The Contribution and Philosophical Development of the Reformational Philosopher, Dirk H. Th. Vollenhoven

In: Philosophia Reformata

Reformational philosophy as developed by Dirk Vollenhoven and Herman Dooyeweerd took the stage against the background of Reformational thought as seen in the work of Abraham Kuyper. Together they developed a systematic elaboration of Kuyper’s notion of sphere sovereignty. However, whereas Kuyper had largely developed his insights in a social context, Vollenhoven and Dooyeweerd carried this basic insight through far more rigorously and comprehensively than had their pioneering predecessor. They built on the foundations laid by Kuyper and elaborated his social vision to develop a philosophy of the created order as a whole that would take full account of the totality of human experience. In this article I shall outline Vollenhoven’s philosophical development.

 • BrilK.A., editor (1982), Vollenhoven’s Laatste Werk, 1970–1975, V.U. Boekhandel, Amsterdam.

 • BrilK.A. and BoonstraP.J., editors (2000), Vollenhoven, Schematische Kaarten: Filosofische Concepties in Probleemhistorisch Verband, De Zaak Haes, Amstelveen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DengerinkJ.D. (1986), De Zin van de Werkelijkheid: Een Wijsgerige Benadering, v.u. Uitgeverij, Amsterdam.

 • DooyeweerdH. (1922), ‘Staatsbemoeiing en individueele vrijheid (discussiebijdrage)’, Handelingen van de Vereeniging voor Wijsbegeerte des Rechts, Vol. 7, 31–38, 59–63.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DooyeweerdH. (1923), ‘Kosmos en Logos’, in ‘Roomsch-katholiek en Anti-Revolutionaire Staatkunde’, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1800 – heden, V.U., Amsterdam.

  • Export Citation
 • DooyeweerdH. (1935), De Wijsbegeerte der Wetsidee, H.J. Paris, Amsterdam.

 • DooyeweerdH. (1953), A New Critique of Theoretical Thought, 4 Vols, H.J. Paris, Amsterdam.

 • DooyeweerdH. (1958), ‘De verhouding tussen wijsbegeerte en theologie en de strijd der faculteiten’, Philosophia Reformata, Vol. 23, 1–21, 49–84.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DooyeweerdH. (1960), ‘Van Peursen’s critische vragen bij A New Critique of Theoretical Thought’, Philosophia Reformata, Vol. 25, 97–150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DooyeweerdH. (1971), ‘Na vijf en dertig jaren’, Philosophia Reformata, Vol. 36, 1–12.

 • DooyeweerdH. (1973), ‘Introduction by the Editor in Chief … [to The Idea of a Christian Philosophy: Essays in Honour of D. H. Th. Vollenhoven]’, Philosophia Reformata, Vol. 38, 5–16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DooyeweerdH. (1977), ‘[ Interview by Pieter Boeles in 1975]’, in Acht Civilisten: Gesprekken met Beekhuis, Dooyeweerd, Dorhout Mees, Kisch, Langemeijer, Petit, Pitlo, Veegens, edited by van DunnéJ.M.., 37–67, W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FriesenJ.G. (2015), Neo-Calvinism and Christian Theosophy: Franz von Baader, Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd, Aevum Books, Calgary.

 • FriesenJ.G. (2005/2006), ‘The investigation of Dooyeweerd and Vollenhoven by the curators of the Free University’, http://www.members.shaw.ca/hermandooyeweerd/Curators.html accessed 1 November 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GaffinR.B. and OliphintK.S., editors (1995), Cornelius Van Til centennial commemorative issue, Westminster Theological Journal, Vol. 57 (1).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HarinckG. (2004), “Het zwarte schaap van de gereformeerde theologie’. Over V. Hepp’, In de Marge, Vol. 3, 2–7.

 • HendersonR.D. (1994), Illuminating Law: The Construction of Herman Dooyeweerd’s Thought, 1918–1928, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HeppV.H. (1936–1937), Dreigende Deformatie (4 Vols; I. Diagnose; ii. Het voortbestaan, de onsterfelijkheid en de substantialiteit van de ziel; iii. De vereniging van de beide naturen van Christus; iv. De algemene genade), J.H. Kok, Kampen.

 • HöffdingH. (1916), La Philosophie de Bergson Exposé et Critiqué, Traduit d’après l’Édition Danoise avec un Avant-propos par Jacques de Coussange, Librairie Félix Alcan, Paris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IveJ.G.A. (2012), ‘A Critically comparative Kuyperian analysis and a Trinitarian ‘perichoretic’ reconstruction of the Reformational philosophies of Dirk H. Th. Vollenhoven and Herman Dooyeweerd’, PhD Thesis, King’s College London, London.

  • Export Citation
 • KokJ.H. (1992), Vollenhoven: His Early Development, Dordt College Press, Sioux Center, IA.

