Index to the Hebrew Translation by Jacob ben Machir

in The Regimen sanitatis of “Avenzoar”
Free access
Index to the Hebrew Translation by Jacob ben Machirאבו עלי בן זוהר0אבוקראט13אבטיח12, 16, 26, 29אביב12, 29, 32אֵבֶל13אֶבֶן1, 19אבנט34אָבָק1, 3, 6, 7, 27אֵבֶר19, 20, 22, 28, 31, 34אגוז6, 7, 16אגוז מוסקאדה7נוז מוסקדאאַגָּס24, 26אדוםאָדֹםאדומהאֲדֻמָּה‫(אדם) האדים11אָדָם12, 13, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34אָדֹם: אדום12, 25, 26אֲדֻמָּה: אדומה14, 26, 34אדמימות28‫(אהב) אהוב13‫(אוה) התאוה24, 26, 28, 34אַוָּז: אווז11אוילה6, 8איולהאויר1, 5, 13, 16, 20, 26אוך6אוכףאֻכָּףאוקסימל8אוקשמלאוקשמל12, 26אוקסימלהאוקשימל האישקליטיק12אוֹר28אורזאֹרֶזאורךאֹרֶךאוֹת25אֵזוֹר34אֹזֶן4, 28אִחוּר: איחור20, 24‫(אחר) איחר2, 23, 24התאחר23, 34אטריפל: אטריפל קטן/האטריפל הקטן19, 24, 26איארג26איארג פיגרא24איולה8אוילהאיחוראִחוּראַיִל12, 19אילן6איספינרדה16איש26אישנץ10, 12אִכּוּל1אכילה2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 32, 34אָכַל1, 6, 24, 26, 28, 30, 34נאכל11, 15, 16, 17, 24האכיל7אֻכָּף: אוכף18אִכָּר3אַלּוֹן17אלסכנדר: אלסכנדר בעל הקרנים13אמוריקש4, 24אמלג׳15, 19, 29‫(אמץ) אימץ20אנדויאה14אנטימוני3אֲנָך15אסטור13אסראף18אפאויה24אפונה9, 11, 16, 20אפיתימון26אפלאטו׳13אֵפֶר1אפרוח8אפרסק28אצבע: אצבעות הרגלים20אצטומכה/אצטומכ׳/אצטומ׳/אצטו׳/אצטמכ׳1, 6, 8, 10, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34אֹרֶז: אורז15, 29אריה19אריסטו/ארסטו׳/ארסטו1, 2, 10, 13אֹרֶך: אורך20, 34ארמולץ14ארנבת12, 19ארץ12, 19ארקוקש20אֵשׁ9, 11, 24, 34אִשָּׁה19, 26, 29, 31אשפינרג16אשפיק10אשפיק נרדי6אשפרויר13אשקריולה14אתרוג13, 28באן10בָּאְשָׁה6בֶּגֶד3, 20, 29בְּהֵמָה16, 20‫(בוא) בא25מביא25בורג׳י16בורוץ16בריץבורית1בָּחוּר18בַּחוּרָה18בָּחַר25בָּטוּח11, 14, 28, 34‫(בטל) התבטל34בֶּטֶן15, 20, 24, 25, 26, 34בטנה9, 16ביצה8, 18, 28בקיעהבית5, 29‫(בלבל) מבולבל12נתבלבל26בלגם6, 7, 10, 23, 26, 28, 34בלגמי20בָּלוּל17בליטין16בלן20‫(בלע) נבלע9בלשמיט2בסבאיג׳26בסבס10בעילה31בָּעַל31נבעל18בצל19בקיעה3, 18בקיעת הביצים31בָּקָר16, 17, 19‫(בקש) מבקש20‫(ברא) הבריא11, 28בריאות0, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 34בריץ12בורוץבריקות6ברסאם/ברסם28בִּשׁוּל2, 3, 6, 8, 10, 11, 24, 34‫(בשל) בושל8, 16מבושל2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16‫(בשם) מבושם7, 