“Girls Are Also People of the Holy Qur’an”

Girls’ Schools and Female Teachers in Pre-Tanzimat Istanbul

In: Hawwa
Author: Jun Akiba1
View More View Less
 • 1 Institute for Advanced Studies on Asia, University of Tokyo

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

€29.95$34.95

Special Info about this article

Abstract

This article focuses on Muslim girls’ education in Ottoman Istanbul during the late eighteenth and early nineteenth centuries. Through the extensive use of archival and narrative sources, it demonstrates that girls in pre-Tanzimat Istanbul enjoyed ample opportunities for elementary education. Two registers of the distribution of imperial gifts to schools in Istanbul, one in the 1780s and the other in 1811, reveal the existence of a substantial number of girls’ schools run by female teachers. Many of these schools presumably operated in teachers’ private homes, but there were also vakıf-funded girls’ schools. Additionally, girls benefited from coeducational schools. Drawing on these findings, I estimate that, in 1811, approximately one-fifth of the girls living in Istanbul received elementary schooling, and that there were about 100 female teachers in Istanbul. The increasing visibility of girls’ schools and female teachers can be considered in the context of social change in the eighteenth century.

 • Prime Minister’s Ottoman Archives (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, BOA), Istanbul, Turkey.

 • Bab-ı Âlî Evrak Odası Sadaret Evrakı Mektubî Kalemi Nezaret ve Devair (A.MKT.NZD); Cevdet Evkaf (C.EV); Cevdet Maarif (C.MF); Cevdet Saray (C.SM); Hatt-ı Hümayun (HAT); İrade Dahiliye (İ.DH); İrade Meclis-i Vala (İ.MVL); Maarif Nezareti Mektubi Kalemi (MF.MKT); Meclis-i Vala Evrakı (MVL); Şura-yı Devlet Evrakı (ŞD).

 • Topkapı Sarayı Museum Archives (TSMA), Istanbul, Turkey. D. 3366.

 • Enverî Efendi, Sa‘dullah. Tarih-i Enverî. Vols. 3–4. Istanbul University Rare Works Library (Nadir Eserler Kütüphanesi), TY 5995.

 • Cabi Ömer Efendi. Tarih-i Sutlan Selim-i Salis ve Mahmud-ı Sanî. Süleymaniye Library, Esad Efendi 2152.

 • Abdülaziz Bey. Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri: Âdât ve Merasim-i Kadime, Tabirât ve Muamelât-ı Kavmiye-i Osmaniye. Edited by Kâzım Arısan and Duygu Arısan Günay. 2nd ed. Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Abou-Bakr, Omaima. “Teaching the Words of the Prophet: Women Instructors of the Hadith (Fourteenth and Fifteenth Centuries).” Hawwa 1, no. 3 (2003): 306328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Afetinan, A. Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması: Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri. Istanbul: Millı̂ Eğitim Basımevi, 1968.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Akbayar, Nuri. “1811’de Mahrûsa-i Galata’da Tekkeler ve Mektepler.” Tarih ve Toplum 25, no. 149 (1996): 1620.

 • Akiba, Jun. “The Practice of Writing Curricula Vitae among the Lower Government Employees in the Late Ottoman Empire: Workers at the Şeyhülislâm’s Office.” European Journal of Turkish Studies 6 (2007). http://ejts.revues.org/1503.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Akiba, Jun. “Some Findings on Girls’ Education in Ottoman Istanbul during the Late 18th and Early 19th Centuries” [in Japanese]. Oriento: Bulletin of the Society for Near Eastern Studies in Japan 56, no. 1 (2013): 8497.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Akyüz, Yahya. “İlköğretimin Yenileşme Tarihinde Bir Adım: Nisan 1847 Talimatı.” OTAM 5 (1994): 147.

