Free access
Index
Abstract Expressionism 16, 337, 337n3, 344
Abstract Poetry 355, 359, 363
Academica Sinica 359
Achebe, Chinua 210
adaptation 134, 293, 327
Admussen, Nick 14, 281
Ai Qing 34, 36
Ai Weiwei 315, 328, 344, 345
Aldington, Richard 11, 171
Allt, Peter 210n2, 212
Alspach, Russell K. 210n2, 212
An Lushan Rebellion 218, 221
Andreu, Paul 315
ancient style ( gushi ) 214
Anti-Spiritual Pollution Campaign 333, 334, 342
aporia 14, 269, 334
Au Chung-to 1, 2n4, 218n13, 222n15
Auden, W. H. 34, 36, 59, 61, 92, 108, 109
Bai Guang 113
Bai Juyi (Bo Juyi) 25
Bai Qiu 154, 166, 168, 173, 174n36, 175, 176n38
baihua (vernacular) 51, 112, 217, 236, 238
Balcom, John 220n14, 222
Li shishe (Bamboo Hat poetry group) 11–12, 153
Banpo (historical site) 223, 286, 287
Barmé, Geremie 286, 287, 333n44
Barth, John 317
Baudelaire, Charles 91, 109, 157, 158, 159, 172
Bauhaus 308
Bei Dao 6, 13, 181, 182, 189–208, 283, 286, 307, 343n16
Beijing 4, 5, 246, 273, 290, 295, 302, 311, 342, 345
Beiwanglu (Memoranda) 112
Benn, Gottfried 171, 375, 380
bensheng Taiwanese 222
Berman, Marshall 319, 327
bi (metaphor) 24, 48–49, 92
Bi Guo 161
Bihui  160
Bi Jia 170
Bian Zhilin 22, 25n11, 27, 29, 215, 320
opacity 30
romanticism 26
Bible and Biblical allusion 262
binaries 266, 302, 336
Borges, Jorge Luis 113, 304–306, 320
Bradshaw, David 1n2
Breton, André 11, 171, 196
Burgee, John Burgee 310
Bush, Christopher 1, 339n9
Butler, Christopher 1n1
Cage, John 293
Cao Baohua 34
Cao Cao 225
Cao Xinzhi 36
capitalism 133, 164, 265, 267, 319
Carbojosa, Natalia 339
Carter, Mia 1
Cayley, John 15, 284, 284n6, 285, 288, 294, 294n24, 294n25, 295–302
center-periphery conflict 2, 272
Cesaire, Aimé 210
Cézanne, Paul 113, 158
Chang, Heesok 1n1
Che Qianzi 336
Chen Fangming 10, 132
Chenbao shijuan (Morning Poetry Supplement—journal) 25
Chen Jiangfan 26
Chen Jingrong 36, 58, 62, 69, 75–76
Chen Mingtai 165
Chen Qianwu (Huan Fu) 153, 154, 154n4, 168, 170, 172n34, 173, 174n36
Chen Xiaomei 284
Chiang Kai-shek 221
Chicago 261n1, 281, 308–311, 314
Childs, Peter 1n1
Chinese modernist poetics 7, 239, 239n12
Chinese past 222
Chinese script 302
Chineseness 288–289, 327–328
debates over 306–307, 321, 322, 334–335
Chuci  49
Chuangshiji  109
chunshi (pure poetry) 87
ci (lyric) 217
Civil War 2n4, 9, 11, 33, 153, 181, 184
Clunas, Craig 337n3
contemporary Chinese art 285
Craven, David 337n3
Creeley, Robert 319n21
Crescent Moon group ( Xinyuepai )
Cubists 158
Cullingford, Elizabeth Butler 211, 212
Cultural Revolution 102, 147, 148, 181, 188, 217, 231, 270, 342, 344
Pop 285, 286
post- 9, 12, 333n44
cybertextual transformation 294, 294n25
Dadaism 158
Dai Wangshu 8, 22, 24, 26–27, 31–34, 36, 98, 108, 160, 160n15
Dao Zi 336
Darío, Rubén 320n27
Darwish, Mahmoud 210
Deng Xiaoping 194, 231–232, 285, 333, 345
Derrida, Jacques 15, 305, 331
Dettmar, Kevin 1, 1n2
digital literature 280n43, 284–285, 293–294, 299, 299n34, 302