11, 13, 29תתבשם13בֹּשֶׂם2, 5, 13בשמי5, 7, 13, 30‫(בשר) בישר28בָּשָׂר7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 29גאלינו׳/גאלי׳12, 19‫(גבה) הגביה20גָּבֹהַּ: גבוה4, 13, 34גבורה13גבינה: גבנה12גבר31גובר30התגבר26גָּדוֹל4, 12, 13, 32, 34גדי12, 14גָּדַל21, 28גידל2הגדיל12גֹּדֶל12גֵּו28גוי15גוף11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34גיד28גירופלי6, 7גלאב/גלב8, 13, 24‫(גלה) נגלה26גליגאר17גליטה1גמיעה28, 33גמע25, 28גס10, 18גסמין2גרב1גרגורגרגר2גרגר124גרגר226, 28גרגור7, 8גריש17גרעין9, 10, 11, 12, 15, 16, 28‫(גרש) גירש10, 13, 15גשם11, 13, 20גשפאמיםדבור6, 7דָּבַק6דָּבֵק15, 20דבש1, 7, 9, 16, 17, 20, 28, 31מיםדג8, 28דַּד31דָּחָה24, 29, 31דחיה24דירה5דלעת26דם12, 13, 16, 19, 25, 26, 28, 32דמוע28דפיקה31דק2, 3, 8, 11, 24דקדק12, 14, 28דקות28דקיק26דרה׳10, 17, 29דֶרֶך20, 24, 26דרסעוֹףדרציני17דָּרַשׁ34דָּשֵן8דשני26הבאה25הגרה13הדס1, 2, 13הודעה28הָוָה6הוצאה5, 21, 26הוראה28הזדככות12הזיה18הזנה3, 11הֶזֵּק29, 31הטיה28הטפה: הטפת השתן20, 31הליכה12, 20, 22, 23הלך7, 13, 24קוםהמעדה18הנדי10, 19הנהגה0, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34הנחה28העדר5הפכי27הפסד5, 6, 12, 24, 34הצטערות29הקדמה24הקזה28, 32הקש26הֵרָאוּת28הרחה2, 5, 13הרחקה8, 9, 12, 18, 28הרכבה13, 20הרקה18, 26השארות4השלכה20השלמה31השתנות34התהפכות: התהפכות מצד אל צד23הִתּוּך5התחלה24התחלפות25התלהבות24, 25התמדה3, 5, 7, 15, 18, 19, 28התנקות15התעוררות12התרה7התרשלות25וונטושא31ונטודאשויאולש20, 28, 29ולד31, 32ונטודאש32וונטושאורד2, 6, 10, 11, 20, 28, 30ושט8זבוב28זביב9זבל15, 19‫(זהר) נזהר28‫(זון) זן12, 13, 15, 16נזון11, 13, 24‫(זוע) הזיע27זיעהזֵעָהזית1, 6, 19, 20זַך3, 23‫(זכך) זיכך3, 6, 9, 14, 22, 30זוכך9זָכָר2, 31‫(זלף) זילף27‫(זמן) הזדמן24מזדמן25זנגביל7, 26זֵעָה: זיעה16, 26, 31זָקָן1, 29זָקֵן2, 3, 12‫(זקק) מזוקק28זרוע20זֶרַע2, 17, 18, 26, 31, 32חִבּוּר18חַבּוּשׁ10, 12, 24חָבוּשׁ ← (חבש)חביב13חבקין2‫(חבר) מחובר24התחבר31חָבֵר13‫(חבש) חבוש12‫(חדד) חידד2, 23חִדּוּד3, 14חִדּוּשׁ1, 2, 14, 21, 28‫(חדש) חידש11, 18, 28, 31חודש12התחדש19, 28חָדָשׁ29חוזקחֹזֶקחוֹלֶה28חוליחֹלִיחומץחֹמֶץחורףחֹרֶףחוש2, 5, 13, 23חָזֶה9חִזּוּק11, 17‫(חזק) נחזק12חיזק1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20התחזק13, 28, 34החזיק7, 17, 18, 19, 20חָזָק4, 6, 13, 23, 24, 25, 26, 28חֹזֶק: חוזק7, 9, 11, 31, 