Negotiated Privilege: Strategic Tax Exemptions Policies for Religious Groups and the Mongol-Yuan Dynasty in 13th-Century China

In: Journal of the Economic and Social History of the Orient
Author: Wonhee Cho1
View More View Less
 • 1 Jangseogak Archives, Academy of Korean Studies

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

€29.95$34.95
 • Allsen, Thomas T. 1987. Mongol Imperialism: The Policies of the Grand Qan Möngke in China, Russia, and the Islamic Lands, 1251-1259. Berkeley: University of California Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Atwood, Christopher P. 2004. Validation by Holiness or Sovereignty: Religious Toleration as Political Theology in the Mongol World Empire of the Thirteenth Century. The International History Review 26/2: 237-256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Atwood, Christopher P. 2016. Buddhists as Natives: Changing Positions in the Religious Ecology of the Mongol Yuan Dynasty. In The Middle Kingdom and the Dharma Wheel: Aspects of the Relationship between the Buddhist Saṃgha and the State in Chinese history, ed. Thomas Jülch. Leiden: Brill: 278-321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cai, Meibiao 蔡美彪. 1955. Yuandai baihua beiwen jilu 元代白話碑文集錄. Beijing: Kexue chubanshe.

 • Cai, Meibiao 蔡美彪. 1986. Jingzhou Shuiquansi bei yishi 涇州水泉寺碑譯釋. Yuanshi luncong 3: 231-243.

 • Cai, Meibiao 蔡美彪. 2011a. Basiba zi beike wenwu jishi 八思巴字碑刻文物集释. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.

 • Cai, Meibiao 蔡美彪. 2011b. Yuan Longmen Jianji gong bei yishi 元龍門建極宮碑譯釋. Qinghua Yuanshi 1: 3-37.

 • Cai, Meibiao 蔡美彪. 2017. Yuandai baihua bei jilu (xiuding ban) 元代白話碑集錄 (修订版). Beijing: Kexue chubanshe.

 • Chen, Gaohua 陳高華, and Shi Weimin 史衛民. 2007. Zhongguo jingji tongshi: Yuandai jingji juan 中國經濟通史: 元代經濟卷. Beijing: Jingji ribao chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, Gaohua 陳高華, Zhang Fan 張帆, Liu Xiao 劉曉, and Dang Baohai 黨寶海, eds. 2011. Yuan dian zhang: Da Yuan sheng zheng guochao dianzhang 元典章: 大元聖政國朝典章. Tianjin shi: Tianjin guji chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen, Gaohua 陳高華. 2013. Yuandai fojiao siyuan fuyi de yanbian 元代佛教寺院服役的演變. Beijing lianhe daxue xuebao (renwen shehui kexue ban) 11/3: 5-15.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endicott-West, Elizabeth. 1999. Notes on Shamans, Fortune-Tellers and Yin-Yang Practitioners and Civil Administration in Yuan China. In The Mongol Empire and Its Legacy, ed. Reuven Amitai-Preiss and David Morgan. Leiden: Brill: 224-239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fang, Linggui 方齡貴, ed. 2001. Tong zhi tiao ge jiao zhu 通制條格校注. Beijing: Zhonghua shuju.

 • Franke, Herbert. 1984. Tan-Pa, a Tibetan Lama at the Court of the Great Khan. Orientalia Venetiana 1: 157-180.

 • Franke, Herbert. 1987. Tibetans in Yuan China. In China Under Mongol Rule, ed. John D. Langlois. Princeton: Princeton University Press: 296-328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Franke, Herbert. 1993. Ahmad. In In the Service of the Khan: Eminent Personalities of the Early Mongol-Yüan Period (1200-1300), ed. Igor de Rachewiltz, Hok-lam Chan, Ch’i-ch’ing Hsiao, and Peter W. Geier. Wiesbaden: Harrassowitz: 539-557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Funada, Yoshiyuki 船田善之. 2009. Mengyuan shiqi yingyi gongdu wenti de geshi hua 蒙元時期硬譯公牘文體的格式化. Tr. Gong Haifeng 宮海峰. Yuanshi Luncong 11: 354-368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gibbon, Edward. 1903. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. 8. London: John Murray.