 • Akyüz, Yahya. “İstanbul Sıbyan Mekteplerinin 1809’daki Durumuna İlişkin Bir Belge.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 16, no. 2 (1983): 110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Akyüz, Yahya. “Osmanlıda ‘Kadın Öğretmenli Ev Sıbyan Mektepleri’ (Amerikan ve Fransız Eğitim Tarihinden Benzer Örnekler),” OTAM 15 (2004): 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Akyüz, Yahya. Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1993’e). Istanbul: Kültür Koleji Yayınları, 1993.

 • Araz, Yahya. 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Başlarına Osmanlı Toplumunda Çocuk Olmak. Istanbul: Kitap Yayınevi, 2013.

 • Artan, Tülay. “Forms and Forums of Expression: Istanbul and Beyond, 1600–1800.” In The Ottoman World, edited by Christine Woodhead, 378406. London and New York: Routledge, 2012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da Kadın. Istanbul: T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2015.

 • Aydemir, Şevket Süreyya. Suyu Arayan Adam. 4th ed. Istanbul: Remzi Kitabevi, 1971.

 • Berker, Aziz. Türkiyede İlk Öğretim, I: 1839–1908. Ankara: Millî Eğitim Basımevi, 1945.

 • Berkey, Jonathan. The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992.

 • Berkey, Jonathan. “Women and Islamic Education in the Mamluk Period.” In Women in Middle Eastern History, edited by Nikki Keddie and Beth Baron, 143157. New Haven, CT: Yale University Press, 1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bingöl, Sedat. “İstanbul’da 1829 Nüfus Sayımı ve Bazı Mahallelerin Müslüman Nüfusu Üzerine Bir İnceleme.” Tarih Araştırmaları Dergisi 23, no. 36 (2004): 4360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bourgeois-Pichat, J.The General Development of the Population of France since the Eighteenth Century.” In Population in History: Essays in Historical Demography, edited by D. V. Glass and D. E. C. Eversley, 474506. London: Edward Arnold, 1965.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Câbî Ömer Efendi. Câbî Tarihi (Târîh-i Sultân Selîm-i Sâlis ve Mahmûd-ı Sânî). Edited by Mehmet Ali Beyhan. 2 vols. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Çakır, Serpil. Osmanlı Kadın Hareketi. Istanbul: Metis Yayınları, 1994.

 • Cunbur, Müjgân. “I. Abdülhamid Vakfiyesi ve Hamidiye Kütüphanesi.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 22, nos. 1–2 (1964): 1768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Davis, Fanny. The Ottoman Lady: A Social History from 1718 to 1918. New York: Greenwood Press, 1986.

 • Değirmenci, Tülün. “Bir Kitabı Kaç Kişi Okur?: Osmanlı’da Okurlar ve Okuma Biçimleri Üzerine Bazı Gözlemler.” Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar 13 (2011): 743.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deguilhem, Randi. “State Civil Education in Late Ottoman Damascus: A Unifying or a Separating Force?” In The Syrian Land: Processes of Integration and Fragmentation in Bilād al-Shām from the 18th to the 20th Century, edited by Thomas Philipp and Birgit Schaebler, 221250. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [De Kay, James Ellsworth]. Sketches of Turkey in 1831 and 1832 by an American. New York: J. & J. Harper, 1833.

 • Doğramacı, Emel. “Education of Women in Ottoman and Republican Turkey: A Comparative Perspective.” In IIIrd Congress on the Social and Economic History of Turkey, Princeton University 24–26 August 1983, edited by Heath W. Lowry and Ralph S. Hattox, 213225. Istanbul: ISIS Press, 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Düstur. Series 1. Vol. 2. [Istanbul]: Matba‘a-i Âmire, 1289 [1873].

 • Ergin, Osman. Türkiye Maarif Tarihi: İstanbul Mektepleri ve İlim, Terbiye ve San’at Müesseseleri Dolayısiyle. 2nd ed. 5 vols. Istanbul: Eser Matbaası, 1977.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erünsal, İsmail E. Türk Kütüphaneleri Tarihi. Vol. 2, Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fortna, Benjamin C. Learning to Read in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic. London: Palgrave Macmillan, 2011.

