Series:

Feng-Jui Hsieh, Sin-Sheng Lu, Chia-Jui Hsieh, Shu-Zhi Tang and Ting-Ying Wang