Zhao Luanluan and Her Tale

In: Ming Qing Yanjiu
View More View Less
 • 1 Seoul National University

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

€29.95$34.95

Abstract

Zhao Luanluan 趙鸞鸞 is the main protagonist of an early Ming dynasty work of fiction, the “Luanluan zhuan” 鸞鸞傳 or “The Tale of Luanluan” by Li Changqi 李昌祺 (1376–1452), which is found in his collection of twenty-two short stories: Jiandeng yuhua 剪燈餘話 (More Stories Written While Trimming the Lamp). Zhao Luanluan is here described as a woman poet who is caught up in the fall of the Yuan dynasty, but subsequently she was further fictionalized as a Tang dynasty courtesan, and her poetic works reattributed to this imaginary person. Furthermore other related fictional female poets of the Ming dynasty have also been treated as genuine historical individuals, and their writings are included in many major anthologies of women’s poetry. This paper argues that the boundaries between genuine female poets and fictional female poets created by male writers have been consistently ignored.

 • Birge, Bettine, Marriage and the Law in the Age of Khubilai Khan: Cases from the Yuan dianzhang, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Birge, Bettine, Women, Property, and Confucian Reaction in Sung and Yüan China (960–1368), Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bossler, Beverly, Courtesans, Concubines, and the Cult of Female Fidelity, Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2013.

 • Cai Yipeng 蔡一鵬, “Lin Hong, Zhang Hongqiao shiji kao” 林鴻, 張紅橋事跡考, Zhongzhou xuekan 中州學刊, 6 (1997): 117120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cao Xuequan 曹學佺, Shicang lidai shixuan 石倉歷代詩選, Beijing: Zhonghua shuju, 1985.

 • Chang, Kang-i Sun, “Women’s Poetic Witnessing: Late Ming and Late Qing Examples”, in David Der-wei Wang and Shang Wei (eds.), Dynastic Crisis and Cultural Innovation: From the Late Ming to the Late Qing and Beyond, pp. 504522, Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chang, Kang-i Sun, and Haun Saussy (eds.), Women Writers of Traditional China: An Anthology of Poetry and Criticism, Stanford, CA: Stanford University Press, 1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Baolin 陳寶琳, “Wu Dazhen Guang yanyi bian yanjiu” 吳大震廣艷異編研究, unpublished master’s dissertation, Soochow University, 2018.

 • Chen Shangjun 陳尚君, “Tang nü shiren zhenbian” 唐女詩人甄辨, Wenxian 文獻, 2 (2010): 1025.

 • Chen Shanshan 陳珊珊, “Pinglun Liaodai shitan de yizuo gaofeng: Cong Fenjiao lu kan Xiao Guanyin de wenxue chengjiu” 評論遼代詩壇的一座高峰: 從焚椒錄看蕭觀音的文學成就, Changchun gongye daxue xuebao (Shehui kexueban) 長春工業大學學報 (社會科學報), 1 (2014): 9698.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chen Xianzhang 陳獻章, Baisha zi 白沙子, Sibu congkan edition.

 • Chen Xigang 陳習剛, “Tangshi yu putao putaojiu” 唐詩與葡萄葡萄酒, Tangdu xuekan 唐都學刊, 24.5 (2008): 1421.

 • Chen Zhuo 陳焯, Song-Yuan shihui 宋元詩會, Beijing: Zhonghua shuju, 1985.

 • Chu Binjie 褚斌杰 et al. (eds.), Li Qingzhao ziliao huibian 李清照資料彙編, Beijing: Zhonghua shuju, 1984.

 • Chu Renhuo 褚人穫, Sui-Tang yanyi 隋唐演義, Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1994.

 • Cutter, Robert Joe, “On the Authenticity of ‘Poem in Seven Paces’”, in Paul W. Kroll and David R. Knechtges (eds.), Studies in Early Medieval Chinese Literature and Cultural History: In Honor of Richard B. Mather and Donald Holzman, pp. 126, Provo, UT: T’ang Studies Society, 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Egan, Ronald, The Burden of Female Talent: The Poet Li Qingzhao and Her History in China, Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feng Menglong 馮夢龍, Qingshi 情史, Hangzhou: Zhejiang guji chubanshe, 2011.

 • Ford, Carolyn, “The Textual Transmission of Poems Attributed to Tang Women”, ­unpublished doctoral dissertation, University of Oxford, 2004.

 • Frankel, Hans H., “Cai Yan and the Poems Attributed to Her”, Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews, 5.1–2 (1983): 133156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goodrich, L. Carrington (ed.), Dictionary of Ming Biography, 1368–1644, New York: Columbia University Press, 1976.

 • Guo Maoqian 郭茂倩, Yuefu shi ji 樂府詩集, Beijing: Zhonghua shuju, 2003.

 • Hanshu 漢書, Beijing: Zhonghua shuju, 1962.

 • Hao Yunlong 郝允龍, “Cai Yan yu Liu Shang ‘Hujia shibapai’ bijiao” 蔡琰與劉商胡笳十八拍比較, Jiamusi zhiye xueyuan xuebao 佳木斯職業學院學報, 11 (2016): 5859.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Idema, Wilt, and Beata Grant, The Red Brush: Writing Women of Imperial China, Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2004.

