Series:

Fumiya Okubo, Masanori Yamada, Misato Oi, Atsushi Shimada, Yuta Taniguchi and Shin’ichi Konomi