33חזרה31חטה17חַיָּה19חך: חיך6חִכּוּך6, 20, 26, 28, 32חָכָם1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20‫(חלא) החליא34חָלָה‫(חלב) חלוב12, 15חָלָב8, 9, 12, 15, 16, 28מיםחֲלֻדָּה: חלודה20חָלָה28‪(חלא) ←‬חלודהחֲלֻדָּהחלוקהחֲלֻקּהחָלוּש1, 13, 20חֹלִי: חלי/חולי3, 4, 14, 17, 22, 25, 26חולי הכלב34החולי הנופל28חולי הצד28‫(חלף) מתחלף24‫(חלק) החליק9חֲלֻקּה: חלוקה34חלקות6, 8חָלַש11, 16החליש12, 30, 32חֻלְשָׁה17, 18, 20, 25חַם1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30חֹם10, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 34חמאה17חָמוּץ8, 12, 15, 16חמימות11, 19, 20, 31חמיצות24, 34‫(חמם) חימם11, 19, 20מחומם4חֹמֶץ: חומץ4, 8, 12, 14, 16, 17, 20, 28חמרה31חמרמרות30חנה29חנכים5, 6, 28חָסַר28החסיר13חִפּוּף6‫(חפז) נחפז31חפיפה7, 20, 28, 29חפירה28חָפַף1, 28התחפף29חֵפֶץ10חָצָץ28חרדל7, 26חַָרוּב12חריף6, 15, 26חֹרֶף: חורף2, 3, 12חָרַשׁ28חשא2חשיבות12חִתּוּך6חתיכה29חתירה5חָתַך1, 34טֶבַע1, 11, 12, 19, 24, 26, 30, 32, 34טבעי13, 22טבעת15טהור:טהר31‫(טוח) טח29הטיח10, 28, 29טחול11, 28טחורים19, 28טחן34טיול13, 21, 27טיחה29טיט20עבטמבורש4טעה34יָבֵשׁ7, 12, 24, 29יגון13, 28יגיעה20, 22, 23, 24, 30יָגֵעַ20, 23יגעי25יד20מְלוֹאיונה: בני יונה13יָחֵף20‫(יטב) היטיב2, 6, 11, 23, 28, 29יין1, 8, 11, 12, 13, 25, 26, 28, 30, 33‫(ילד) נולד32התילד34הוליד3, 6, 12, 13, 17, 19, 24, 26, 28, 30, 31, 34ים20ימין28, 31ימני12‫(יסף) נוסף11הוסיף15, 24, 28, 30, 33, 34‫(יעל) הועיל1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 33‫(יפה) יִפָה1יֹפִי: יופי11יצא14, 20, 26, 29הוציא10, 13, 17, 20, 24, 26, 31יציאה15, 20, 26, 29‫(יצע) מוצע16יקיצה21ירד7, 23, 24, 25הוריד24‫(ירה) הורה12, 28ירידה8, 12, 25ירידת המים בעין2, 3, 28ירך32יָרֹק3, 13ירוקות3, 16יֶרֶק3ירקון14‫(ירש) הוריש4‫(ישב) יושב34ישיבה13, 19, 27ישיש3יָשַן28יָשָן1, 13, 20, 24כָּאַב34כְּאֵב6, 15, 18, 19, 20, 28, 29, 31כאב חצי הראש2כאבוס28כאגד2כאפור33‫כָּבֵד‬122, 24, 25, 26כיבד7כָּבֵד24, 7, 26, 31כָּבֵד311, 12, 25כֹּבֶד24כבדות4, 7, 20, 23, 34כָּבַשׁ25כדור19, 20כובאבה7כוזב ← (כזב)כוחכֹּחַ‫(כון) כיון24, 26, 31כונן11מכוון21כונה20, 21כוס33כוסות המציצה32‫(כזב) כוזב24, 25כֹּחַ: כח/כוח2, 6, 12, 17, 20, 22, 23, 28, 30, 32‫(כחד) הכחיד25כחול3כחושכחשכָּחַל1הכחיל3‫(כחש) כחוש23, 24, 27הכחיש30כיאר26כיבול19כירי28, 29כלבחֹלִיכָּלָה20, 24כלי5, 