Dr. P. den Ottolander, Deus Immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en Veranderlijkheid volgens de theoontologie van Sint-Thomas en Karl Barth, 1965, Van Gorcum & Comp. N.V., Assen, 263 bladz.

In: Philosophia Reformata

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 37 32 2
Full Text Views 69 69 0
PDF Downloads 12 12 0