De Oorspronkelijkheid En Actuele Betekenis Van H. Van Riessen Als Filosoof Van De Techniek

In: Philosophia Reformata

Verwijzend naar de Burndy Library conferentie in 1973 schrijft P.A. Kroes in de inleiding tot de ‘proceedings’ van de internationale conferentie over ‘Technische ontwikkeling en natuurwetenschap in de 19e en 20e eeuw’,1 dat tijdens de eerstgenoemde conferentie de meeste deelnemers van mening waren dat de opvatting van techniek als toegepaste wetenschap onjuist was. Technische produkten volgen niet zonder meer lineair uit de beschikbare natuurwetenschappelijke kennis. Een dergelijke zienswijze leidt bovendien snel tot de gedachte dat bij een autonome ontwikkeling van de natuurwetenschap, ook de techniek zich autonoom zou ontwikkelen. Echter, Kroes moet concluderen, dat ondanks alle moeite die men zich sindsdien heeft gegeven om de verhouding tussen techniek en natuurwetenschap te bestuderen en nader te bepalen, hierin bijzonder weinig vooruitgang is geboekt.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 33 21 1
Full Text Views 34 16 0
PDF Downloads 11 8 0