 • Furet, François, and Jacques Ozouf. Reading and Writing: Literacy in France from Calvin to Jules Ferry. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galitekin, Ahmed Nezih, ed. Osmanlı Kaynaklarına Göre İstanbul: Câmi, Tekke, Medrese, Mekteb, Türbe, Hamam, Kütübhâne, Matbaa, Mahalle ve Selâtîn İmâretleri. Istanbul: İşaret Yayınları, 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gardner, Phil. The Lost Elementary Schools of Victorian England: The People’s Education. London: Croom Helm, 1984.

 • Gemie, Sharif. Women and Schooling in France, 1815–1914: Gender, Authority, and Identity in the Female Schooling Sector. Keele: Keele University Press, 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halil Halid, The Diary of a Turk. London: Adam and Charles Black, 1903.

 • Hamadeh, Shirine. The City’s Pleasures: Istanbul in the Eighteenth Century. Seattle: University of Washington Press, 2008.

 • Hanna, Nelly. “Culture in Ottoman Egypt.” In Cambridge History of Egypt. Vol. 2, Modern Egypt from 1517 to the End of the Twentieth Century, edited by M. W. Daly, 87112. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hanna, Nelly. In Praise of Books: A Cultural History of Cairo’s Middle Class, Sixteenth to the Eighteenth Century. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hanna, Nelly. “Literacy among Artisans and Tradesmen in Ottoman Cairo.” In The Ottoman World, edited by Christine Woodhead, 319331. London and New York: Routledge, 2012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heyworth-Dunne, J. An Introduction to the History of Education in Modern Egypt. London: Luzac, 1938.

 • Hirschler, Konrad. The Written Word in the Medieval Arabic Lands: A Social and Cultural History of Reading Practices. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hızlı, Mefail. “Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Okutulan Dersler (Klâsik Dönem Bursa Örneği).” In Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğleri, İstanbul 12–15 Nisan 1999, edited by Hidayet Yavuz Nuhoğlu, 109115. Istanbul: IRCICA, 2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hızlı, Mefail. “Osmanlılarda İlköğretimin Tarihi.” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 6, no. 12 (2008): 85105.

 • İpşirli Argıt, Betül. Hayatlarının Çeşitli Sahfalarında Harem-i Hümayun Cariyeleri: 18. Yüzyıl. Istanbul: Kitap Yayınevi, 2017.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jamil, Uzma. “Education: Women’s Religious: South Asia.” In Encyclopedia of Women & Islamic Cultures. Vol. 4, Economics, Education, Mobility and Space, 352353. Edited by Suad Joseph. Leiden: Brill, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kafadar, Cemal. “Mütereddit bir Mutasavvıf: Üsküplü Asiye Hatun’un Rüya Defteri, 1641–1643.” Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 5 (1992): 168222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kafadar, Cemal. “Women in Seljuk and Ottoman Society up to the Mid-19th Century.” In Woman in Anatolia: 9000 Years of the Anatolian Woman, 192201. Istanbul: Ministry of Culture General Directorate of Monuments and Museums, 1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • [Kansu], Nafi Atuf. Türkiye Maarif Hakkında Bir Deneme. 2 vols. Istanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, 19301932.

 • Kara, İsmail, and Ali Birinci, eds. Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri: Hatıralar, Yorumlar, Tetkikler. Istanbul: Dergâh Yayınları, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karpat, Kemal H. Ottoman Population, 1830–1914: Demographic and Social Characteristics. Madison: University of Wisconsin Press, 1985.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kefeli, Agnès Nilüfer. Becoming Muslim in Imperial Russia: Conversion, Apostasy, and Literacy. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kılıç, Rüya. Osmanlıda Seyyidler ve Şerifler. Istanbul: Kitap Yayınevi, 2005.