12, 15כִּלְיָה16כמהה3כָּמַשׁ20כנדס2כִּנָּה29כניסה5, 28, 29‫(כנס) הכנס19, 28, 29, 30כסא19‫(כסה) כיסה29מכוסה18כֶּסֶל28כעך11כפיה2, 3, 4כפקאן12כְּפָרִי15כרוב7, 9‫(כרח) הכריח23, 26כַּרְכֻּמִּי: כרכומי12כַּרְכֻּמִּיּוּת: כרכומיות6כרפס26כרשנה20כָּשַׁר27, 34הכשיר10כֶּתֶם28כתף32כתוש ← (כתש)כתישה1‫(כתש) כתוש26, 28, 29לאדן1לָאָה34לֵאֶה23לאות3לאזורד1לֵב9, 12, 13, 34לבונה17לבישה3, 20לָבָן9, 11, 12, 13, 16, 28לֹבֶן: לובן1לבש3, 29לובןלֹבֶן‫(לוּשׁ) לוש17מולש26, 29נולש24לַח3, 7, 9, 10, 11, 16, 20, 24, 27לֵחָה: לחה/ליחה4, 6, 10, 15, 24, 26לַחוּת3, 7, 11, 12, 15, 19, 20לֶחֶם11, 19לָטַשׁ28ליגנא אלואי10ליגנא אלואין28ליגנא אלובין10, 17לינגא אלוביןליגנה לובין17ליגנלובין5לינגאלובי, לנגלובןליחהלֵחָהליטרגיאה24ליטרי׳33לינגא אלובין10ליגנא אלוביןלינגאלובי13ליגנלובין, לנגלובןליעוק7, 12, 28ליציאום3לך11לכלוך4, 9, 16‫(למד) מלמד18לנגלובן2ליגנלובין, לינגאלובילעוקליעוקלעיסה8, 34לעיקה9, 28לֶפֶת16לקוה28לָקַח24, 25, 26, 28, 29, 30, 34לקוח24נלקח9, 13, 17לוקח16, 24לקיחה10, 26, 28, 30לשון6, 7לשון השור13מאכל1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 34מבוא21מְבֻלְבָּל ← (בלבל)מְבֻשָּׁל ← (בשל)מְבֻשָּׂם ← (בשם)מג׳ארונה3מג׳וראנהמגדן24מג׳וראנה2מג׳ארונהמֻגמָר: מוגמר2, 5מדברי6מהיר34מהירות1, 6, 11‫(מהר) מיהר7, 28מַהֵר25מוגמרמֻגמָרמוחמֹחַמוסק5, 13מורסן19‫(מות) מת13מוֹתָר4, 10, 20, 21, 26מָזַג32מזוג8נמזג13מֶזֶג5, 10, 11, 12, 24, 32מזדמן ← (זמן)מזון2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 34מזיק ← (נזק)מְזֻקָּק ← (זקק)מזרק1מֹחַ: מח/מוח2, 3, 8, 20, 30מְחֻבָּר ← (חבר)מחבת7, 10מְחֻמָּם ← (חמם)מחנק18מחצלת27‫(מחק) נמחק3מחשבה12, 21, 23מחשבות שחורות18מִטָּה16מטעם3, 8, 24מטר31מים1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32ירידהמי דבש/מי הדבש15, 26מי החלב נקרא גשפא14מֵימִי: ממיי13מין25, 26מיץ4, 9, 19מירא9, 29מיראבולנש1, 26, 28מְכֻוָּן ← (כון)מְכֻסֶּה ← (כסה)‫(מלא) מילא3, 34התמלא24מָלֵא26, 31מלאכה26מלאכותי26מְלוֹא17, 18, 28, 34מלא יד29מלווש29מָלוּחַ8, 9מלוי3, 25מֶלַח20, 26מליח32מלנכוניא28ממיות16, 19ממיימֵימִיממיתא4מנהג10, 12, 21, 22, 24, 26מנוחה20, 21, 24מנטשטרי2מנידה23מנעל20מספיק20מעבר4, 8מעי15, 24המעי הישר15מָעַך31מַעֲלֶהעָלָהמְעֻפָּש ← (עפש)מְעֹרָב ← (ערב)מערה5מעשה10, 31מֻפְלָג ← (פלג)מצטיק6, 10, 24מציצהכוסמצמץ6מֻצָּע ← (יצע)מקוה17, 20, 26מקום4, 5, 13, 21, 