 • KokJ.H. (2007), ‘Woltjer on classical antiquity’, in In the Phrygian Mode: Neo-Calvinism, edited by SweetmanRobert, 41–64, University Press of America, Lanham, Maryland.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KokJ.H., editor (forthcoming), Vollenhoven Reader.

 • NorelO. (1920), ‘Prof Gunning als wijsgeerig denker’, Stemmen des Tijds, Vol. 9, 69–80, 139–160.

 • PuchingerG. (1961), ‘Dr D.H.Th. Vollenhoven’, in Perspectief, edited by van DijkW.K., 87–98, J.H. Kok, Kampen.

 • SeerveldC.G. (1973), ‘Biblical wisdom underneath Vollenhoven’s categories for philosophical historiography’, Philosophia Reformata, Vol. 38, 127–143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SteenH. (1937), Philosophia Deformata, J.H. Kok, Kampen.

 • StellingwerffJ. (1990), De Vrije Universiteit na Kuyper: de Vrije Universiteit van 1905 tot 1955: Een halve eeuw Geestesgeschiedenis van een Civitas academica, J.H. Kok, Kampen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • StellingwerffJ. (1992), D. H. Th. Vollenhoven, 1892–1978: Reformator der Wijsbegeerte, Ten Have, Baarn.

 • StellingwerffJ. (2006), Geschiedenis van de Reformatorische Wijsbegeerte, Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, Amersfoort.

 • StraussD.F.M. (2009), Philosophy: Discipline of Disciplines, Paideia Press, Grand Rapids.

 • TolA. (1992a), ‘Vollenhoven als systematicus’, Beweging, Vol. 56 (5), 91–96.

 • TolA. (1992b), ‘Vollenhovens sytematische wijsbegeerte’, in Vollenhoven als Wijsgeer: Inleidingen en Teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 11–35, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TolA. (1995), ‘Time and change in Vollenhoven’, Philosophia Reformata, Vol. 60, 99–120.

 • TolA. (2005), ‘Foreword’, in Introduction to Philosophy, edited by J.H. Kok and A. Tol, ii–xxxii, Dordt College Press, Sioux Center, ia.

 • TolA. (2010a), Philosophy in the Making: D.H.Th. Vollenhoven and the Emergence of Reformed Philosophy, Dordt College Press, Sioux Center, ia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TolA. (2010b), ‘Algemene inleiding’, in D.H.Th. Vollenhoven, Isagôgè Philosophiae 1930–1945: Tekstkritische Uitgave, Filosofie in de Traditie van de Reformatie, edited by TolA., 9–65, V.U. Uitgeverij, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TolA. and BrilK.A., editors (1992), Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

 • Van der WaltB.J. (1989), Antheunis Janse van Biggekerke (1890–1960). Morgenster van ‘n Reformasie in die Twintigste Eeuw, Reeks F2: Studiestukke van die Instituut vir Reformatoriese Studie. Nommer 48; Potschefstroomse: Universiteit vir Christelijke Hoër Onderwys.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van DeursenA.T. (2008), The Distinctive Character of the Free University in Amsterdam, 1880–2005: A Commemorative History, translated by H.B. Morton, Wm B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VerburgM.E. (1989), Herman Dooyeweerd: Leven en Werk van een Nederlands Christen-Wijsgeer, Ten Have, Baarn.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1914a), ‘[Review of]: F. van Eeden, Paul’s ontwaken’, Opbouw, Vol. 1, 47.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1914b), ‘Sirius en siderius’, Opbouw, Vol. 1, 129–132.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1916), ‘Gereformeerd blijven? … Waarom niet?’, Opbouw, Vol. 3, 233–245, 258–271.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1918), ‘De wijsbegeerte der wiskunde van theïstisch standpunt’, Vrije Universiteit, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1919), ‘Paedagogiek en paedagogie’.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1920), ‘[Press release; lecture]: “Paedogogiek en paedagogie”’, De School met den Bijbel, Vol. 17 (27), 449.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1921a), ‘Hegel op onze lagere scholen?’, Paedagogisch tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs, Vol. 14, 77–87, 99–106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1921b), ‘[Letter to F.W. Grosheide, 16 November 1921]’, in Vollenhoven Archives, vol. 4, Folder 1921, Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantism, 1800-heden, V.U., Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1921c), ‘Iets over het stelsel van Bergson, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1800-heden, V.U., Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1924), ‘[Letter of 24 February 1924 to A. Janse]’, in A. Janse Archive 157, Vol. 8, V.U., Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1926a), Logos en Ratio: Beider Verhouding in de Geschiedenis der Westersche Kentheorie, J.H. Kok, Kampen. (Translated with an introduction by A. Tol: Reformed Epistemology: The Relation of Logos and Ratio in the History of Western Epistemology, Dordt College Press, Sioux Center, ia, 2013).