Dingdian (Pinnacle) 34
Dirlik, Arif 265, 322
Dondero, George 334
Dragon Boat Festival 117, 229, 231
Drama-tic synthesis 8, 62, 70
dramatic (dramatization) 59, 63–64, 66, 71
Du Fu 8, 38–39, 41, 43, 45–51, 53, 55, 123, 226, 228, 237–238
Du Guoqing (Tu Kuo-ch’ing) 154, 166, 170–171
Du Heng 21, 26
Du Yunxie 35, 58, 68, 77, 108
Duo Duo 181, 336
Dutta-Roy, Sonjoy 211
Eatough, Matt 1, 1n2
Edmond, Jacob 15, 283
Eisenstein, Sergei 319
Eliot, T. S. 35, 36, 60–61, 63–68, 71–74, 78, 82, 102, 109, 209, 210, 214, 321, 326, 334, 335
Éluard, Paul 171
Empiricism 319
Empson, William 28, 35, 61, 108
Ersoy, Ahmet 1n1
exile (piaobo, also “floating life”) 10–13, 134, 136, 145–146, 148, 181–182, 184, 188, 192, 194, 196, 200, 204, 208, 216–218, 221–222, 286–287, 287n12, 288, 290, 294
Expressionism 16
Fei Ming 25, 35
Feng Naichao 7, 23, 32, 86
Feng Yi’er 336n2
Feng Zhi 8, 22, 35–36, 38, 39, 40, 42–56, 94n24, 94–98, 108, 231
Fenollosa, Ernest 339n9, 355
Fiss, Géraldine 8, 38
Fu (rhymeprose) 50, 50n16
Fujian 222, 345
Futurism 11, 129, 171
Freeman, Judi 338
Friday Art Group ( Xingqiwupai )
Friedman, Alan 1, 1n2
Friedman, Susan Stanford 2
FitzGerald, Carolyn 1, 1n4, 2
Gallagher, Sharon 272
Gao Minglu 337–338
Gao Xingjian 287, 288, 294, 333–334
global aesthetics 209
globalization 14, 265, 267–268, 275, 280–283, 286, 337
Goethe, Johann Wolfgang von 8, 38, 39, 42, 45–50, 53–56, 95, 113, 335
Gu Bei 154, 170
Gu Cheng 181
gushi (ancient style poetry) 214
Guanxi 271, 275
Gautier, Théophile 320
Gibbon, Edward 305–306, 320n27
Graeber, David 319n25
Gunn, Edward 215–216, 215n11
Guo Moruo 24, 29, 31
Habermas, Jürgen 318
Hai Zi 323
Hang Yuehe 36, 58
Hayot, Eric 266, 267, 321
He Jingzhi 231n19
He Qifang 27, 29, 34, 215
He Shang (River elegy) 287
hierarchies 256–257, 270, 270n22,
in global histories 266–267
Hirsch, Edward 211, 211n7
historicism 169
anti-historicism 72–73
historical sense 71–72
Hitchcock, Henry-Russell 324
Hockx, Michel 217, 268n18
Hoklo language 221
Hologography (holography) 299
Hong Xiuquan 328
Hoover, Paul 319n21
horizontal transplantation 11, 153, 157–158, 166
Hou Ruhua 26
Hu Pinqing 171
Hu Shi 24, 25, 85–88, 94, 111, 215
Eight tenets 82, 107, 235, 235n2
Huai Yuan 14, 241, 243–246
Huan Fu ( Chen Qianwu )
Huang Hesheng 154
Huang Jiguang 229, 231, 232
Huang Qingxuan 237, 237n9
Huang Rui 347
Huang Yong 160, 250
Hugo, Victor 320n27
huise (opaque) 7, 30, 83
huodong 274–276, 278–279
Huoxing (Mars) 22
Huyssen, Andreas 318, 319n20
HyperCard software 284–285, 294, 298n32, 299
Hypertext 294, 298, 300–301
link-node structure and 277, 298–301
ICA (Institute of Contemporary Arts) 284n2
Imagists / Imagism 11, 16, 31, 37, 158, 173, 320, 339
imdb.com 276
Indra’s net 298
Industrial Revolution 133, 139, 319
International style 308–309, 315, 320, 324, 326, 329, 335
Internet 130, 263
Ireland 209, 211–213, 234
iteration 15, 292, 298n32, 299, 302,
