher van Bath, Indianen en Spanjaarden; Een ontmoeting tussen twee werelden, Latijns Amerika 1500-1800. Amsterdam: Bert Bakker, 1989. 301 pp. - Parakitri, C.A.M. de Jong, Kompas 1965-1985; Een algemene krant met een katholieke achtergrond binnen het religieus pluralisme van Indonesie, Kampen: Kok, 1990. - C.A. van Peursen, J. van Baal, Mysterie als openbaring. Utrecht: ISOR, 1990. - Harry A. Poeze, R.A. Longmire, Soviet relations with South-East Asia; An historical survey. London-New York: Kegan Paul International, 1989, x + 176 pp. - Harry A. Poeze, Ann Swift, The road to Madiun; The Indonesian communist uprising of 1948. Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project (Monograph series 69), 1989, xii + 116 pp. - Alex van Stipriaan, Cornelis Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5 - 1942, Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1990. xii + 812 pp. - A. Teeuw, Keith Foulcher, Social commitment in literature and the arts: The Indonesian ‘Institute of People’s culture’ 1950-1965, Clayton, Victoria: Southeast Asian studies, Monash University (Centre of Southeast Asian studies), 1986, vii + 234 pp. - Elly Touwen-Bouwsma, T. Friend, The blue-eyed enemy; Japan against the West in Java and Luzon, 1942-1945. New Jersey: Princeton University press, 1988, 325 pp.

Open Access

- Leonard Y. Andaya, H.A. Poeze, Excursies in Celebes; Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1991, 348 pp., P. Schoorl (eds.) - Anne Booth, Adrian Clemens, Changing economy in Indonesia Volume 12b; Regional patterns in foreign trade 1911-40. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1992., J.Thomas Lindblad, Jeroen Touwen (eds.) - A.P. Borsboom, James F. Weiner, The empty place; Poetry space, and being among the Foi of Papua New Guinea. Bloomington: Indiana University Press, 1991. - Martin van Bruinessen, Ozay Mehmet, Islamic identity and development; Studies of the Islamic periphery. London and New York: Routledge, 1990 (cheap paperback edition: Kula Lumpur: Forum, 1990), 259 pp. - H.J.M. Claessen, Timothy Earle, Chiefdoms: power, economy, and ideology. A school of American research book. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 341 pp., bibliography, maps, figs. - H.J.M. Claessen, Henk Schulte Nordholt, State, village, and ritual in Bali; A historical perspective. (Comparitive Asian studies 7.) Amsterdam: VU University press for the centre for Asian studies Amsterdam, 1991. 50 pp. - B. Dahm, Ruby R. Paredes, Philippine colonial democracy. (Monograph series 32/Yale University Southeast Asia studies.) New Haven: Yale Center for international and Asia studies, 1988, 166 pp. - Eve Danziger, Bambi B. Schieffelin, The give and take of everyday life; Language socialization of Kaluli children. (Studies in the social and cultural foundations of language 9.) Cambridge: Cambridge University Press, 1991. - Roy Ellen, David Hicks, Kinship and religion in Eastern Indonesia. (Gothenburg studies in social anthropology 12.) Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1990, viii 132 pp., maps, figs, tbls. - Paul van der Grijp, Pierre Lemonnier, Guerres et festins; Paix, échanges et competition dans les highlands de Nouvelle-Guinée. (avant-propos par Maurice Godelier). Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1990, 189 pp. - F.G.P. Jaquet, Hans van Miert, Bevlogenheid en onvermogen; Mr. J.H. Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1991. VI 178 pp. - Jan A. B. Jongeneel, Leendert Jan Joosse, ‘Scoone dingen sijn swaere dingen’; een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw. Leiden: J.J. Groen en Zoon, 1992, 671 pp., - Barbara Luem, Robert W. Hefner, The political economy of Mountain Java; An interpretive history. Berkeley: University of California Press, 1990. - W. Manuhutu, Dieter Bartels, Moluccans in exile; A struggle for ethnic survival; Socialization, identity formation and emancipation among an East-Indonesian minority in The Netherlands. Leiden: Centre for the study of social conflicts and Moluccan advisory council, 1989, xiii 544 p. - J. Noorduyn, Taro Goh, Sumba bibliography, with a foreword by James J. Fox, Canberra: The Australian National University, 1991. (Occasional paper, Department of Anthropology, Research school of Pacific studies.) xi 96 pp., map, - J.G. Oosten, Veronika Gorog-Karady, D’un conte a l’autre; La variabilité dans la litterature orale/From one tale to the other; Variability in oral literature. