A. Troost, Theologie of Filosofie? Een antwoord op 'Kritische aantekeningen bij de wijsbegeerte der wetsidee' van dr. J. Douma, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, Kampen, 1978.

In: Philosophia Reformata

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 35 24 3
Full Text Views 34 32 0
PDF Downloads 14 11 0