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1926b), ‘Enkele grondlijnen der kentheorie’, Stemmen des Tijds, Vol. 15, 380–401.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1926c), ‘Kentheorie en natuurwetenschap’, Orgaan der Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland, Vols 2 & 4, 53–64, 147–197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1926d), ‘Philosophia systematica I (Kentheorie), 1926–7’.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1927), ‘Philosophia systematica ii (27ms)’.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1928), ‘Draft syllabus [Proto Isagôgè Philosophiae]’.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1929), Isagôgè Philosophiae, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1930), Isagôgè Philosophiae, Theja, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1931a), Isagôgè Philosophiae, Theja, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1931b), ‘The significance of Calvinism for the reformation of philosophy, 1’, The Evangelical Quarterly, Vol. 3, 387–403.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1932), De Noodzakelijkheid eener Christelijke Logica, H.J. Paris, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1933), Het Calvinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte, H.J. Paris, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1938a), ‘Objectief’ (38p)’, M.V.C.W., Vol. 2, 4–5.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1938b), ‘Realisme en nominalisme’, M.V.C.W., Vol. 3, 6.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1938c), ‘Realisme en nominalisme’, Philosophia Reformata, Vol. 3, 65–83, 150–165.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1939a), Proeve eener Ordening van Wijsgeerige Concepties, vier-en-twintigste Wetenschappelijke Samenkomst; Vrije Universiteit, G.F. Hummelen, Assen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1939b), Isagôgè Philosophiae.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1940), ‘Anhypostatos?’, Philosophia Reformata, Vol. 5, 65–79.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1941a), ‘Historia Philosophiae (ii – Geschiedenis der wijsbegeerte na Christus. Eerste stuk: Toeneemende synthese. Deel i: De wijsbegeerte uit den tijd der patres)’.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1941b), Richtlijnen ter Orientatie in de Gangbare Wijsbegeerte, Publicaties van de Reunisten-Organisatie vanN.D.D.D., Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1943/1967), Isagôgè Philosophiae. Filosofisch Instituut der Vrije Universiteit, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1947), ‘De makro- en mikrokosmos bij de voor-socratische subjectivisten’, Philosophia Reformata, Vol. 12, 97–129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1948a), ‘Hoofdlijnen der logica’, Philosophia Reformata, Vol. 13, 59–118.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1948b), Hoofdlijnen der logica, J.H. Kok, Kampen.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1950), Geschiedenis der wijsbegeerte: band 1: Inleiding en geschiedenis der Griekse wijsbegeerte voor Platoon en Aristoteles, Wever, Franeker.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1957), Inleiding tot de Wijsgeerige Anthropologie, Theja, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1958), ‘Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte’, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, Vol. 51, 1–2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1960), ‘In memoriam Antheunis Janse 1890–1960’, Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, May, 1–2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1961), ‘De consequent probleemhistorische methode’, Philosophia Reformata, Vol. 26, 1–34.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1973), ‘Concepten voor het laatste artikel 1973’, in D.H.Th. Vollenhoven Archive, vol. 31, Historisch Doumentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1800-heden, v.u., Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992a), ‘Norm en natuurwet (1951)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 55–64, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992b), ‘Divergentierapport I (1953)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 107–117, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992c), ‘Levens-eenheid (1955)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 118–133, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992d), ‘Getuigen in de wetenschap (1959)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 134–151, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992e), ‘Problemen rondom de tijd (1963)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 160–198, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (1992f), ‘Problemen van de tijd in onze kring (1968)’, in Vollenhoven als wijsgeer: Inleidingen en teksten, edited by TolA. and BrilK.A., 199–223, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (2000), Schematische Kaarten, edited by BrilK.A. and BoonstraP.J., De Zaak Haes, Amstelveen.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (2005a), Wijsgerig Woordenboek, De Zaak Haes, Amstelveen.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (2005b), The Problem-Historical Method and the History of Philosophy, edited by BrilK.A., De Zaak Haes, Amstelveen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vollenhoven, D.H.Th. (2005c), Introduction to Philosophy, edited by J.H. Kok and A. Tol, Dordt College Press, Sioux Center, ia.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (2010), Isagôgè Philosophiae 1930–1945: Textkritische uitgave, Filosofie in de traditie van de Reformatie, edited by A. Tol, v.u. Uitgeverij, Amsterdam.

 • Vollenhoven, D.H.Th. (2011), Gastcolleges Wijsbegeerte. Erfenis voor het heden, De Zaak Haes, Amstelveen.

 • WoltersA.M. (1971), ‘An essay on the idea of “Problemgeschichte”’, Vrije Universiteit, Amsterdam.

 • WoltersA.M. (1985), ‘The intellectual milieu of Herman Dooyeweerd’, in The Legacy of Herman Dooyeweerd: Reflections on Critical Philosophy in the Christian Tradition, edited by McIntireC.T., 1–19, University Press of America, Lanham.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10

  Dooyeweerd, ‘Introduction by the Editor in Chief’, 7. Dooyeweerd’s letter to Ridderbos of 16 January 1924, quoted in Henderson 1994, 46–47.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13

  This is discussed further in Ive 2012, 31–133.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 184 171 9
Full Text Views 167 159 0
PDF Downloads 10 8 0