Jameson, Fredric 4, 72, 284n4, 315, 319, 321–322, 333
Jencks, Charles 309, 320
Ji Xian (Lu Yu; Lu Yishi) 4, 22n3, 133, 154, 167, 181, 245, 257
horizontal transplantation 11, 166
six tenets of Modernists 156–160
Jiang Nan 336n2
Jiapu  270
Jin Kemu 26
Jin Lian 153, 154, 168
jinti shi (recent style poetry) 214
Jintian (Today—journal) 188, 342
Johnson, Philip 310, 324
Josipovici, Gabriel 334
Joyce, James 71, 72, 280, 320
Kandinsky, Wassily 337n4
Kitasona Katsue 171
Klein, Lucas 15, 304
Kline, Franz 16
Koolhaas, Rem 311
Koran 305, 306, 320
Korean War 231, 232
Krasznahorkai, László 278, 279
Lacan, Jacques 85, 359
Lan Dizhi 7, 21
Lanxing  153, 154, 160, 175
language 41, 64, 97, 118, 129–130, 155, 172, 174, 235, 239
abstraction and 359
Adorno and 205
barrier 154
Bei Dao, Shang Qin and 200, 201, 203–204, 208
games and 252
globalization and 283
hologography and 299
Lacan and 85
“language” poetry 335
Luo Fu and 218
poetic, literary 68, 84, 88, 89, 150, 163–165, 168, 250
Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret) 308, 320
Le Moulin group 9, 108, 110
Les contemporains ( Xiandai )
Leung, Ping-kwan (Liang Bingjun) 78
Levenson, Michael 1
Li Anshu 336n2, 347n22
Li Baifeng 27
Li Bo (Li Bai) 123, 217, 218
Li Dian 9, 82
Li Guangtian 27, 35, 95
Li He 218
Li Jinfa 7, 23–24, 27, 32, 86–87, 93–94
Li Kuixian 171
Li Shangyin 24, 25, 28
Li Xinruo 27
Li Xu 355n26
Liang Shiqiu 25, 93, 111
Liang Zongdai 22, 94, 108
light and globalization 293, 298–299
Lin Geng 26, 29
Lin Hengtai 110, 153, 154, 159, 160, 161, 167, 173
Lin Huiyin 25
Lin, Nikky 12, 181
linear (and non-linear) 9, 59, 63–74, 77–78, 80, 297, 298, 300
Lloyd, David 211, 234
Literati 6, 17, 336, 338, 352, 364
Literature 23, 60, 82, 94, 103, 136, 145, 171, 173
communism and 58, 133, 156–157
global literary histories 34, 36, 299, 321, 323
local and 11, 16, 151, 175n37, 285
modernism and 4, 21n1, 72, 83, 103, 140, 145, 207, 283, 317–323
questioning of hierarchies of 16, 293–294, 307, 331–335
social function and 94, 103, 188, 190
location 270, 285–286, 288–296, 301–303, 346
London, England 209, 210, 213, 294, 295
Long, Hoyt 261n1, 264, 269, 281
Lü De’an 345–354
Lu Xun 83n3, 85, 280n43, 320
Lu Yu ( Ji Xian )
Luce, Christopher H. 340
Luo Fu (Lo Fu) 10, 98, 102, 135, 141, 146, 169, 218, 220–222, 246, 248–249
marginalization of 181, 221
Luo Men (Lo Men) 160
Luo Qing (Lo Ch’ing; Luo Qingzhe) 336
Luo Yihe 323
Lupke, Christopher 13, 209
Lyotard, Jean-François 315, 318
MacDougall, Bonnie S. 5n8
Mallarmé, Stéphane 8, 27
Mainlanders (waishengren) 2, 221
Manfredi, Paul 17, 336
Mang Ke 336
Mao Goes Pop exhibition 285, 286
Mao Zedong 58, 83n3, 231n19, 327, 343
Mao style (MaoSpeak) 286
Mar, Ronald (Ma Lang) 109
Marnetti, F. T. 11
Marx, Karl (Marxism) 34, 139
Marxian reification 233
May Fourth 5, 9, 14, 22, 31, 74, 75, 78, 132, 157, 239, 341
McHale, Brian 318
McKinsey, Martin 212, 213
McPherson, Tara 264, 269n19