 • Hu, Qide 胡其德. 2001. Menggu beike wenxian suojian tongzhizhe de zonajiao guannian yu zhengce 蒙古碑刻文獻所見統治者的宗敎觀念與政策. In Mengyuan de Lishi yu Wenhua: Mengyuan Shi Xueshu Yantaohui Lunwenji, ed. Xiao Qiqing 蕭啟慶. Taibei: Taiwan xuesheng shuju: 681-701.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huang, Minzhi 黃敏枝. 1989. Songdai Fojiao shehui jingjishi lunji 宋代佛敎社會經濟史論集. Taibei: Taiwan xuesheng shuju.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hugjiltu 呼格吉勒圖 and Sarula 薩如拉 ed. 2004. Basiba zi Menggu yu wenxian huibian 八思巴字蒙古語文獻匯篇. Huhehaote: Nei Menggu jiaoyu chubanshe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jackson, Peter. 2005. Mongols and the Faith of the Conquered. In Mongols, Turks, and Others: Eurasian Nomads and the Sedentary World, ed. Reuven Amitai and Michal Biran. Leiden: Brill: 245-290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jülch, Thomas. 2016. Introduction. In The Middle Kingdom and the Dharma Wheel: Aspects of the Relationship between the Buddhist Saṃgha and the State in Chinese History, ed. Thomas Jülch. Leiden: Brill: 1-17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juvaynī, ʿAlāʾ al-Dīn ʿAṭā Malik. 1997. Genghis Khan: The History of the World Conqueror. Translated by John Andrew Boyle. Seattle: University of Washington Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kim, Hodong 김호동. 2007. Monggol cheguk kwa Koryŏ: K‘ubillai chŏngkwŏn ŭi t‘ansaeng kwa Koryŏ ŭi chŏngch‘ijŏk wisang 몽골제국과 고려: 쿠빌라이 정권의 탄생과 고려의 정치적 위상. Seoul: Sŏul Taehakkyo Ch‘ulp‘anbu.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Liu, Xiao 劉曉. 2007. Yuandai gongwen qishouyu chutan—jian lun quanyuanwen suo shou Shundi zhaoshu deng xiangguan wenti 元代公文起首語初探-兼論《全元文》所收順帝詔書等相關問題. Wen Shi 2007/3: 171-182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Minovi, M., and V. Minorsky. 1940. Naṣīr al-Dīn Ṭūsī on Finance. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London 10/3: 755-789.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morgan, D.O. 1986. The Mongols. Cambridge, MA: Basil Blackwell.

 • Nogami, Shunjō 野上俊靜. 1953. Ryō-Kin no Bukkyō 遼金の佛敎. Kyōto: Heirakuji shoten.

 • Otagi, Matsuo 愛宕松男. 1988. Genchō ni okeru butsuji dōkan no zeiryō yūmen ni tsuite 元朝における仏寺道観の税量優免について. In Otagi Matsuo Tōyō shigaku ronshū 4: Genchō shi. Kyoto: San’ichi Shobō: 337-352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ōyabu, Masaya 大藪正哉. 1983. Gendai no hōsei to Bukkyō—zeiryō・shishō・minkan shinkō kankei no kitei 元代の法制と仏教—税糧・訴訟・民間信仰関係の規定. In Gendai no hōsei to shūkyō 元代の法制と宗敎. Tōkyō: Shūei Shuppan: 1-60.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rashīd al-Dīn Ṭabīb. 1971. The Successors of Genghis Khan. Tr. John Andrew Boyle. New York: Columbia University Press.

 • Rashīd al-Dīn Ṭabīb. 2005. Rasidŭ at Tin ŭi Chipsa 3: K’an ŭi huyedŭl 라시드 앗 딘의 집사 3: 칸의 후예들. Tr. Kim Hodong. Kyŏnggi-do P’aju-si: Sagyejŏl.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rossabi, Morris. 2011. Religious Toleration or Political Expediency? In Horizons of the World: Festschrift for İsenbike Togan, ed. İlker Evrim Binbaş and Nurten Kılıç- Schubel. Istanbul: İthaki: 119-129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schurmann, H.F. 1956. Mongolian Tributary Practices of the Thirteenth Century. Harvard Journal of Asiatic Studies 19/3-4: 304-389.

 • Smith, John Masson. 1970. Mongol and Nomadic Taxation. Harvard Journal of Asiatic Studies 30: 46-85.

 • Song, Lian. 1956. Economic Structure of the Yüan Dynasty. Tr. Herbert Franz Schurmann. Cambridge: Harvard University Press.

 • Tumurtogoo, D., ed. 2006. Mongolian Monuments in Uighur-Mongolian script (XIII-XVI Centuries): Introduction, Transcription and Bibliography. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tumurtogoo, D., ed. 2010. Mongolian Monuments in ’Phags-pa script: Introduction, Transcription and Bibliography. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uematsu Tadashi 植松正. 2008. Gendai seiji hōseishi nendai sakuin 元代政治法制史年代索引. Tōkyō: Kyūko Shoin.

 • Wang, Feifei. 2015. Negotiating between Mongol Institutions and ‘Han Traditions’: Buddhist Administration in Southeastern China under the Yuan. Journal of Song- Yuan Studies 45: 339-369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xiao, Qiqing 簫啓慶. 2007. Da Mengguguo de guozixue: Jianlun menghan jingying hanhuade lanshang yu rudao shilide xiaozhang 大蒙古國的國字學: 兼論蒙漢菁英涵化的濫觴與儒道實力的消長. In Nei Beibu er Wai Zhongguo: Mengyuan shi Yanjiu. Beijing: Zhonghua shuju: 89-112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zu, Shengli 祖生利. 2000. Yuandai baihua beiwen yanjiu xiapian—Yuandai baihua beiwen jilu jiaozhu (chugao) 元代白話碑文研究下篇-元代白話碑文集錄校注 (初稿). PhD dissertation, Beijing: Zhongguo shehui kexue yanjiusheng yuan. Beijing.

 • Zu, Shengli 祖生利, and Yoshiyuki Funada 船田善之. 2006. Yuan dai Baihua Beiwen de Tili Chutan 元代白話碑文的體禮初探. Zhongguo shi yanjiu 2006: 117-135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 516 240 17
Full Text Views 146 63 11
PDF Views & Downloads 151 88 10