 • Kilic-Schubel, Nurten. “Education: Premodern, Pre-Nineteenth Century: Central Asia.” In Encyclopedia of Women & Islamic Cultures. Vol. 4, Economics, Education, Mobility and Space, 333334. Edited by Suad Joseph. Leiden: Brill, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koyunoğlu, H. Hüsnü. “The Sıbyân Mekteps (Primary Schools) and Population in Bilâd-ı Selâse (Three Towns: Üsküdar, Galata and Eyüp) in the Early Part of the 18th Century.” Tarih Dergisi 60 (2014): 1741.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kumbaracılar, Sedat. “İlk Kız Okullarımız Nasıl Kuruldu?Hayat Tarih Mecmuası 4 (1969): 7783.

 • Kurnaz, Şefika. Yenileşme Sürecince Türk Kadını (1839–1923). Istanbul: Ötüken, 2011.

 • Leinster-Mackay, D. P.Dame Schools: A Need for Review.” British Journal of Educational Studies 24, no. 1 (1976): 3348.

 • Martin, Vanessa. “Women and Popular Protest: Women’s Demonstrations in Nineteenth-Century Iran.” In Subalterns and Social Protest: History from Below in the Middle East and North Africa, edited by Stephanie Cronin, 5066. London: Routledge, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michaud, [Joseph-François], and [Baptistin] Poujoulat. Correspondance d’Orient, 1830–1831. Vol. 3. Paris: Ducollet, 1834.

 • Peirce, Leslie. Morality Tales: Law and Gender in the Ottoman Court of Aintab. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Russell, Alexander. The Natural History of Aleppo. 2nd ed. Vol. 1. London: G. G. and J. Robinson, 1794.

 • Sarıcaoğlu, Fikret. Sultan I. Abdülhamid (1774–1789): Kendi Kaleminden Bir Padişahın Portresi. Istanbul: TATAV, 2001.

 • Sayeed, Asma. Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

 • Şem’dânî-zâde Findıklılı Süleyman Efendi. Şem’dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi, Mür’i’t-tevârih. Edited by M. Münir Aktepe. Vol. 3. Istanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1981.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Serezli, Mehmet Esad. Memleket Hatıraları. Edited by Aynur Koçak, İbrahim Şirin, and Faruk Yavuz. 2 vols. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Small, Walter Herbert. Early New England Schools. Boston: Ginn, 1914.

 • Somel, Selçuk Akşin. “Education: (Early through Late) Modern: The Ottoman Empire.” In Encyclopedia of Women & Islamic Cultures. Vol. 4, Economics, Education, Mobility and Space, 308309. Edited by Suad Joseph. Leiden: Brill, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somel, Selçuk Akşin. The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, 1839–1908: Islamization, Autocracy and Discipline. Leiden: Brill, 2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylesanizâde Hâfiz Abdullah Efendi. İstanbul’un Uzun Dört Yılı (1785–1789): Taylesanizâde Hâfız Abdullah Efendi Tarihi. Edited by Feridun M. Emecen. 2 vols. Istanbul: TATAV, 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toderini, Giambatista. Letteratura turchesca. Vol. 2. Venice: Presso Giacomo Storti, 1787.

 • Tucker, Judith E. Women in Nineteenth-Century Egypt. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

 • Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 44 vols. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 19882013.

 • Ubicini, A. Lettres sur la Turquie. 2nd ed. Vol. 1. Paris: Libraire Militaire de J. Dumaine, 1853.

 • Unat, Faik Reşit. Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış. Ankara: Millî Eğitim Basımevi, 1964.

 • Zilfi, Madeline C.Women and Society in the Tulip Era, 1718–1730.” In Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History, edited by Amira El Azhary Sonbol, 290303. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 724 209 8
Full Text Views 377 7 0
PDF Views & Downloads 126 12 0