An Archaeological Proposal of the Origin of State in China

In: Journal of Chinese Humanities

Abstract

The abundance of classical literature and the conventions of historical studies have shaped the archaeological exploration of the origin of the state in China, starting with and centering on the identification of specific dynasties. The linear evolutionary account of the Chinese civilization, based on royal genealogies, has become mainstream. The emergence of the state has been continuously dated earlier. I argue that theoretical flaws, nationalism, and disciplinary limits have obscured the complexities of this research project. Drawing on archaeological findings, I propose a two-stage model regarding the origin of the state in East Asia.

 • An Zhimin 安志敏. “Shi lun Huanghe liuyv xin shiqi shidai wenhua 試論黃河流域新石器時代文化 [Neolithic Culture in the Yellow River Basin].” Kaogu 考古, no. 11 (1959): 559-565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ChangKwang-chih. The Archaeology of Ancient China. 4th ed. New Haven: Yale University Press1986.

 • Chang, Kwang-chih 張光直. “Zhongguo xianghu zuoyongquan yu wenming de xingcheng 中國相互作用圈與文明的形成 [The Mutually Influencing Circles and the Formation of Civilization].” In Qingzhu Su Bingqi kaogu wushiwunian lunwenji 慶祝蘇秉琦考古五十五年論文集 [A Collection of Essays in Celebration of Su Bingqi’s 55-year Archaeological Work], 1-23. Beijing: Cultural Relics Publishing House1989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Xingcan 陳星燦. “Cong yiyuan dao duoyuan: Zhongguo wenming qiyuan yanjiu de xinlu licheng 從一元到多元:中國文明起源研究的心路歷程 [From Monism to Pluralism: The Study of the Origin of the Chinese Civilization].” Zhongyuan wenwu 中原文物no. 2 (2002): 6-9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EngelsFriedrich 恩格斯. “Jiating, siyouzhi he guojia de qiyuan 家庭、私有制和國家的起源 [The Origin of the Family, Private Property and the State].” In Makesi Engesi xuanji 馬克思恩格斯選集 [Marx and Engels Collected Works]vol. 4. Beijing: Renmin chubanshe1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henan sheng bowuguan 河南省博物館Zhengzhou shi bowuguan 鄭州市博物館. “Zhengzhou Shangdai cheng yizhi fajue baogao 鄭州商代城遺址發掘報告 [Excavation Report of Shang Relics in Zhengzhou].” In Wenwu ziliao congkan 文物資料叢刊vol. 1. Beijing: Wenwu chubanshe1977.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henan sheng kaogu xuehui 河南省考古學會Henan sheng bowuguan 河南省博物館. Xia wenhua lunwen xuanji 夏文化論文選集 [Selected Papers on the Xia Culture]. Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe1985.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Li Ji 李濟. Anyang-Yinshang gudu faxian fajue fuyuan ji 安陽: 殷商古都發現、發掘、復原記 [Anyang: A Chronicle of the Discovery, Excavation, and Reconstruction of the Ancient Capital of the Shang Dynasty], trans. Su Xiuju 蘇秀菊et al. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shi Xingbang 石興邦. “Huanghe liuyu yuanshi shehui kaogu yanjiu shang de ruogan wenti” 黃河流域原始社會考古研究上的若干問題 [Archaeological Problems of Primitive Societies in the Yellow River Basin].” Kao Gu 考古 [Archaeology]no. 10 (1959): 566-570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Su Bingqi 蘇秉琦. Huaren-Long de chuanren-Zhongguoren—Kaogu xungen ji 華人·龍的傳人·中國人—考古尋根記 [Ethnic Chinese, Descendants of the Dragon, the Chinese People: In Search of an Archaeological Root]. Shenyang: Liaoning daxue chubanshe1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Su Bingqi 蘇秉琦. Zhongguo wenming qiyuan xintan 中國文明起源新探 [A New Investigation into the Origin of the Chinese Civilization]. Shanghai: Sanlian shudian1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Su Bingqi 蘇秉琦 and Yin Weizhang 殷瑋璋. “Guanyu kaogu wenhua de quxi leixing wenti 關於考古學文化的區系類型問題 [Archaeological Culture: Region, System, Class].” Wenwu 文物no. 5 (1981): 10-17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tang Lan 唐蘭. “Zhongguo you liuqian duo nian de wenmingshi—Lun Dawenkou wenhua shi Shaohao wenhua 中國有六千多年的文明史—論大汶口文化是少昊文化 [China Has Over 6000 Years of Civilized History: On How the Dawenkou Culture Is Shaohao Culture].” In Dagongbao zai Gang fukan 30 zhounian jinian wenji 大公報在港復刊 30 週年紀念文集 [Collected Papers for the 30th Anniversary of the Resuming Publication of Ta Kung Pao]23-58. Hong Kong: Dagongbao1978.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tang Lan 唐蘭. “Zhongguo nuli zhi shehui de shangxian yuan zai wu, liu qian nian qian—lun xin faxian de Dawenkou wenhua yu taoqi wenzi 中國奴隸制社會的上限遠在五、六千年前—論新發現的大汶口文化與其陶器文字 [The Upper Limit of the Chinese Slavery Society Is 5000-6,000 Years Ago: On the New Discovery of the Dawenkou Culture and Its Pottery Scripts].” In Dawenkou wenhua taolun wenji 大汶口文化討論文集 [Collected Essays on the Dawenkou Culture]120-146. Jinan: Qilu shushe1981.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TriggerBruce G. 布魯斯·炊格爾. Shijian yu chuantong 時間與傳統 [Time and Traditions], trans. Jiang Zudi 蔣祖棣, and Liu Ying 劉英. Shanghai: Sanlian shudian1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wang Guowei 王國維. Guantang jilin 觀堂集林 [Guantang’s Selected Works], part Ivol. 9. Beijing: Zhonghua shuju1959.