measure words 14, 236–243, 246, 248–250, 254–257
mechanization 233
media (multimedia, new media) 15, 16, 17, 273, 293–295, 301, 302, 336, 338–339, 352, 354, 363
Meishu (Art—journal) 343
Menglong Poetry (Misty, Obscure Poetry) 12, 98, 181, 188, 189, 190n13, 201, 222n17, 342–343
Miaowu shufa (Contingent school) 336n1
Michaux, Henri 196, 331
Mies van der Rohe, Ludwig 308, 311, 320
Milton, John 329
modern Chinese grammar 236, 238
Modernism
“Chinese-style” 59, 61, 80, 284, 295, 321
mot juste in 296
Poundian 285, 295, 296, 302
problems of as a term 2–3, 158, 283, 318–319, 321, 326, 334–335
wave / network and 284–285, 293, 297, 302–303
Modernists ( Xiandaipai )
Modernity 2–6, 9, 77, 159, 167, 172–173, 243, 265–266, 284, 306, 324, 331, 332, 338, 358
Mohammed 306
Moretti, Franco 261, 271–273, 275, 281, 284
moshi xing (paradigmatic form) 84
Motherwell, Robert 348
Mu Dan 1, 35, 57, 58, 66–67, 69, 75, 77, 108
Mu Mutian 7, 23, 32, 34, 86–88
music-picturesqueness theory (yinhua) 83, 88
Musil, Robert 320
myth 13, 72, 73, 97, 124, 290
national 184, 209, 211–214
National Language Movement 197
Neruda, Pablo 210
network 14, 261n1, 265–281
as conceptual metaphor 261, 263
network analysis 15, 261–262, 264
network diagram 265–266, 271, 271n27, 275, 277–278
New Poetry ( xinshi )
New York 310, 345, 353
Nietzsche, Friedrich 41, 72, 73, 74, 77
Nine Leaves Poets 8, 9, 58–59, 61, 70, 73–75, 77–78, 80–81
Nishiwaki Junzaburo 171
node 14, 15, 263, 265–269, 271–272, 275–277
node-link ( hypertext )
objective correlative 64–65, 67, 326
Obscure Poetry ( Menglong )
oceanic utopianism 287
Olson, Charles 319n21
Owen, Stephen 283, 284, 285–286, 287–288, 302, 307–308, 324, 334
Paris 94, 308, 327
Parnassianism 26, 320n27
Perelman, Bob 321
performance (poetry and) 64, 170, 173, 252, 257, 262, 273, 275, 276, 278–279, 284–285, 294–295, 301
periphery-center conflict 2, 272
Perloff, Majorie 1, 15
petit récit 315, 317, 320, 335
piaobo ( exile )
Picasso, Pablo 319, 320
place ( location )
Plutzik, Hyam 171
poetic-ness ( shiyi )
Pollard, D. E. 333n44, 342n14
Postmodernism 108, 128, 137, 305, 306, 311, 315, 317–322, 326, 334–335
post-photography 362–363
Pound, Ezra 5, 15–16, 60, 72, 102, 209, 210, 285, 295, 296, 298, 302, 319, 320, 331–332, 339, 355
Promoting the Common Language 197
Proust, Marcel 320
Pruitt-Igoe 309, 320
pure poetry (poesie pure) 7, 8, 21–25, 32, 36, 85, 87–89, 161, 163
Qian Dian 34
Qian Zhongshu 215n11
Qiao Lin 170
Qin Zihao 153, 160
Qu Leilei 294
Qu Yuan 10, 117–118, 231–232
rationalism 39n2, 319
recent style poetry ( jinti shi )
Red Guards 147, 232
repetition poetics 286, 289, 291, 293–294, 296, 298, 299
Rilke, Rainer Maria 8, 35, 39–56, 59, 79, 80, 92, 95, 109
Rodin, Auguste 43
romanticism 10, 24, 26, 37, 31, 89, 110, 123, 128, 132–133, 267
roots-seeking ( xungen )
Ruan Meihui 11–12, 153
Rui Tui 170
Saussy, Haun 305, 321–322
sea (hai) 289, 293