 • Jia Bing 賈兵, “Mingchu xiaoshuo chuanbo xianxiang jianxi: Yi Jiandeng xinhua, Jiandeng yuhua wei li” 明初小説傳播現象簡析: 以剪燈新話, 剪燈餘話爲例, Changshu ligong xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexueban) 常熟理工學院學報 (哲學社會科學版), 11 (2007): 5660.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kadlecová-Krylova, Zuzana, “The Female Body in the Poetry of Tang Dynasty Courtesans”, Asian and African Studies, 11.2 (2002): 205219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kadlecová-Krylova, Zuzana, “What Will Ye See in Shulamite (And Zhao Luanluan)?Monumenta Serica, 54 (2006): 395403.

 • Kinney, Anne Behnke, “The Mao Commentary to the Book of Odes as a Source for Women’s History,” in Clara Wing-chun Ho (ed.), Overt and Covert Treasures: Essays on the Sources for Chinese Women’s History, pp. 61112, Hong Kong: Chinese University of Hong Kong Press, 2012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ko, Dorothy, Cinderella’s Sisters: A Revisionist History of Footbinding, Berkeley: University of California Press, 2005.

 • Kojima Kurama 小島祐馬, “Tonkō shutsugen no koka jūhappaku” 敦煌出現の胡笳十八拍, Chūgoku bungaku hō 中国文学会, 13 (1960): 6975.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kong Yingda 孔穎達, Mao Shi zhengyi 毛詩正義, Beijing: Beijing daxue chubanshe, 1999.

 • Li Changqi 李昌祺, Jiandeng yuhua 剪燈餘話, Taipei: Shijie shuju, 1974.

 • Li Gang 李綱, Liangxi ji 梁谿集, Beijing: Zhonghu shuju, 1985.

 • Li Jianguo 李劍國, Tang Wudai zhiguai chuanqi xulu 唐五代志怪傳奇叙錄, Beijing: Zhonghua shuju, 2017.

 • Li, Wai-yee, Women and National Trauma in Late Imperial Chinese Literature, Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2014.

 • Liu Fu 劉斧, Qingsuo gaoyi 青瑣高議, Zhengzhou: Daxiang chubanshe, 2006.

 • Lu Chang 陸昶, Lichao mingyuan shici 歷朝名媛詩詞, n.p. Hongshulou 紅樹樓 woodblock print, 1772.

 • Mingshi 明史, Beijing: Zhonghua shuju, 1974.

 • Pan Rongshen 潘榮勝 et al. (eds.), Ming-Qing jinshi lu 明清進士錄, Beijing: Zhonghua shuju, 2006.

 • Qian, Nanxiu, Politics, Poetics, and Gender in Late Qing China: Xue Shaohui and the Era of Reform, Stanford, CA: Stanford University Press, 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qidong Yeren 齊東野人, Sui Yangdi yanshi 隋煬帝艷史, Beijing: Zhongguo xiju chubanshe, 2000.

 • Qin Wen 秦聞, and Zhang Yuqin 張玉勤, “Yuyue yu yandang: Tuxiang xushi de shenceng biaoda: Yi Ming kancha tuben Jiandeng yuhua ‘Luanluan zhuan’ weili” 逾越與延宕: 圖像敘事的深層表達: 以明刊插圖本剪燈餘話 ‘鸞鸞傳’ 爲例, Changchun daxue xuebao 長春大學學報, 27.1 (2017): 7781.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Qiu Shusen 邱樹森, “Mao Gui shiji kaolüe” 毛貴事跡考略, Wenshizhe 文史哲, 3 (1980): 3335.

 • Quan Tangshi 全唐詩. Dalian: Dalian chubanshe, 2002.

 • Ren Minghua 任明華, “Guang yanyi bian de chengshu shijian ji qi yu Xu yanyi bian de guanxi” 廣艷異編的成書時間及其與續艷異編的關係, Shanghai shifan daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban), 5 (2006): 6467.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rexroth, Kenneth and Ling Chung (eds.), The Orchid Boat: Women Poets of China, New York: New Directions Publishing, 1972.

 • Robertson, Maureen, “Voicing the Feminine: Constructions of the Gendered Subject in Lyric Poetry by Women of Medieval and Late Imperial China,” Late Imperial China, 13.1 (1992): 63110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robinson, David, Empire’s Twilight: Northeast Asia Under the Mongols, Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2009.

 • Rorex, Robert A., and Wen Fong, Eighteen Songs of a Nomad Flute: The Story of Lady Wen-chi, New York: Metropolitan Museum of Art, 1974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schafer, Edward, The Golden Peaches of Samarkand: A Study of T’ang Exotics, Berkeley: University of California Press, 1963.

 • Shen Yundi 沈雲迪, “Yuanmo Mingchu nüzuojia Zhang Hongqiao kaobian” 元末明初女作家張紅橋考辯, Xi’an dianzi keji daxue xuebao (Shehui kexueban) 西安電子科技大學學報 (社會科學版), 26.4 (2016): 113117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tao Zongyi 陶宗儀, Shuofu 說郛, n.p. Wanweishantang 宛委山堂 woodblock print, 1647.

