New Research on Groen van Prinsterer and the Idea of Sphere Sovereignty

In: Philosophia Reformata
View More View Less
 • 1 Independent scholar jgfriesen@shaw.ca

Login via Institution

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

€25.00$30.00

Historians of Reformational philosophy often claim that Abraham Kuyper obtained the idea of sovereignty in its own sphere from Guillaume Groen van Prinsterer. But very little historical research has been done on Groen’s sources for and development of this idea. The first use of the Dutch phrase souvereiniteit in eigen sfeer is much earlier than previously thought; it was used in 1853 by J.I. Doedes, an associate of the “ethical theologian” Daniël Chantepie de la Saussaye. Groen became aware of the ideas of Franz von Baader through journals founded by them, and by reading and corresponding with them and others, such as J.H. Gunning Jr. and Friedrich Fabri. Groen himself owned some of Baader’s books. He also relied strongly on the work of the jurist Friedrich Julius Stahl, who was 37 years younger than Baader but taught for a while at the same Munich university and shared Baader’s anti-revolutionary ideas.

 • Baader F. von (1851–1860). Sämtliche Werke. (16 vols.). Edited by F. Hoffmann. Leipzig.

 • Catalogus van de boekerij van Mr. G. Groen van Prinsterer door de erfgenamen aan de Koninklijke Bibliotheek aangeboden in 1879 (1879). Princeton Theological Library. https://archive.org/stream/catalogusvandebo00koni#page/142/mode/1up.

 • Chantepie de la Saussaye D. (1856). Iets over de noodleugen. (Naar aanleiding van een onlangs gevoerden strijd.) Ernst en vrede 4, pp. 201344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chantepie de la Saussaye D. (1858a). Empirisch of ethisch? Ernst en vrede 6, pp. 198247.

 • Chantepie de la Saussaye D. (1858b). Franz von Baader, eene biographische schets. Ernst en vrede 6, pp. 113152.

 • Chantepie de la Saussaye D. (1871a). Gedachten uit de brieven van Franz von Baader. Protestantsche bijdragen ter bevordering van christelijk leven en christelijke wetenschap 2, pp. 365368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chantepie de la Saussaye D. (1871b). Het protestantisme als politiek beginsel. Rotterdam: W. Wenk.

 • Chantepie de la Saussaye D. , Beets N. , and Doedes J.I. (1854). Wat bedoelen wij met de leuze “Ernst en Vrede”? Ernst en vrede 2, pp. 118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chaplin J. (2011). Herman Dooyeweerd: Christian Philosopher of State and Civil Society. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

 • De Bruijn J. , and Harinck G. , eds. (2004). Groen van Prinsterer in Europese context. Hilversum: Verloren.

 • Dengerink J.D. (1948). Critisch-historisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling van het beginsel der “souvereiniteit in eigen kring” in de 19e en 20e eeuw. Kampen: J.H. Kok.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Doedes J.I. (1851). Vijf-en-zeventig stellingen voor den eersten 31sten october van de tweede helft der 19de eeuw [75 theses for the first October 31st of the second half of the 19th century]. Amsterdam: P.N. van Kampen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Doedes J.I. (1853). Aan de Nederlandsche Hervormde Kerk. Ernst en vrede 1, pp. 6271.

 • Dooyeweerd H. (1935–1936). De wijsbegeerte der wetsidee. (3 vols.). Amsterdam: H.J. Paris.

 • Dooyeweerd H. (1937). Second Letter to the Curators of the Vrije Universiteit, October 12, 1937. Translation available online at https://jgfriesen.files.wordpress.com/2016/12/dooyeweerd_s-second-letter.pdf.

  • Export Citation
 • Dooyeweerd H. (1953–1958). A New Critique of Theoretical Thought. (4 vols.). Philadelphia: Presbyterian & Reformed Publishing Company. This work is a translation and revision of De wijsbegeerte der wetsidee.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dooyeweerd H. (1959). Vernieuwing en bezinning. Zutphen: J.B. van den Brink & Co.

 • Dooyeweerd H. (1971). Na vijf en dertig jaren. Philosophia Reformata 36, pp. 110.

 • Fabri F. (1872). Staat und Kirche: Betrachtungen zur Lage Deutschlands in der Gegenwart. Gotha: Friedrich Andrea Berthes.

 • Fafié G. (1975). Julius Stahl: Invloeden van zijn leven en werken in Nederland, 1847–1880. Rotterdam: Bronder-Offset.

 • Friesen J.G. (2015). Neo-Calvinism and Christian Theosophy: Franz von Baader, Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd. Calgary: Aevum Books.

 • Friesen J.G. (2016). Dooyeweerd’s Idea of Modalities: The Pivotal 1922 Article . Philosophia Reformata 81 (2), pp. 113155.