Sensory correspondence (ganjue de jiaocuo) 88
Shang Qin 13, 14, 109, 129, 182–190, 192, 196–201, 203, 207–208, 240, 250
Shi chuangzao (Poetry composition) 58
Shi Qiu 171
Shi Weisi 26
Shi Zhecun 3, 21, 27, 28, 32, 82
Shijing (Book of Odes) 49, 113
Shikan (Poetry) 25
Shike yu xiongnian (Visitor in hard times) 23
Shipai (Poets Group) 336
Shisihang ji (Sonnets) 35, 50
shiyi (poetic-ness) 9, 83–85, 92, 98
Shizhi (Poetry intent) 22
Sima Qian (Sima Xiangru) 329
simultaneity 73, 74, 78–80
sincerity 167–168, 172–173, 297
Sitwell, Edith 171
Song Lin 332, 336
sound-foot (yin chi) 89, 91
So, Richard Jean 261, 264, 268, 269,
Southwest Associated University (Xi’nan lianda) 9, 35, 58, 61, 95, 108
spatial 9, 59–61, 67–69, 78, 80, 89, 257, 290, 296–297, 301–302
Spivak, Gayatri 281–282
Stars art group ( Xingxing Huahui )
Story of the Stone / Dream of Red Mansions / Honglou Meng 271–273
Su Dongpo 10, 25, 217
Sullivan, Michael 339
Sun Dayu 22, 25, 94, 108
Sun Lei 336
Sun Zuoyun 34
Surrealism 108, 109, 153n1, 154, 161, 162–164, 166, 167, 171, 173, 196, 197, 239
Swensen, Cole 326
Symbolism / Symbolists 7, 23, 25, 26, 32, 34, 37, 41, 83, 86, 91–92, 108, 158, 320n27
Synthesis 50, 55, 67, 68, 70–71, 317
synthetic (tradition) 59, 63, 68, 80
Taiwan wenyi  164
Tamen poetry group (They) 345
Tang Qi 58, 78–80
Tang Shi 36, 58, 73–74, 75
Tang, Xiaobing 284
Tang Xiaodu 278
Tang Xuanzong 218, 220
Tao Qian 347n21
technology 5, 129
temporal (temporality) 9, 17, 59–61, 63–64, 71–74, 78–80, 211, 257, 264, 273, 296, 300–302, 321, 339
the classical 84–85, 98, 101–103, 220, 232, 240, 297
the past 8–9, 10, 50, 52–53, 59, 71–81, 102, 234, 295
the present 8, 50, 53, 54, 59, 71–80, 98, 212, 226, 228
Thing poem (thing-poetry) 8, 39, 40–42, 56
Third World 210
three beauties 89
tihuashi  338
time 59–61, 71, 73, 77, 78–82, 296–297, 324, 326, 337, 348
Today ( Jintian )
Toffler, Alvin 319
Tradition (traditional) 3, 9, 11, 13, 37, 74, 80, 83, 97, 102, 112, 130, 145, 163, 173, 210, 234, 238–240, 256, 283–288, 293–298, 302, 307, 335, 337–338, 341, 347–348
Classical Chinese 85, 89, 111, 123–124, 134–135, 213, 216–218, 221–222, 278
Western 61, 73, 93, 94, 128, 214, 267, 283–288
Modernist 58, 62, 107, 110
New synthetic 59, 63, 65, 68
Japanese 166
transhistorical 72–73
translation 11, 15, 87, 107, 129, 153, 177, 196, 255, 279, 302, 319, 321–322, 324, 333–334, 356
Trotsky, Leon 307
Ueta Toshio 171
ut pictura poesis  339
Valéry, Paul 30, 239
Van Crevel, Maghiel 196, 273, 274n28, 275, 232
Van Tieghem, Paul 37
Vendler, Helen 210
Verlaine, Paul 24–26, 113, 320n27
vernacular (vernacularism) 14, 32, 51, 82, 83–88, 92, 94, 213, 215–218, 235–240, 243, 248, 256–257, 307
Victorian Era 209
Vorticism 339
Walcott, Derek 210
Walz, Robin 1n1
Wang Ai 336
Wang Guowei 217
Wang Duqing 23, 32, 86–88
Wang Jiaxin 336n2
Wang Jing 333n44
Wang Li 236, 238
Wang Mingxian 311
Wang Wei 10, 218
Wang Xianyang 154