 • Xia–Shang–Zhou duandai gongcheng zhuanjia zu 夏商周斷代工程專家組. Xia–Shang–Zhou duandai gongcheng 1996-2000 nian jieduan chengguo baogao jianben 夏商周斷代工程 1996-2000 年階段成果報告(簡本)[The Xia–Shang–Zhou Chronology Project Report for the years 1996-2000 (abridged)]. Beijing: Shijie tushu chuban gongsi2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu Hong 許宏. Zuizao de Zhongguo 最早的中國 [The Earliest China]. Beijing: Kexue chubanshe2009.

 • Xu Hong 許宏. Heyi Zhongguo: Gongyuan qian 2000 nian de Zhongyuan tujing 何以中國–西元前 2000 年的中原圖景 [Why Is It China: The Zhongyuan Landscape in 2000 BCE]. Shanghai: Sanlian shudian2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu Hong 許宏. “‘Lianxu’ zhong de ‘duanlie’—Guanyu Zhongguo wenming yu zaoqi guojia xingcheng guocheng de sikao ‘連續’中的‘斷裂’—關於中國文明與早期國家形成過程的思考 [The ‘Fracture’ within ‘Continuity’: Reflections on the Chinese Civilization and the Formation of Early States].” Wen Wu 文物no. 2 (2001): 86-91.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu Hong 許宏. “Fangfalun shijiao xia de Xia Shang fenjie yanjiu 方法論視角下的夏商分界研究 [The Methodological Demarcation of Xia from Shang].” In Sandai kaogu 三代考古 [Archaeology of Three Dynasties]no. 368-80. Beijing: Kexue chubanshe2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu Hong 許宏. “Xin Zhongyuan zhongxin lun de xueshushi jiexi ‘新中原中心論’的學術史解析 [An Analysis of the History of ‘Neo-Zhongyuan-centrism’].” In Wuxian youyou yuanguqing—Tong Zhuchen xiansheng jinian wenji 無限悠悠遠古情—佟柱臣先生紀念文集 [Collected Essays in Memory of Tong Zhuchen]. Beijing: Kexue chubanshe2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu Xusheng 徐旭生. “1959 nian xia Yuxi diaocha Xiaxu de chubu baogao 1959 年夏豫西調查‘夏墟’的初步報告 [Preliminary Report of the Investigations into ‘Xiaxu’ in Western Henan in the Summer of 1959].” Kaogu 考古no. 11 (1959): 592-600.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yan Wenming 嚴文明. “Zhongguo shiqian wenhua de tongyixing yu duoyangxing 中國史前文化的統一性與多樣性 [The Unity and Diversity in Chinese Prehistoric Culture].” Wen Wuz 文物no. 3 (1987): 38-50.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhang Xuehai 張學海. “Xin Zhongyuan zhongxin lun 新中原中心論 [Neo-Zhongyuan-Centrism].” Zhongyuan wenwu 中原文物no. 3 (2002): 7-12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhao Hui 趙輝. “Yi Zhongyuan wei zhongxin de lishi qushi de xingcheng 以中原為中心的歷史趨勢的形成 [The Formation of the Zhongyuan-centric Historical Trend].” Wen Wu 文物no. 1 (2000): 41-47.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhao Hui 趙輝. “Zhongguo de shiqian jichu—zai lun yi Zhongyuan wei zhongxin de lishi qushi 中國的史前基礎—再論以中原為中心的歷史趨勢 [The Prehistoric Foundation of China: Revisiting the Zhongyuan-centric Historical Trend].” Wen Wu 文物no. 8 (2006): 50-54.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zheng Jiexiang 鄭傑祥, ed. Xia wenhua lunji 夏文化論集 [An Anthology of the Xia Culture]. Beijing: Wenwu chubanshe2002.

 • Zhongguo shehui kexueyuan kaogu yanjiusuo 中國社會科學院考古研究所Zhongguo shehui kexueyuan gudai wenming yanjiu zhongxin 中國社會科學院古代文明研究中心, ed. Zhongguo wenming qiyuan yanjiu yaolan 中國文明起源研究要覽 [A Survey of the Studies on the Origin of the Chinese Civilization]. Beijing: Wenwu chubanshe2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhongguo xianqin shi xuehui 中國先秦史學會, ed. Xia shi luncong 夏史論叢 [Collected Essays on the History of Xia]. Jinan: Qilu shushe1985.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhu Naicheng 朱乃誠. Zhongguo wenming qiyuan yanjiu 中國文明起源研究 [A Study of the Origin of the Chinese Civilization]. Fuzhou: Fujian renmin chubanshe2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zou Heng 鄒衡. “Shi lun Zhengzhou xin faxian de Yin Shang wenhua yizhi 試論鄭州新發現的殷商文化遺址 [The New Discovery of Yin-Shang Cultural Site in Zhengzhou].” Kaogu xuebao 考古學報no. 3 (1956): 77-103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 99 99 42
Full Text Views 13 13 8
PDF Downloads 11 11 6