 • Groen van Prinsterer G. (1847). Ongeloof en revolutie. Leiden: S. & J. Luchtmans.

 • Groen van Prinsterer G. (1856–1857). Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-General. (2 vols.). Utrecht: Kemink & Zoon.

 • Groen van Prinsterer G. (1862). Ter nagedachtenis van Stahl. Amsterdam: H. Höveker.

 • Groen van Prinsterer G. (1869–1873). Nederlandsche gedachten. (6 vols.). Amsterdam: Höveker & Zoon. https://catalog.hathitrust.org/Record/008697463.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Groen van Prinsterer G. (1876). Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam: Historische bijdrage. Amsterdam: Höveker & Zoon.

 • Henderson R.D. (2017). The Development of the Principle of Distributed Authority, or Sphere Sovereignty. Philosophia Reformata 82 (1), pp. 7499.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoffmann F. (1866). Review of J.C. Bluntschli, Geschichte des allgemeinen Staatsrechts und der Politik. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 49, pp. 158191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoffmann F. , ed. (1868). Die Weltalter: Lichtstrahlen aus Franz von Baader’s Werken. Erlangen: Edouard Besold.

 • Honders A.C. (1963). Doen en laten in ernst en vrede: Notities over een broederkring en een tijdschrift. ’s-Gravenhage: Boekencentrum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klink A. (2004). Groen van Prinsterer en Stahl. In: de Bruijn J. and Harinck G. , eds., Groen van Prinsterer in Europese context, Hilversum: Verloren, pp. 5560.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuyper A. (1874). Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden. Amsterdam: B. van der Land.

 • Kuyper A. (1880). Souvereiniteit in eigen kring: Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit. Amsterdam: J.H. Kruyt.

 • Kuyper A. (1931). Lectures on Calvinism. Grand Rapids: Eerdmans. (Lectures originally delivered at Princeton in 1898.)

 • Masur G. (1930). Friedrich Julius Stahl: Geschichte seines Lebens. Volume 1. Berlin: E.S. Mittler.

 • Mietus L. (2006). Gunning en de theosofie. Gorinchem: Narratio.

 • Mietus L. (2009). Gunning en Kuyper in 1878. Velp: Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

 • Nijhoff R. (2015). Review of J. Glenn Friesen: Neo-Calvinism and Christian Theosophy. Franz von Baader, Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd . Philosophia Reformata 80 (2), pp. 235240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ossewarde M. (2007). Three Rival Versions of Political Enquiry: Althusius and the Concept of Sphere Sovereignty. The Monist 90 (1), pp. 106125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stahl F.J. (1840). Die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protestanten. Erlangen: Theodor Bläsing. A second, revised edition was published in 1862.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stahl F.J. (1847). Der christliche Staat und sein Verhältnis zu Deismus und Judentum . Berlin: Oehmigke.

 • Stahl F.J. (1868). Die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche. 2 nd ed. Berlin: Verlag von Wilhelm Hertz. First published in 1863.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stellingwerff J. (1987). De vu na Kuyper. Kampen: J.H. Kok.

 • Strauss D. (2015). A Philosophical Approach to Law and Religion: Background Considerations. Stellenbosch: Sun Media. http://daniestrauss.com/selection/DS%202015%20on%20A%20philosophical%20approach%20to%20Law%20and%20Religion%20-%20Background%20considerations.pdf.

  • Export Citation
 • Van der Brugghen J.J.L. (1870). Studiën over de verhouding tusschen de beginselen van gezag en vrijheid op staatsgebied. Protestantsche bijdragen 2, pp. 253280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van der Vyver J.D. (1996). Introduction: Legal Dimensions of Religious Human Rights; Constitutional Texts. In: van der Vyver J.D. and Witte Jr. J. , eds., Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives, The Hague: Kluwer Law International, pp. xixlvii.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Otterloo M.D. (1874). Bijdragen ter toelichting van de schoolkwestie . Amsterdam: Höveker & Zoon.

 • Veenhof C. (1939). Souvereiniteit in eigen kring. Kampen: J.H. Kok.

 • Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de zitting van 1851–1852 (1851–1852). The Hague: Ter Algemeene Landsdrukkerij.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vree J. (2017). Kerk, huis, school en staat: Leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844–1886). Hilversum: Verloren.

 • Weber M. (1930). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: George Allen and Unwin.

 • Wet van den 13 augustus 1857 (stbl No. 103) op het lager onderwijs, met de daarover, vooral in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gewisselde stukken en gehoudene beraadslagingen (1857). Nijmegen: H.C.A. Thieme.

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 155 57 6
Full Text Views 43 21 1
PDF Downloads 29 16 1