24, 27מְקֹרָר ← (קרר)מקיף ← (נקף)מקרה18, 25, 26מַר4מַרְאֶה3, 18, 23, 25, 26, 30מרדעת: מרדע׳18מָרָה14, 34מרה שחורה28מרוג׳12מֵרוּחַ28מרוצה18מָרַח30מרחץ1, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30מרי7, 19מרירה14מרירות14‫(מרק) מירק13, 20, 28, 29מָרָק8, 12, 15, 19מרקחת10, 11, 17, 24, 26מְשֻׁבָּח ← (שבח)משגל3, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32מִשׁוּשׁ26משח30הומשח1משטיק10משיחה20משיכה16‪(משך) נמשך18, 20, 24, 25מֻשְׁלָםשָׁלַםמשלשלשלשלמְשַׂמֵּחַשָׂמַחמשקה10, 12, 13, 14, 24, 26, 30משתה3, 20, 21, 25, 30, 31, 34מתוק8, 9, 11, 16, 17, 26מתיחה24מתיקה9, 17, 26מתיקות9מתמיד28‫(מתן) המתין25, 31מתנגד ← (נגד)נָא3נָאֶה13נביד: אלנביד אלאחמר12‫(נגב) ניגב6, 7, 16, 19, 23, 28‫(נגד) מתנגד26, 27נִגּוּן13נג׳י: אלנג׳י26נגיעה16נֶגַע1, 32‫(נגר) נִגָּר6, 15, 28‫(נהג) הנהיג24, 25, 34נהוג12, 24נָהָר4נוז מוסקדא6ואגוז מוסקאדה‪(נוח) נח26הניח29‫(נוע) התנועע12, 22, 31הניע28, 34נופלנָפַל‪(נזל) מזיל13‫(נזק) הזיק3, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 31, 34מזיק28נחיר2, 5נחשת15נַחַת31נָטָה31, 34נטיה25‫(נטף) הוטף4נָמוּך4, 13‫(נסה) ניסה11התנסה24נסיון11, 28נעימות11נָעַל28נַעַל28נַעַר7נערה18‫(נפה) מנופה28, 29‫(נפח) נפוח26ניפח23נֶפַח15, 20, 23נפילה1, 6, 26נָפַל8, 26נופלחֹלִינפסד ← (פסד)‫(נפץ) מנופץ16נפרד ← (פרד)נֶפֶשׁ13, 23, 28נפשי5, 21נֹפֶת28נָקַב28נֶקֶב1, 15, 19, 20‫(נקה) ניקה1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 24, 28, 29, 30נוקה12התנקה24נִקּוּי12, 14נקי13, 16, 26, 29נקיון26‫(נקף) מקיף26נקרס3, 28, 31נרגס2נרדי10נשיבה16נשימה13, 24, 25נשירה28‫(נשם) נשום13נישום5‫(נתך) התיך4, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 19, 20הותך4, 8, 9, 11‫(נתר) התיר6, 7, 24סבה3, 18, 20, 28, 32, 33סִבּוּב28סָבַל34סֵבֶל25סְגֻלּה: סגולה17, 19סגולות לאלטברני12ובספר הסגולות18‫(סגר) סוגר19סדיקות20, 28סֵדֶר24סהמור/סמור19סוג25סוכרסֻכָּרסוכריסֻכָּרִיסוס18, 20סוסן1, 2סוֹף24‫(סור) סר34הסיר6, 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 28, 29הוסר9, 11, 16סטרי26סיד29סילקא15סכנגבין/סכנג׳בין14, 24סֻכָּר: סוכר9, 12, 16, 26, 29סֻכָּרִי: סוכרי10, 28סוכרי רושט10סלסלסֶלֶק2שֶׂלֶקסַם7, 28סָמַך20סנדיל2סנה2‫(סער) סוער15סָפַג20סִפּוּר13‫(ספק) הספיק28, 34סֵפֶר7, 21, 31סְגֻלּהסָרוּח5‫(סרח) מוסרח5, 13סריס8, 14סתו1, 2, 3, 12, 13, 19, 20, 24, 