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990 - Gert Oostindie, J.H. Galloway, The sugar cane industry: An historical geography from its origins to 1914. Cambridge (etc.): Cambridge University Press, 1989. xiii 266 pp. - J.J. Ras, Peter Carey, The British in Java, 1811-1816; A Javanese account. Oriental documents X, published for the British academy by Oxford University Press, 1992, xxii 611 pp., ills., maps. Oxford: Alden press. - Ger P. Reesink, Karl G. Heider, Landscapes of emotion; Mapping three cultures of emotion in Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press, Paris: Editions de la Maison des Sciences de l’Homme. 1991, xv 332 p. - Ger P. Reesink, H. Steinhauer, Papers on Austronesian linguistics No. 1. Canberra: Department of linguistics, Research school of Pacific studies, ANU. (Pacific linguistics series A- 81). 1991, vii 225 pp., - Janet Rodenburg, Peter J. Rimmer, The underside of Malaysian history; Pullers, prostitutes, plantation workers...Singapore: Singapore University Press, 1990, xiv 259 p., Lisa M. Allen (eds.) - A.E.D. Schmidgall-Tellings, John M. Echols, An Indonesian-English Dictionary. Third edition. Revised and edited by John U.Wolff and James T. Collins in in cooperation with Hasan Shadily. Ithaca and London: Cornell University Press, 1989. xix + 618 pp., Hasan Shadily (eds.) - Mary F. Somers Heidhues, Olaf H. Smedal, Order and difference: An ethnographic study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia, Oslo: University of Oslo, Department of social anthropology, 1989. [Oslo Occasional Papers in Social Anthropology, Occasional Paper no. 19, 1989]. - E.Ch.L. van der Vliet, Henri J.M. Claessen, Early state economics. New Brunswick and London: Transaction Publishers, 1991 [Political and Anthropology Series volume 8]., Pieter van de Velde (eds.) - G.M. Vuyk, J. Goody, The oriental, the ancient and the primitive; Systems of marriage and the family in the pre-industrial societies of Eurasia. New York, Cambridge University Press, (Studies in literacy, family, culture and the state), 1990, 562 pp. - E.P. Wieringa, Dorothée Buur, Inventaris collectie G.P. Rouffaer. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1990, vi 105 pp., 6 foto´s.

Open Access

- M.A. van Bakel, R. Borofsky, Making history; Pukapukan and anthropological constructions of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 201 pp.; ill. - Andrew Beatty, J.A. Feldman et al., Nias, tribal treasures: Cosmic reflections in stone, wood and gold, Delft: Volkenkundig Museum Nusantara, 1990. - A.G. van Beek, Christian F. Feest, Technologie und ergologie in der Völkerkunde, Band 2, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, Ethnologische Paperbacks, 1989. xiv, 290 pp., Alfred Janata (eds.) - N. Bootsma, Bernhard Dahm, José Rizal, Der nationalheld der Filipinos, Zürich: Munster-Schmidt Verlag Göttingen, 1988, 88 pp. - Aart G. Broek, John de Pool, Bolívar op / en Curaçoa: Historische novelle / leyende histórico [Inleiding door / introducción del L.W. Statius van Eps en / y E. Luckmann-Levy Maduro; vertaling uit het Spaans door L. Hoetink-Espinal], Zutphen: De Walburg Pers, 1988. - Martin van Bruinessen, Peter Kloos, Door het oog van de antropoloog: Botsende visies bij heronderzoek. Muiderberg: Dick Coutinho, 1988, 148 pp. - J.G. de Casparis, Charles Higham, The Archaeology of mainland Southeast Asia. From 10,000 B.C. to the fall of Angkor. Cambridge World Archaeology, Cambridge: Cambridge University Press, 1989. - H.J.M. Claessen, Luc de Heusch, Ecrits sur la royauté sacrée. Brussel, Institut de Sociologie: Editions de l’Université de Bruxelles. 1987. 314 pp. - H. Dagmar, Erich Kolig, The Noonkanbah Story, Dunedin: University of Otago Press, 1987. - Anke van Dijke, Linda Terpstra, Anil Ramdas, De strijd van de dansers; Biografische vertellingen uit Curaçao, Amsterdam: SUA, 1988. - B.F. Galjart, Hans-Dieter Evers, Strategische gruppen. Vergleichende studien zu staat, bürokratie und klassenbildung in der dritten welt. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988, 279 pp., Tilman Schiel (eds.) - J. Hoffenaar, G. Teitler, Anatomie van de Indische defensie: Scenario’s, plannen, beleid 1892-1920. [Anatomy of the defence of the Netherlands East Indies: Scenarios, plans, policy 1892-1920], Amsterdam: Van Soeren, 1988, 482 pp. - Rudy de Jongh, Sjoerd Rienk Jaarsma, Waarneming en interpretatie. Vergaring en gebruik van ethnografische informatie in Nederlands Nieuw-Guinea (1950-1962). Utrecht: Interdisiplinair Sociaal Wetenschappelijk Onderzoekinstituut Rijksuniversiteit, 1990. 247 pp. English summary. - Ward Keeler, J.Joseph Errington, Structure and style in Javanese: A semiotic view of linguistic etiquette, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988, 290 pp. - Ank Klomp, Raymond T. Smith, Kinship and class in the West Indies; A genealogical study of Jamaica and Guyana, Cambridge etc.: Cambridge Studies in Social Anthropology, Cambridge University Press, 1988. - G.J. Knaap, A.H.P. Clemens, Het belang van de Buitengewesten; Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942, NEHA-series III, deel 7, Amsterdam: NEHA, viii + 306 pp. 1989., J.Th. Lindblad (eds.) - Jaap de Moor, E.S. van Eyck van Heslinga, Van compagnie naar koopvaardij; De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988. [Hollandse Historische Reeks, no. IX.] 320 pp., kaart, ills., tabellen, bibliografie, index. - Otto van den Muijzenberg, Jean-Claude Lejosne, Le journal de voyage de G. van Wuysthoff et de ses assistants au Laos (1641-1642), Metz: Editions du Centre de Documentation du Cercle de Culture et de Recherches Laotiennes, 1987. 370 pp., 3 indices, bibliography, maps, illustrations. - Gert J. Oostindie, M.J. van den Blink, Olie op de golven; De betrekkingen tussen Nederland/Curaçao en Venezuela gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988, 128 pp. - Rien Ploeg, Robert M. Hill II, Continuities in highland Maya social organisation, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, xxii + 176 pp., 1987., John Monaghan (eds.) - Harry A. Poeze, Takashi Shiraishi, An age in motion; Popular radicalism in Java, 1912-1926, Ithaca/London: Cornell University Press, 1990. xxiv + 365 pp. - Rob de Ridder, Willem F.H. Adelaar, Het boek van Huarochirí. Mythen en riten van het Oude Peru, Amsterdam: Meulenhoff, 1988, 150 pp., - Marie-Odette Scalliet, Peter Carey, A.A.J. Payen: Journal de mon voyage à Jogja Karta en 1825. The outbreak of the Java War (1825-30) as seen by a painter, Cahier d’Archipel 17, Paris 1988. XIV + 183 pp., 17 ill., 3 maps. - Matthew Schoffeleers, Marion Melk-Koch, Auf der Suche nach der menschlichen Gesellschaft: Richard Thurnwald, Berlin: Dietrich Reimer, 1989. 352 pp., maps, photographs and Thurnwald bibliography. - Matthew Schoffeleers, Peter Metcalf, Where are you / Spirits? Style and theme in Berawan prayer, Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1989, 345 pp. - J.W. Schoorl, J.F.L.M. Cornelissen, Pater en Papoea; Ontmoeting van de Missionarissen van het Heileg Hart met de cultuur der Papoea’s van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963), Kampen: Kok, 1988, XIV + 256 pp. - Alex van Stipriaan, Jo Derkx, Suriname; A bibliography, 1980-1989, Leiden: KITLV (Royal Institute of Linguistics and Anthropology), Department of Caribbean studies, 1990, 297 pp., Irene Rolfes (eds.) - A.A. Trouwborst, Th. Schweizer (Hg), Netzwerkanalyse; Ethnologische perspektiven, Berlin: Dietrich Reimerverlag, 1989, VIII, 229 pp. - Hans Vermeulen, Brian Juan O’Neill, Social inequality in a Portugese hamlet; Land, late marriage and bastardy, 1870-1978, Cambridge: Cambridge University Press. 431 pp. 1987. - C.W. Watson, Hendrick M.J. Maier, In the center of authority. The Malay Hikayat Merong Mahawangsa, Ithaca: Southeast Asia program, Studies on Southeast Asia , 1988. 210 pp. - Neil Lancelot Whitehead, Edmundo Magaña, Orión y la mujer Pléyades. Simbolismo astronómico de los indios kaliña de Surinam, Dordrecht/Providence: Foris, 1988. [CEDLA Latin American studies series 44.] 373 pp. - J.J. de Wolf, Meyer Fortes, Religion, morality and the person: Essays on Tallensi religion, edited and with an introduction by Jack Goody. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Open Access