Wang Xiaoni 9, 82, 84–85
Wang Zuoliang 61
War of Resistance 10, 23, 32, 34–35
waves
modernist movement and 3, 23, 284
Yang and Cayley’s use of 289, 297–299, 302–303
Wei River Valley 223
Weinberger, Eliot 321, 334
Weiyu (Light rain) 23
Wellsweep Press 294
Wen Tingyun 24, 25
Wen Yiduo 25, 35, 88–94
Wenfu  50n16
Winkiel, Laura 1
Williams, William Carlos 16, 320
Wittgenstein, Ludwig 319
Wollaeger, Mark 1
Wong, Lisa 14, 235
world literature 333–335
center-periphery (China) in 16, 307, 331
circulation theories of 271n2, 284n4
location in theories of 293, 321–323
wave and network as metaphors of 284, 293
world literary history 113, 171
world poetry 50
world-systems theory of 261
World Wide Web ( Internet )
Worldspace 51, 53, 54
Wu Benxing 22
Wu Guanzhong 343
Wu Kuan 340
Wu Xinghua 13, 213–218, 233
Wu Yingtao 154, 161n17, 166, 168, 171
Wu Zhuoliu 164
Xi Chuan 6, 16, 275n34, 278, 304–305, 322–333, 335
Xi Xi 14, 252, 254–257
Xia Yu (Hsia Yü) 9–10, 107, 111–131, 368
Xiandai (Les contemporains—journal) 3, 4, 7, 21, 22, 23, 32, 82, 108
Xiandai pai (Modernists) 21–37, 111, 129, 157, 168, 222n15
Xiandai shi jikan (Modern poetry quarterly) 3, 14, 109–110, 153, 182, 239
Xiandai shifeng (Modern poetry style) 22
Xiandai wenyi (Modern literature and art) 22
xiang (image, pictograph) 92, 339
Xiao Kaiyu 13, 213, 222–226, 228, 231, 233
Xiaoya (Elegentia) 22
Xin Di 58
xinshi (New Poetry) 21, 82, 107
Xinshi (New poetry—journal) 22, 34, 35, 108
Xinyue (The Crescent—journal) 94
xinyue (style) 160
Xinyuepai (Crescent group) 25, 26, 31–32, 88, 132
xing (analogy) 24, 48–49, 92
Xingxing Huahui (Stars art collective) 342
Xingqiwupai (Friday Art Group) 345
Xu Chi 34
Xu Demin 17, 354–358
Xu Jialing 336n2
Xu Zhimo 25, 29, 32, 98, 111
xungen (roots-seeking) 334
Ya Din 161n17
Ya Xian 153, 160, 181, 240, 252
Yamanaka Chiruu 171
Yamasaki, Minoru 309
Yan Jun 275
Yan Li 336, 343n16, 345
Yan’an 34
Yan’an Talks 5n8, 197
Yang Guifei 218, 220, 221, 222
Yang Jiang 215n11
Yang Lian 15, 181, 278, 283–291, 293–299, 331
Yang Xiaobin 17, 354, 358, 361–364
Yanglish 288
Yangshao pottery 337n3
Yeats, William Butler 13–14, 209–214, 216, 233–234
Yeh, Michelle (Xi Mi) 9–10, 97n27, 107, 128n17, 164, 198, 244–245, 286, 306–307
Yeung, Jessica 334
Yi (Yang) 287
Yip Wai-lim (Ye Weilian) 51, 108, 181, 214n10, 240
Yu Guangzhong 10, 132–152, 160, 163, 181, 240
Yuan Kejia 8–9, 36, 58–59, 62–68, 70, 71, 73, 77, 80, 108
Zhang Ailing (Eileen Chang) 131, 215n11
Zhan Bing 153–154, 170, 174–175
Zhang Mo 153, 160, 161n16, 171, 181
Zhang Xudong 322
Zhao Tianyi 154, 166, 167, 168, 171
Zhao Yuanren (Yuen Ren Chao) 238
Zhdanov, Andrei 334
zhen ji (strike truth) 12
Zheng Chouyu 111, 124, 239, 249
Zheng Min 35, 58, 69, 108
Zhongguo xinshi (Chinese New Poetry) 35, 58
Zhou Zuoren 24, 85
Zhu Guangqian 28
Zhu Qi 336n2
Zhu Xiang 25
Zhu Yanhong 8, 57
Zhu Ziqing 35, 94
Zupu 270–271
798 District 347n20