28, 29, 34סִתּוּם2, 6, 11, 12, 14, 20סָתַם12עָב4, 5, 8, 12, 15, 16, 24עב טיט12‫(עבה) עיבה2, 29התעבה4נתעבה5עָבֶה19עבודה7עבי7, 12עָבַר28עדשה12עִוּוּת28, 31עוֹף7, 8, 10, 13העוף הדורס11‫(עוק) העיק15‫(עוּר) העיר6, 13עורר23, 24, 28התעורר24, 26עוֹר1, 16, 18, 19, 20עורק12, 13, 15, 19, 26, 28, 31עֵז9, 12, 16עָזַב3, 16, 22, 34עזיבה1, 34עָזַר7, 8, 10, 23, 26עטוש2, 26, 28עיון3, 34‫(עין) עִיֵּן3, 28, 30עַיִן3, 20, 28ירידה‫(עכב) עיכב34התעכב16עִכּוּל10, 23, 24, 25, 34עָכוּר5, 12עכירות3, 9, 13, 20, 28, 34‫(עכל) עיכל28, 33התעכל28‫(עכר) העכיר5עָלָה1, 6, 31מעלה27עִלָּה20, 33עלול20עִלּוּף28עליה4, 12, 27עליון25עמד28, 29, 31העמיד14, 20, 26, 34עמידה20, 31עָמָל3ענב9, 24ענבר2, 5, 13‫(ענג) התענג23, 31עָנָן27, 28‫(עסק) מתעסק31עֵסֶק34עָפוּץ8, 12עִפּוּשׁ6, 28עפיץ6עפיצות12עפעף1, 28‫(עפש) מעופש13עץ6, 12, 28עצב7, 12, 25עצה23עצורעָצַרעצירה18, 26‫(עצל) התעצל28עָצָל19עֶצֶם3, 8, 11, 13, 30עצמות2, 9עצמי20עצפור29עָצַר26עצור2‫(עקם) התעקם20עֵר23‫(ערב) עירב1, 29, 31מעורב1עָרַב33עָרֵב2, 3, 13, 20ערבב7עֲרָבָה16ערבות11עָשָׂה7, 15, 20, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34עשוי7, 12, 16, 19, 24, 26נעשה12עשויעָָשָׂהעשיה8, 10, 13, 17, 19‫(עשן) התעשן5עָשָׁן1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 27, 28עשני4, 20‫(עתק) העתיק24פַּג2פֶּה4, 6, 7, 10, 12, 15, 19, 23, 28, 34פודנג/פודנג׳4, 28פול12, 20פונץ26פורני10פושר ← (פשר)‫(פזר) פיזר2התפזר5פָּחַד25, 31‫(פטם) פיטם11פיתגורש12‫(פלג) הפליג23מופלג23, 24, 28פלג׳28פלפל17‫(פלץ) התפלץ27פלקון13פָּנָה29פניג׳9פנים2, 11, 28, 30, 31פניס9, 16פנק19‫(פסד) נפסד5הפסיד4, 5, 12, 23, 24, 25, 30פסתק11פעולהפְּעֻלָּהפֹּעַל24פְּעֻלָּה: פעלה/פעולה1, 26‫(פרד) נפרד12פרדיץ3, 8, 10, 11, 13פרדס3, 13פרדסי9פָּרָה14פָּרַח28פֶּרַח2פרחן12פרי12, 16, 24פריש8 ← פרשפֶּרֶק20, 32פרש12 ← פריש‫(פשר) פושר29, 34פָּתַח1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 19, 20פתילה2צאן2, 13, 15, 16, 19צבר24, 29צד24התהפכות, חֹלִיצֶדַע28צהר28צואה15צואר2, 32‫(צוד) נצוד11צוֹם1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 25‫(צוק) הציק24צורךצֹרֶךצְחוֹק11, 20צָחַק31צִידָה13‫(צלה) צלוי7, 9צלי3, 11צָמָא25צִמּוּק10, 11, 15, 16, 17, 28‫(צמח) הצמיח1, 29צֶמַח13צמיחה1, 29צֶמֶר16צְנוֹן26צעיר2, 13, 15, 16, 19צער34צפוני16צפר3, 8צפרן20, 28צַר5, 18, 