 • Wang Anshi 王安石, Linchuan wenji 臨川文集. Taipei: Taiwan shangwu yinshuguan, 1983.

 • Wang Duanshu 王端淑, Mingyuan shiwei chubian 名媛詩緯初編, n.p. Qingyintang 清音堂 woodblock print, 1667.

 • Wei Xueyan 位雪艷, “Yuandai funü zhenjie wenti zaitan” 元代婦女貞節問題再探, Hebei shifan daxue xuebao (Zhexue shehui kexueban) 河北師範大學學報 (哲學社會科學版), 30.3 (2007): 109112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wen Tianxiang 文天祥, Wenshan xiansheng quanji 文山先生全集, Taipei: Taiwan shangwu yinshuguan, 1968.

 • Wu Dazhen 吳大震, Guang yanyi bian 廣艷異編, Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2002.

 • Wu Haili 吳海麗 and Li Xiaolong 黎小龍, “Mingdai de zhenjie funü” 明代的貞節婦女, Qiandongnan minzu shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 黔東南民族師範高等專科學校學報, 23.1 (2005): 1416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xia Chengtao 夏承燾, and Zhang Zhang 張璋, Jin Yuan Ming Qing cixuan 金元明清詞選, Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1986.

 • Xiao Xiangkai 蕭相愷, “Shilun Li Changqi Jiandeng yuhua de chuangzuo sixiang: Bing yu Qu You Jiandeng xinhua bijiao” 試論李昌祺剪燈餘話的創作思想: 并與瞿佑剪燈新話比較, Nanjing shi daxuebao (Shehui kexueban) 南京師大學報 (社會科學版), 5 (2002): 132139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xiu Xinyu 修新宇, “Lun Liaodai dihou: Xiao Guanyin shige de yishu tedian” 論遼代帝后蕭觀音詩歌的藝術特點, Chifeng xueyuan xuebao (Hanwen zhexue shehui kexueban) 赤峰學院學報 (漢文哲學社會科學版), 6 (2009): 13.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu Boling 徐伯齡, Yinjing jun 蟫精雋, Beijing: Zhonghua shuju, 1985.

 • Xu Qiu 徐釚, Ciyuan congtan 詞苑叢談, Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1983.

 • Yan Shigu 顏師古, Sui yi lu 隋遺錄, Congshu jicheng edition.

 • Yang Bojun 楊伯峻, Mengzi yizhu 孟子譯注, Beijing: Zhonghua shuju, 2005.

 • Yi Ruofen, “Nan Song ‘Hujia shibapai’ jijushi zhi shuxie ji qi lishi yiyi” 南宋胡笳十八拍集句詩之書寫及其歷史意義, Zhejiang daxue xuebao (Renwen shehui kexueban) 浙江大學學報 (人文社會科學版), 42.1 (2012): 128138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yi Ruofen 衣若芬, “Yanjin de youxi: Wang Anshi ‘Hujia shibapai’ shi lunxi” 嚴謹的游戲: 王安石胡笳十八拍詩論析, Guoli Taibei jiaoyu daxue yuwen jikan 國立臺北教育大學語文集刊, 19 (2011): 133167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • You Li 尤李, “Fenjiao lu ji qi shiliao jiazhi kaoshi” 焚椒錄及其史料價值考釋, Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 6 (2011): 103107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yuanshi 元史, Beijing: Zhonghua shuju, 1976.

 • Zhao Chao 趙超, “Lun Songren dui Cai Yan de jieshou: Yi Wen Tianxiang ‘Hujia qu’ wei zhongxin” 論宋人對蔡琰的接受: 以文天祥胡笳曲爲中心, Chuanshan xuekan 船山學刊, 2 (2009): 154156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhao Shijie 趙世杰, Gujin nüshi 古今女史, n.p. Wenqige 問奇閣 woodblock print, 16281644.

 • Zheng Fangkun 鄭方坤, Quan Min shihua 全閩詩話, Beijing: Zhonghua shuju, 1985.

 • Zheng Wen’ang 鄭文昂, Mingyuan huishi 名媛彙詩, n.p. Zhang Zhengyue 張正岳 woodblock print, 1620.

 • Zhong Xing 鐘惺, Mingyuan shigui 名媛詩歸, n.p. Late Ming woodblock print, 16216144.

 • Zhou Shouchang 周壽昌, Gonggui wenxuan 宮閨文選, n.p. Qing woodblock print, 1846.

 • Zhu Huo 朱活, “Lüelun Yuanmo hongjinjun zai Shandong” 略論元末紅巾軍在山東, Wenshizhe 文史哲, 2 (1962): 2743.

 • Zou Zuyao 鄒祖堯, “Shuoshuo Zhongguo de rufang wenhua” 説説中國的乳房文化, Zhongguo xing kexue 中國性科學, 2 (2009): 4344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 133 95 13
Full Text Views 17 10 3
PDF Views & Downloads 20 15 7