20‫(צרד) הצריד9צָרוּת20צֹרֶך: צרך/צורך18, 31צרעת28קִבּוּל31קִבּוּץ13, 28קביצות20, 24קבסא24קָבַע24קָבַץ12קובץ26התקבץ13, 16, 26, 28‫(קדח) הקדיח13קדחת25, 34‫(קדם) הקדים12קדקד29קדרה4, 34קִוּוּץ28קוטון16, 28קול4, 9, 13קולון26, 28‫(קום) קם ללכת12‫(קוץ) קִוֵּץ12קוצי8קושיקֹשִיקושקטה14‫(קטן) הקטין12קָטָן2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 34אטריפלקטנות12‫(קיא) הקיא24, 34קיא10, 17, 26, 34קיץ2, 3, 13, 20, 24, 34קיר20קַל23, 24, 31קלוף ← (קלף)קלות15‫(קלל) קל28הקל7, 20, 23, 24, 25, 28‫(קלף) קלוף9, 16קְלִפּה: קליפה6, 13קֶמַח9, 16, 20, 29, 30קממילא2קָנָה5הקנה6, 11, 20קָנֶה8, 9קָנֶה הטוב5קִנּוּחַ19‫(קנח) קינח20קערורית8‫(קפא) נקפא4, 15קפוד11‫(קפל) הקפיל4קפר12קָצֶה20קצידא29קַר1, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 34קֹר: קור16, 20, 24, 25, 27, 29קָרָה6, 18, 20, 24, 28, 33, 34נקרה19הקרה34קרירות17, 27קרצעינא6קרקור4, 13, 23, 30‫(קרר) נקרר24קירר23, 28מקורר24קָשָה8קָשֶה16, 19, 31קשוא26קשור ← (קשר)קֹשִי: קשי/קושי3, 10, 19, 20, 26‫(קשר) קשור34רָאָה13, 28רואה3, 28נראה20רֵאָה: ריאה9רְאוּת2, 3, 18, 30, 34ראש1, 2, 4, 6, 28, 29, 32חצי הראשכְּאֵבראשון1רבוי24, 28רבמאס/רבמס2, 20רגיל20‫(רגל) הרגיל28רֶגֶל7, 12, 18, 20אצבע‫(רגש) הרגיש22, 23, 28רֶגֶשׁ19רואהרָאָהרוח3, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 26, 28רוחני13רוערֹעַרופא1, 4, 9, 11, 13, 34רושטסֻכָּרִירָחוֹק20, 26רחים4רחיצה16, 18, 20רֶחֶם15, 18רָחַץ1, 20, 29, 31הרחיץ3הורחץ29‫(רחק) הרחיק4, 5, 7, 12, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34ריאהרֵאָהריברברי10ריוברבריריוברבריריברבריהריוברברי הציני11‫(ריח) הריח2, 5הורח5, 13רֵיחַ5, 6, 13, 16, 20, 27, 28, 30רימוןרִמּוֹןריעותרֵעוּת‫(ריק) הורק9, 28רֵיקוּת: ריקות/רקות10, 20רַך20רכיבה18, 20, 22‫(רכך) ריכך1, 8, 9, 19, 20, 29, 30רִמּוֹן: רמון/רימון11, 24, 26רַע3, 5, 10, 12, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28רֹעַ: רוע3, 24, 28, 34רֵעוּת: ריעות12‫(רפא) ריפא28נתרפא18, 19, 28‫(רפה) הרפה19, 20רפואה18, 25, 26, 28, 30רפיון15, 26, 28רצון19רקותרֵיקוּתרקיק13רקלציא9רקלציאהרקלציאה8רקלציארִשּׁוּם25‫(רשל) התרשל34‫(רתח) הורתח28שאיפה25שאלה34שבדינקה3‫(שבח) משובח12שׂבַע1שֶׁבֶר20שגיאה26, 28‫(שדל) השתדל28, 34שֶׂה8‫(שוה) משוה14שָׁוֶה17, 20, 27, 29שווי11, 12, 13, 19, 21, 26, 27שׁוּם15שומןשֹׁמֶןשוּמָר3, 26שׁוֹק20שׁוֹר12שורבאש12שְׂחוֹק12שחורשָׁחֹרשחורהשְׁחֹרָהשחם חנטל29שָׁחֹר: שחור3, 11, 12, 17, 26, 28מחשבה, מָרָהשְׁחֹרָה:שחורה12, 19, 26שחרות1, 14, 20שטות28שֵׂיבָה1, 2שיזנאיה17‫(שים) שם28, 34שינהשֵׁנָהשיפרץ6שָׁכַב29שִׁכּוֹר25שכיבה16‫(שכל) השתכל26, 28שֵׂכֶל2‫(שכם) השכים בבקר28שכרון24שכרות24, 25שֶׁלֶג17, 24, 25שלום11שָׁלַח31‫(שלך) הושלך12, 29שָׁלַל28שָׁלַם31נשלם34השלים28מושלם31שָׁלֵם27שלמות28של נטרי4, 28שלחן25, 28, 34שֶׂלֶק16, 26סלקשלקית1שלשול14, 26, 28שלשל8, 26משלשל24, 30שמאל28שמאלי12שִׁמּוּשׁ26שָׂמַח13משמח13שמיעה13שמירה2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28‫(שמם) השתומם13שממון12, 13‫(שמן) משמן12השמין11, 12, 16, 22, 23שָׁמֵן15, 16, 19, 23, 24שֶׁמֶן1, 4, 6, 10, 20, 28, 29שֹׁמֶן: שומן11שָׁמַע4שֵׁמַע4, 13שָׁמַר1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 34נשמר1, 2, 3, 12, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 30, 31, 32שֶׁמֶר9, 15, 24‫(שמש) השתמש22, 26שֶׁמֶשׁ5שמשי9, 10, 11, 16שֵׁן6, 28‫(שנה) שינה6, 19השתנה27שֵׁנָה: שנה/שינה3, 10, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 33שנוי28שִׁעוּל28שִׁעוּר17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33שָׂעִיר20שעירות6, 9שֵׂעָר1, 28, 29שפיכה4שָׁפַך1, 29נשפך4, 19‫(שפל) הושפל24שָׁפֵל24שפלות34שָׁקֵד4, 9, 16‫(שקט) השקיט14, 15, 23, 25, 28, 29, 33, 34שקיטה20שקיקה28‫(שרה) שרוי12נשרה11שרוי ← (שרה)שָׂרוּףשָׂרַףשריפהשְׂרֵפָהשָׂרַף11שרוף28שְׂרֵפָה: שריפה25שֹׁרֶשׁ1, 2, 6שָׁתָה10, 24, 25, 26, 28, 30, 33נשתה11, 13, 17שתיה8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 25, 28, 30, 33שֶׁתֶן16, 17, ← 28 ,26 הטפהתאוה6, 11, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 34תאנה7, 11, 15, 24‫(תאר) תיאר29תבשיל8, 9, 33תִּגְבּוֹרֶת20, 22, 34תולדה24תועלת12, 16, 19, 20, 23, 34תּוֹר3, 10, 13תורביד24תושבת15, 19תּוּת24תיש8, 14תכלית10, 11, 24‫(תלה) תלוי20התלות20‫(תמד) התמיד5, 7, 11, 15, 17, 20, 24, 26, 28, 29, 30תָּמָר24תמראינדי26תמריץ12תנועה12, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31‫(תעב) מתועב5נתעב6, 16, 30תעורה23תפוח12, 13, 24תקוה28תקון13‫(תקן) תיקן8, 10, 11, 12, 24תוקן27התקין34תֹּקֶף13תרבד/תרביד26תרדמה28תרנגאן2תריאק15תרנגול2, 3, 8, 12, 13, 15תרנגולת11, 12תֹּרֶף: תורף19

The Regimen sanitatis of “Avenzoar”

Stages in the Production of a Medieval Translation

Series: